IPO, G32 en G4 nodigen het rijk uit samen op te trekken bij de verstedelijkingsopgave

13 oktober 2017

IPO, G4 en G32 hebben tijdens de Bestuurlijke Adviesraad voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) het advies “De verstedelijkingsopgave van Nederland” aangeboden aan Peter Heij, Directeur-Generaal Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit advies is in opdracht van provincies en gemeenten opgesteld door de vereniging Deltametropool en is een uitnodiging aan het rijk om, in lijn met de ambitie uit het nieuwe Regeerakkoord, samen verder te bouwen aan de NOVI en gezamenlijke afspraken te maken voor de urgente verstedelijkingsopgave. 

 

Nederland is in transitie: sommige gebieden verstedelijken in rap tempo terwijl op korte afstand juist sprake is van krimp en leegstand. Provincies en gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de inrichting van de leefomgeving.  De decentrale overheden willen steden en dorpen toekomstbestendig maken en de leefomgevingskwalititeit verhogen. Zij willen hiervoor samen met het rijk optrekken en zoeken naar innovatieve oplossingen. Daarvoor zijn een reeks verschillende benaderingen nodig die recht doen aan de regionale verschillen.

Provincies en gemeenten zien naast de behoefte aan maatwerk ook het belang om de verstedelijkingsopgave breed en integraal aan te pakken. Het inrichten of transformeren van woon-, werk- en winkellocaties moet onderdeel worden van een meer integrale aanpak waarbij ook kansen voor energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, nieuwe mobiliteit, gezondheid, groene kwaliteit en het versterken van sociale samenhang worden benut.

IPO, G4 en G32 roepen het rijk om actief mee te doen in de regio, te investeren in gebiedskennis en zo de verschillende schaalniveaus (nationaal, regionaal en lokaal) te verbinden. Per regio kan het rijk zo tot een integrale interdepartementaal afgestemde inzet komen. Omdat de opgaven per regio sterk verschillen, zal ook een verscheidenheid van aanpakken nodig zijn. Het is daarbij de kunst in gebiedsgerichte programma’s de complementariteit binnen en tussen regio’s te versterken.

De verstedelijkingsopgave is één van de pijlers uit het provinciale aanbod voor de Nationale Omgevingvisie ‘Samen bouwen aan de toekomst van Nederland’


Gerelateerde berichten

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer