IPO, G32 en G4 nodigen het rijk uit samen op te trekken bij de verstedelijkingsopgave

13 oktober 2017

IPO, G4 en G32 hebben tijdens de Bestuurlijke Adviesraad voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) het advies “De verstedelijkingsopgave van Nederland” aangeboden aan Peter Heij, Directeur-Generaal Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit advies is in opdracht van provincies en gemeenten opgesteld door de vereniging Deltametropool en is een uitnodiging aan het rijk om, in lijn met de ambitie uit het nieuwe Regeerakkoord, samen verder te bouwen aan de NOVI en gezamenlijke afspraken te maken voor de urgente verstedelijkingsopgave. 

 

Nederland is in transitie: sommige gebieden verstedelijken in rap tempo terwijl op korte afstand juist sprake is van krimp en leegstand. Provincies en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de inrichting van de leefomgeving.  De decentrale overheden willen steden en dorpen toekomstbestendig maken en de leefomgevingskwalititeit verhogen. Zij willen hiervoor samen met het rijk optrekken en zoeken naar innovatieve oplossingen. Daarvoor zijn een reeks verschillende benaderingen nodig die recht doen aan de regionale verschillen.

Provincies en gemeenten zien naast de behoefte aan maatwerk ook het belang om de verstedelijkingsopgave breed en integraal aan te pakken. Het inrichten of transformeren van woon-, werk- en winkellocaties moet onderdeel worden van een meer integrale aanpak waarbij ook kansen voor energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, nieuwe mobiliteit, gezondheid, groene kwaliteit en het versterken van sociale samenhang worden benut.

IPO, G4 en G32 roepen het rijk om actief mee te doen in de regio, te investeren in gebiedskennis en zo de verschillende schaalniveaus (nationaal, regionaal en lokaal) te verbinden. Per regio kan het rijk zo tot een integrale interdepartementaal afgestemde inzet komen. Omdat de opgaven per regio sterk verschillen, zal ook een verscheidenheid van aanpakken nodig zijn. Het is daarbij de kunst in gebiedsgerichte programma’s de complementariteit binnen en tussen regio’s te versterken.

De verstedelijkingsopgave is één van de pijlers uit het provinciale aanbod voor de Nationale Omgevingvisie ‘Samen bouwen aan de toekomst van Nederland’


Gerelateerde berichten

Brede samenwerking voor terugdringen nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden

22 december 2017 - LTO, Interprovinciaal Overleg, de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat hebben de handen ineen geslagen en een bestuursovereenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. Doel van de overeenkomst is om in ca. 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de wettelijke norm voor nitraat. De bestuursovereenkomst treedt op 1 januari 2018 in werking.
Lees meer

Provincies bij rondetafelgesprek Bouwopgave

11 december 2017 - Er is op dit moment een groot tekort aan woningen. Nederland staat daardoor de komende jaren voor een grote bouwopgave: om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen is volgens schattingen een miljoen woningen nodig. In een rondetafelgesprek op 6 december hebben overheden, belangenorganisaties en wetenschappers gesproken over de bouwcapaciteit, de plancapaciteit en de mogelijkheden van innovatie in de Nederlandse bouwopgave. Bij het rondetafelgesprek waren ook gedeputeerden van de provincies Overijssel en Zuid-Holland aanwezig. 
Lees meer

Praktijkbijeenkomst IPO Energie & Ruimte

16 juni 2017 - De snelheid van en het draagvlak voor de energietransitie worden voor een groot deel bepaald in het ruimtelijk domein. Het energievraagstuk is niet alleen een omvangrijke ruimtelijke opgave, het biedt ook nieuwe perspectieven voor transformaties in stad en regio.
Lees meer