Integrale visie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers omarmd door Tweede Kamer

26 mei 2016

De Tweede Kamer omarmde in het Algemeen Overleg de integrale visie op de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Deze visie is door Binnenlandse Zaken op verzoek van IPO, VNG, UVW en de beroepsverenigingen van politieke ambtsdragers opgesteld. Na jaren van ad hoc maatregelen was het nodig dat de minister met een visie kwam (zie ook). In aanloop naar het debat hadden al een aantal prominente Nederlanders een oproep gedaan om de rechtspositie van politieke ambtsdragers niet verder te versoberen (zie ook).

Evaluatie Appa
De Tweede Kamer hecht veel waarde aan de evaluatie van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) die op dit moment loopt en naar verwachting begin 2017 naar de Tweede Kamer gaat. Pas dan wil de Tweede Kamer zich buigen over de vraag of de 3 maanden ontheffing van de sollicitatieplicht na aftreden op deze wijze moet blijven bestaan. De Tweede Kamer, met uitzondering van de SP, benadrukte het belang van een aparte uitkeringsregeling voor politici (zoals de Appa). Minister Plasterk wees op het belang van een dergelijke regeling voor de democratie. De SP, bij monde van Ronald van Raak, was het hier niet mee eens. Hij komt ergens na zomerreces met een nieuw wetsvoorstel om de politieke ambtsdragers onder de WW te laten vallen.
 
Onafhankelijke commissie
In de visie heeft de minister de suggestie gedaan om een onafhankelijke adviescommissie voor de rechtspositie van politieke ambtsdragers op te richten. PvdA en CDA gaven aan een dergelijke onafhankelijke commissie die gevraagd en ongevraagd advies geeft over de rechtspositie van politieke ambtsdragers een goed idee te vinden. De minister komt hier ook begin 2017 op terug.
 
Fondsvorming Appa
Tot slot, gaf de Tweede Kamer nogmaals aan voor de fondsvorming van de Appa te zijn. De Kamer vroeg zich wel af waarom dat zo lang duurt. De Minister heeft nogmaals uitgelegd dat dit samenhangt met nog benodigde wijzigingen, overgangsrecht en positie van het ABP. Vooral D66, bij monde van Koser Kaya) vroeg of het toch niet anders kon. Het antwoord was “nee, maar ik zal nogmaals kijken”.

Gerelateerde berichten

Wat moet en mag de integere ambtenaar?

01 november 2017 - Op 28 november vindt in Utrecht het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’ plaats. Onder leiding van prof. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien Dales leerstoel) kunnen volksvertegenwoordigers van gedachten wisselen over integriteitsvraagstukken en inspiratie opdoen bij sprekers uit wetenschap en praktijk. 
Lees meer

De CAP regeling is vernieuwd!

07 september 2017 - De afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van het provinciepersoneel zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en in de Uitvoeringsregelingen van de CAP. Die zijn per 1 september 2017 gewijzigd. De wijziging betreft de Regeling Jaargesprekken, die per 1 september is vervallen. 
Lees meer

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling

10 juli 2017 - Op 6 juli 2017 hebben Overheids- en onderwijswerkgevers  en centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt. Het VSO en het SCO, leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.
Lees meer