IPO blij met eerste stap naar extra middelen voor klimaatadaptatie

09 juli 2018

Het IPO is blij met de toezegging door de minister van I&W, Cora van Nieuwenhuizen, om voor de komende twee jaar, twee keer € 10 miljoen voor klimaatadaptatie vrij te maken. Het IPO ziet dit als een goede eerste stap naar meer structurele middelen op de langere termijn voor de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen. Deze maatregelen worden onderdeel van een Bestuurlijk Akkoord klimaatadaptatie, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord.

De minister kondigde de extra middelen aan tijdens het AO Water op 26 juni. Zij reageert hiermee op de brief van begin juni waarin het IPO met de VNG en Unie van Waterschappen een dringend beroep hebben gedaan op het kabinet om middels extra financiële middelen sneller maatregelen mogelijk te maken om de gevolgen van extreem weer beter op te kunnen vangen. Deze negatieve gevolgen van klimaatverandering komen nu nog teveel terecht bij burgers en bedrijven.

Waterwet
Het IPO is ook blij met de op 5 juli met algemene stemmen aangenomen motie-Geurts c.s., waarin de regering wordt verzocht de Waterwet aan te passen om subsidiëring van maatregelen en voorzieningen ter bestrijding van wateroverlast en daarmee samenhangende onderzoeken uit het Deltafonds mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van noodzakelijke investeringen in de waterveiligheid. De Kamer heeft de minister verzocht om bij de begrotingsbehandeling 2019 over het tijdspad te informeren met als doel zo snel mogelijk gestalte te geven aan de aanpassing Waterwet,
 
Bredere focus
Om structurele middelen op langere termijn effectief in te kunnen zetten, is een wijziging van de Deltawet noodzakelijk. Het IPO ondersteunt de minister graag in het traject van deze wetswijziging, teneinde het Deltafonds zodanig te kunnen aanpassen dat deze structurele middelen op termijn direct kunnen worden ingezet voor klimaatadaptieve maatregelen. Wel zien we naast wateroverlast, daarin graag een bredere focus. Het gaat hierbij ook over opgaven zoals droogte, hittestress, gevolgbeperking overstromingen, bodemdaling, landbouw & natuur en vitale en kwetsbare functies, zoals deze voortkomen uit het Deltaplan ruimtelijke adaptatie, de Nationale Adaptatie Strategie en het Interbestuurlijk Programma.

Gerelateerde berichten

Provincies lanceren podcastserie voor aspirant statenleden

31 juli 2018 - “Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.
Lees meer

‘Leidraad afvalstof of product’ aangeboden aan Omgevingsdiensten, IPO en VNG

13 juli 2018 - Gedeputeerde Nienke Homan (Groningen) heeft de ‘Leidraad afvalstof of product’ op 13 juli namens het IPO in ontvangst genomen. Het IPO, de Omgevingsdiensten en VNG kregen de leidraad namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden door de DG Milieu en Internationaal. De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’.
Lees meer

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer