IPO Jaarcongres: Energie komt uit de provincies!

04 oktober 2017

“De energietransitie is geen luxe, maar noodzaak. Wij als provincies zijn daarbij onmisbaar. Wij zijn de middenvelder die ieder elftal nodig heeft. Niet altijd even opvallend, maar wel broodnodig”, aldus IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten in haar toespraak op het jaarlijkse IPO-congres. Ruim 450 bezoekers waren op 4 oktober naar Emmen gekomen om met elkaar in gesprek te gaan over één van de grootste  maatschappelijke opgaven van deze eeuw: de energietransitie.

Bijleveld-Schouten benadrukte in haar jaarrede ook het belang van samenwerking tussen de overheden; ieder vanuit zijn eigen kracht en rol, waarbij de opgave centraal staat. Als voorbeeld refereerde zij aan de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ van provincies, gemeenten en waterschappen, waarmee de medeoverheden de overgang naar een energieneutraal, circulair en klimaatbestendig Nederland versnellen en die zij onlangs hebben aangeboden aan de onderhandelaars aan de formatietafel. De IPO-voorzitter pleitte in haar toespraak voor een programmatische aanpak rond de energietransitie. “Wij vragen het nieuwe kabinet een meerjarig nationaal programma – tot 2030 – dat zekerheid biedt. Ook financieel.”

Complimenten BZK

Ook Chris Kuijpers, de directeur-generaal Bestuur & Wonen van het ministerie van BZK die minister Plasterk verving in verband met een bezoek aan het eiland Sint Maarten, onderschreef het belang van samenwerking en het centraal stellen van de opgave. “Tien jaar geleden was het adagium ‘je gaat erover of je gaat er niet over’. Daar zijn we inmiddels van teruggekomen. Eén probleemeigenaar aanwijzen is niet voldoende. Wij zijn steeds meer gaan zien dat het gaat om ketens van deelprocessen. We hebben ook geleerd dat de verschillen tussen regio’s en gemeenten groot zijn. Dat vraagt om maatwerk en ruimte om verschil te maken. Ruimte voor de regio.” De directeur-generaal complimenteerde ook de provincies, gemeenten en waterschappen voor hun gezamenlijke aanbod aan het nieuwe kabinet. “Een teken van modern bestuur dat over eigen grenzen heen kijkt. Een werkwijze die we hopelijk vaker gaan zien”, aldus Kuijpers.

Workshops

Dat er energie uit de provincies komt, bleek ook uit de twaalf workshops die door de provincies waren georganiseerd. Zo gaf gastprovincie Drenthe een demonstratie van de pas ontwikkelde ‘Energy Game’ waarbij deelnemers werden uitgedaagd om met behulp van een digitaal spel het landschap in te richten met duurzame energietechnieken. Doel was een dorp of stad energieneutraal te maken, met keuzes waarin alle partijen (bewoners, energieleveranciers, maatschappelijke organisaties, etc.) zich konden vinden. Net als in de praktijk, bleek dat geen eenvoudige opgave. De provincie Drenthe gaat binnenkort om tafel met gemeenten om te kijken hoe deze vorm van serious gaming in de praktijk kan worden ingezet. Brabant, de provincie die de grootste emissieloze busvloot van Europa heeft en één van de koplopers is als het gaat om de ontwikkeling van de laadinfrastructuur, liet zien hoe deze investeringen tot stand zijn gekomen en wat ze in de praktijk hebben opgeleverd. In de workshop van Gelderland verkenden de deelnemers de mogelijkheden om de energietransitie te versnellen. Enkele conclusies waren dat de energietransitie leidend moet zijn bij het opstellen van de provinciale omgevingsvisie en dat er leiderschap met oog voor draagvlak nodig is. Naast de workshops, kregen de deelnemers van het congres een rondleiding achter de schermen van Wildlands Adventure Zoo, een volledig CO2-neutraal park.

Het IPO dankt de provincie Drenthe voor haar gastvrijheid. In 2018 vindt het jaarcongres plaats in Brussel, met als centrale thema ‘de provinciale stem in Europa’.

 voorzitter klein.jpg

IPO-voorzitter Bijleveld-Schouten: "Provincies als de stille - ik zou kunnen zeggen elektrische - motor van Nederland. Je hoort ze misschien niet, maar als je ze uitzet valt het stil."

volle zaal klein.jpg

Volle zaal in het Atlas Theater in Emmen. Met ruim 450 deelnemers was dit congres één van de best bezochte IPO-congressen ooit. 

van aartsen klein.jpg

Gastheer Jozias van Aartsen, commissaris van de Koning van Drenthe: "Drenthe is meer dan een fietsprovincie." De provincie is bijvoorbeeld koploper op het gebied van biobased economy, het gebruik van groene grondstoffen.

social media klein.jpg

Social media reporters deden verslag van het congres. Er werd ook flink getwitterd door de deelnemers. Gedurende de hele dag was #ipojaarcongres trending topic. 


Gerelateerde berichten

Provincies eenstemmig over het regeerakkoord 

16 oktober 2017 - De provincies die hun analyse van het Regeerakkoord op hun site hebben geplaatst, zijn eenstemmig: er is grote waardering voor het feit dat de nieuwe regering nauw wil samenwerken met de medeoverheden. Dat biedt kansen voor provincies en regio’s. De provincies gaan die samenwerking met het kabinet graag aan.
Lees meer

Kabinet zoekt samenwerking met decentrale overheden

11 oktober 2017 - Gemeenten, provincies en waterschappen zijn blij dat het nieuwe kabinet de samenwerking zoekt, met name op het gebied van energie, klimaat en circulaire economie. In het gisteren gepresenteerde regeerakkoord is veel aandacht voor deze thema’s uit de eerder door koepels VNG, IPO en Unie van Waterschappen aangeboden investeringsagenda Naar een duurzaam Nederland.
Lees meer

Provincies hebben vertrouwen in goede samenwerking met nieuwe kabinet

10 oktober 2017 - Provincies zijn blij dat er een nationaal Klimaat- en Energieakkoord komt waarmee een grote stap wordt gezet richting de verduurzaming van Nederland. Het nieuwe kabinet erkent in dit regeerakkoord de rol van provincies als onmisbare regionale schakel in het klimaat- en energiebeleid. Ook op veel andere terreinen zoekt het nieuwe kabinet de samenwerking met provincies, gemeenten en waterschappen. 
Lees meer