IPO, G32 en G4 nodigen het rijk uit samen op te trekken bij de verstedelijkingsopgave

13 oktober 2017

IPO, G4 en G32 hebben tijdens de Bestuurlijke Adviesraad voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) het advies “De verstedelijkingsopgave van Nederland” aangeboden aan Peter Heij, Directeur-Generaal Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit advies is in opdracht van provincies en gemeenten opgesteld door de vereniging Deltametropool en is een uitnodiging aan het rijk om, in lijn met de ambitie uit het nieuwe Regeerakkoord, samen verder te bouwen aan de NOVI en gezamenlijke afspraken te maken voor de urgente verstedelijkingsopgave. 

 

Nederland is in transitie: sommige gebieden verstedelijken in rap tempo terwijl op korte afstand juist sprake is van krimp en leegstand. Provincies en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de inrichting van de leefomgeving.  De decentrale overheden willen steden en dorpen toekomstbestendig maken en de leefomgevingskwalititeit verhogen. Zij willen hiervoor samen met het rijk optrekken en zoeken naar innovatieve oplossingen. Daarvoor zijn een reeks verschillende benaderingen nodig die recht doen aan de regionale verschillen.

Provincies en gemeenten zien naast de behoefte aan maatwerk ook het belang om de verstedelijkingsopgave breed en integraal aan te pakken. Het inrichten of transformeren van woon-, werk- en winkellocaties moet onderdeel worden van een meer integrale aanpak waarbij ook kansen voor energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, nieuwe mobiliteit, gezondheid, groene kwaliteit en het versterken van sociale samenhang worden benut.

IPO, G4 en G32 roepen het rijk om actief mee te doen in de regio, te investeren in gebiedskennis en zo de verschillende schaalniveaus (nationaal, regionaal en lokaal) te verbinden. Per regio kan het rijk zo tot een integrale interdepartementaal afgestemde inzet komen. Omdat de opgaven per regio sterk verschillen, zal ook een verscheidenheid van aanpakken nodig zijn. Het is daarbij de kunst in gebiedsgerichte programma’s de complementariteit binnen en tussen regio’s te versterken.

De verstedelijkingsopgave is één van de pijlers uit het provinciale aanbod voor de Nationale Omgevingvisie ‘Samen bouwen aan de toekomst van Nederland’


Gerelateerde berichten

IPO onderschrijft thema’s Nationale Woonagenda

24 mei 2018 - Het IPO onderschrijft de thema's van de Nationale Woonagenda die op 23 mei door minister Ollongren is ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben hierin afspraken gemaakt voor een gezamenlijk aanpak voor het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda.
Lees meer

Nieuwe handreiking voor Europese waterkwaliteitsdoelen

17 mei 2018 - De Stuurgroep Water - het bestuurlijk overleg tussen de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven – heeft de ‘Handreiking KRW-doelen’ vastgesteld. De handreiking geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die voor Nederlandse oppervlaktewateren zijn opgesteld met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij de handreiking is tevens een bestuurlijk-juridisch kader verschenen.
Lees meer

Zwemseizoen van start

04 mei 2018 - De temperaturen stijgen, deze week is het zwemseizoen weer van start gegaan. Mensen zoeken verkoeling in en aan het water. Maar welke zwemplekken zijn veilig? De actuele stand van zaken wordt op de website Zwemwater.nl gepubliceerd. Het is ook mogelijk om de zwemwaterapp te downloaden. 
Lees meer