IPO blij met eerste stap naar extra middelen voor klimaatadaptatie

09 juli 2018

Het IPO is blij met de toezegging door de minister van I&W, Cora van Nieuwenhuizen, om voor de komende twee jaar, twee keer € 10 miljoen voor klimaatadaptatie vrij te maken. Het IPO ziet dit als een goede eerste stap naar meer structurele middelen op de langere termijn voor de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen. Deze maatregelen worden onderdeel van een Bestuurlijk Akkoord klimaatadaptatie, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord.

De minister kondigde de extra middelen aan tijdens het AO Water op 26 juni. Zij reageert hiermee op de brief van begin juni waarin het IPO met de VNG en Unie van Waterschappen een dringend beroep hebben gedaan op het kabinet om middels extra financiële middelen sneller maatregelen mogelijk te maken om de gevolgen van extreem weer beter op te kunnen vangen. Deze negatieve gevolgen van klimaatverandering komen nu nog teveel terecht bij burgers en bedrijven.

Waterwet
Het IPO is ook blij met de op 5 juli met algemene stemmen aangenomen motie-Geurts c.s., waarin de regering wordt verzocht de Waterwet aan te passen om subsidiëring van maatregelen en voorzieningen ter bestrijding van wateroverlast en daarmee samenhangende onderzoeken uit het Deltafonds mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van noodzakelijke investeringen in de waterveiligheid. De Kamer heeft de minister verzocht om bij de begrotingsbehandeling 2019 over het tijdspad te informeren met als doel zo snel mogelijk gestalte te geven aan de aanpassing Waterwet,
 
Bredere focus
Om structurele middelen op langere termijn effectief in te kunnen zetten, is een wijziging van de Deltawet noodzakelijk. Het IPO ondersteunt de minister graag in het traject van deze wetswijziging, teneinde het Deltafonds zodanig te kunnen aanpassen dat deze structurele middelen op termijn direct kunnen worden ingezet voor klimaatadaptieve maatregelen. Wel zien we naast wateroverlast, daarin graag een bredere focus. Het gaat hierbij ook over opgaven zoals droogte, hittestress, gevolgbeperking overstromingen, bodemdaling, landbouw & natuur en vitale en kwetsbare functies, zoals deze voortkomen uit het Deltaplan ruimtelijke adaptatie, de Nationale Adaptatie Strategie en het Interbestuurlijk Programma.

Gerelateerde berichten

Introductie van de Newsroom

30 september 2018 -
Lees meer

Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

24 september 2018 - Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.  
Lees meer

‘Meer asfalt is een doodlopende weg’

24 september 2018 - Er gebeurt veel op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. Het is binnenkort dan ook één van de thema’s tijdens het IPO-jaarcongres in Brussel. Beleidsadviseurs Arnoud Crommelin en Chantal Schoemaker (provincie Gelderland) blikken alvast vooruit op de workshop ‘Slim op weg naar 2030!’. 
Lees meer