IPO, G32 en G4 nodigen het rijk uit samen op te trekken bij de verstedelijkingsopgave

13 oktober 2017

IPO, G4 en G32 hebben tijdens de Bestuurlijke Adviesraad voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) het advies “De verstedelijkingsopgave van Nederland” aangeboden aan Peter Heij, Directeur-Generaal Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit advies is in opdracht van provincies en gemeenten opgesteld door de vereniging Deltametropool en is een uitnodiging aan het rijk om, in lijn met de ambitie uit het nieuwe Regeerakkoord, samen verder te bouwen aan de NOVI en gezamenlijke afspraken te maken voor de urgente verstedelijkingsopgave. 

 

Nederland is in transitie: sommige gebieden verstedelijken in rap tempo terwijl op korte afstand juist sprake is van krimp en leegstand. Provincies en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de inrichting van de leefomgeving.  De decentrale overheden willen steden en dorpen toekomstbestendig maken en de leefomgevingskwalititeit verhogen. Zij willen hiervoor samen met het rijk optrekken en zoeken naar innovatieve oplossingen. Daarvoor zijn een reeks verschillende benaderingen nodig die recht doen aan de regionale verschillen.

Provincies en gemeenten zien naast de behoefte aan maatwerk ook het belang om de verstedelijkingsopgave breed en integraal aan te pakken. Het inrichten of transformeren van woon-, werk- en winkellocaties moet onderdeel worden van een meer integrale aanpak waarbij ook kansen voor energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, nieuwe mobiliteit, gezondheid, groene kwaliteit en het versterken van sociale samenhang worden benut.

IPO, G4 en G32 roepen het rijk om actief mee te doen in de regio, te investeren in gebiedskennis en zo de verschillende schaalniveaus (nationaal, regionaal en lokaal) te verbinden. Per regio kan het rijk zo tot een integrale interdepartementaal afgestemde inzet komen. Omdat de opgaven per regio sterk verschillen, zal ook een verscheidenheid van aanpakken nodig zijn. Het is daarbij de kunst in gebiedsgerichte programma’s de complementariteit binnen en tussen regio’s te versterken.

De verstedelijkingsopgave is één van de pijlers uit het provinciale aanbod voor de Nationale Omgevingvisie ‘Samen bouwen aan de toekomst van Nederland’


Gerelateerde berichten

Praktijkbijeenkomst IPO Energie & Ruimte

16 juni 2017 - De snelheid van en het draagvlak voor de energietransitie worden voor een groot deel bepaald in het ruimtelijk domein. Het energievraagstuk is niet alleen een omvangrijke ruimtelijke opgave, het biedt ook nieuwe perspectieven voor transformaties in stad en regio.
Lees meer

Nieuwe Handreiking en Helpdesk Ladder voor duurzame verstedelijking

29 mei 2017 - Per 1 juli 2017 werken gemeenten en provincies met de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking.  Met de Ladder bepalen zij of er in de regio noodzaak is tot bouwen op een plek buiten bestaand gebied. Per 30 mei 2017 kunnen zij via www.infomil.nl de nieuwe Handreiking en de Helpdesk benutten. Komende maanden zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een presentatie geven over de nieuwe Ladder tijdens bijeenkomsten die de provincies organiseren voor gemeenten in hun regio, zoals in Overijssel op 22 juni aanstaande.
Lees meer

Themabijeenkomst omgevingsverordening op 29 maart in Paushuize Utrecht

28 maart 2017 - Het IPO Programmateam Implementatie Omgevingswet organiseert op 29 maart 2017 de Themabijeenkomst Omgevingsverordening, in Paushuize te Utrecht. Een studiemiddag waarin wordt stilgestaan bij diverse aspecten van de Omgevingsverordening, een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet.
Lees meer