IPO, G32 en G4 nodigen het rijk uit samen op te trekken bij de verstedelijkingsopgave

13 oktober 2017

IPO, G4 en G32 hebben tijdens de Bestuurlijke Adviesraad voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) het advies “De verstedelijkingsopgave van Nederland” aangeboden aan Peter Heij, Directeur-Generaal Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit advies is in opdracht van provincies en gemeenten opgesteld door de vereniging Deltametropool en is een uitnodiging aan het rijk om, in lijn met de ambitie uit het nieuwe Regeerakkoord, samen verder te bouwen aan de NOVI en gezamenlijke afspraken te maken voor de urgente verstedelijkingsopgave. 

 

Nederland is in transitie: sommige gebieden verstedelijken in rap tempo terwijl op korte afstand juist sprake is van krimp en leegstand. Provincies en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de inrichting van de leefomgeving.  De decentrale overheden willen steden en dorpen toekomstbestendig maken en de leefomgevingskwalititeit verhogen. Zij willen hiervoor samen met het rijk optrekken en zoeken naar innovatieve oplossingen. Daarvoor zijn een reeks verschillende benaderingen nodig die recht doen aan de regionale verschillen.

Provincies en gemeenten zien naast de behoefte aan maatwerk ook het belang om de verstedelijkingsopgave breed en integraal aan te pakken. Het inrichten of transformeren van woon-, werk- en winkellocaties moet onderdeel worden van een meer integrale aanpak waarbij ook kansen voor energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, nieuwe mobiliteit, gezondheid, groene kwaliteit en het versterken van sociale samenhang worden benut.

IPO, G4 en G32 roepen het rijk om actief mee te doen in de regio, te investeren in gebiedskennis en zo de verschillende schaalniveaus (nationaal, regionaal en lokaal) te verbinden. Per regio kan het rijk zo tot een integrale interdepartementaal afgestemde inzet komen. Omdat de opgaven per regio sterk verschillen, zal ook een verscheidenheid van aanpakken nodig zijn. Het is daarbij de kunst in gebiedsgerichte programma’s de complementariteit binnen en tussen regio’s te versterken.

De verstedelijkingsopgave is één van de pijlers uit het provinciale aanbod voor de Nationale Omgevingvisie ‘Samen bouwen aan de toekomst van Nederland’


Gerelateerde berichten

Nationale Omgevingsvisie houdt niet op bij de grens

17 augustus 2018 - Hoe kunnen Rijk en provincies via internationale samenwerking de strategische opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aanpakken? Hoe kunnen Rijk en provincies elkaar versterken in de internationale samenwerking? En hoe positioneren we ons in de Noordwest-Europese deltaregio? Deze vragen komen aan bod in de IPO-notitie ‘Internationale aspecten van de NOVI’.
Lees meer

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht

16 augustus 2018 - De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten op 16 augustus bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering. 
Lees meer

Watertekort blijft, extra actie tegen verzilting

09 augustus 2018 - De effecten van droogte worden meer en meer voelbaar. Er blijft een landelijk tekort aan water in Nederland. Er is zeker twee tot drie maanden normaal Nederlands weer met regen nodig voordat het water weer op peil is. De regen die deze dagen valt is onvoldoende.
Lees meer