IPO blij met eerste stap naar extra middelen voor klimaatadaptatie

09 juli 2018

Het IPO is blij met de toezegging door de minister van I&W, Cora van Nieuwenhuizen, om voor de komende twee jaar, twee keer € 10 miljoen voor klimaatadaptatie vrij te maken. Het IPO ziet dit als een goede eerste stap naar meer structurele middelen op de langere termijn voor de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen. Deze maatregelen worden onderdeel van een Bestuurlijk Akkoord klimaatadaptatie, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord.

De minister kondigde de extra middelen aan tijdens het AO Water op 26 juni. Zij reageert hiermee op de brief van begin juni waarin het IPO met de VNG en Unie van Waterschappen een dringend beroep hebben gedaan op het kabinet om middels extra financiële middelen sneller maatregelen mogelijk te maken om de gevolgen van extreem weer beter op te kunnen vangen. Deze negatieve gevolgen van klimaatverandering komen nu nog teveel terecht bij burgers en bedrijven.

Waterwet
Het IPO is ook blij met de op 5 juli met algemene stemmen aangenomen motie-Geurts c.s., waarin de regering wordt verzocht de Waterwet aan te passen om subsidiëring van maatregelen en voorzieningen ter bestrijding van wateroverlast en daarmee samenhangende onderzoeken uit het Deltafonds mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van noodzakelijke investeringen in de waterveiligheid. De Kamer heeft de minister verzocht om bij de begrotingsbehandeling 2019 over het tijdspad te informeren met als doel zo snel mogelijk gestalte te geven aan de aanpassing Waterwet,
 
Bredere focus
Om structurele middelen op langere termijn effectief in te kunnen zetten, is een wijziging van de Deltawet noodzakelijk. Het IPO ondersteunt de minister graag in het traject van deze wetswijziging, teneinde het Deltafonds zodanig te kunnen aanpassen dat deze structurele middelen op termijn direct kunnen worden ingezet voor klimaatadaptieve maatregelen. Wel zien we naast wateroverlast, daarin graag een bredere focus. Het gaat hierbij ook over opgaven zoals droogte, hittestress, gevolgbeperking overstromingen, bodemdaling, landbouw & natuur en vitale en kwetsbare functies, zoals deze voortkomen uit het Deltaplan ruimtelijke adaptatie, de Nationale Adaptatie Strategie en het Interbestuurlijk Programma.

Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

EFRO helpt Amsterdam van zonnestroom te voorzien

08 oktober 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Zevende deel van een serie: hoe EFRO Amsterdamse huurders van zonnestroom helpt te voorzien.   
Lees meer

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer