IPO neemt afscheid van de jeugdzorg

20 november 2014

De provincies waren de afgelopen 20 jaar verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg[1]. Per 1 januari 2015 gaat de jeugdzorg over naar gemeenten. De gedeputeerden jeugdzorg kwamen op 20 november in Utrecht bijeen om in gezamenlijkheid ‘afscheid’ te nemen van dit IPO-dossier.

Nauwe betrokkenheid
De aanwezige provinciale bestuurders hebben zich lange tijd sterk ingezet op dit beleidsterrein. Jarenlang bespraken ze met elkaar hoe om te gaan met zware problematiek tussen ouders en kinderen en hoe de veiligheid van kinderen gewaarborgd moest worden. De betrokkenheid van de twaalf gedeputeerden bij deze onderwerpen was dan ook groot.
 
Kosten gespecialiseerde jeugdzorg beheersbaar
Marc Witteman, gedeputeerde jeugdzorg van de provincie Flevoland en IPO-portefeuillehouder jeugdzorg, memoreerde tijdens de bijeenkomst enkele belangrijke resultaten die de provincies de afgelopen jaren hebben bereikt. “Het is provincies gelukt de enorme groei in vraag naar jeugdzorg grotendeels op te vangen met ambulante vormen van hulp, waardoor uithuisplaatsingen konden worden voorkomen. Daardoor is het aandeel van zware, specialistische jeugdzorg sterk afgenomen en bleven de kosten beheersbaar. De veronderstelling die in de publieke opinie heeft postgevat, dat er steeds meer gebruik gemaakt zou worden van zware, specialistische zorg, moet daarom op zijn minst worden genuanceerd.” Lees hier meer over in dit artikel van het IPO.
 
Goede voorbereiding
Daarnaast noemde Witteman de positieve ontwikkelingen in de jeugdbescherming en jeugdreclassering (het gedwongen kader): “Provincies hebben gezorgd voor afname van het aantal gezinsvoogdijmaatregelen, verheldering in de kostenstructuur en vaststelling van tarieven, waarmee zowel efficiency als kwaliteit in het gedwongen kader worden gewaarborgd. Dit vormt een goede voorbereiding van gecertificeerde instellingen, die onder verantwoordelijkheid van de gemeenten zullen functioneren.”
Transitie goede zaak
Provincies staan -geen misverstand daarover- achter de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten, omdat daardoor preventie én zorg in één hand komen. Ook kan alle benodigde zorg tegelijk en integraal aan gezinnen geboden worden, omdat niet alleen de provinciale jeugdzorg, maar ook de overige onderdelen van de jeugdzorg naar de gemeenten worden overgeheveld. Bovendien wordt daarmee de verbinding gelegd met de decentralisaties in het kader van de WMO, Werk en Inkomen en met Passend Onderwijs.

[1] inclusief de jeugdbescherming en de jeugdreclassering, maar niet voor de preventie,  jeugd-GGZ, de jeugd-LVB en de gesloten jeugdzorg


Gerelateerde berichten

“Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn funest. De gemeentelijke focus op preventie is ook daarom zo belangrijk”

20 januari 2015 - Met de decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari verruilt IPO-bestuurslid en portefeuillehouder jeugdzorg, Marc Witteman, de provincie Flevoland voor de burgemeesterspost in de gemeente Stichtse Vecht. Lees hier zijn afscheidsinterview.
Lees meer

IPO bestuurder Marc Witteman neemt eindrapport TSJ in ontvangst

17 december 2014 - “Met het laatste rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg kan verder gebouwd worden aan de toekomst van de gedecentraliseerde jeugdzorg in Nederland” aldus Marc Witteman, portefeuillehouder jeugdzorg in het IPO-bestuur.
Lees meer

Moties Tweede Kamer in kader van transitie jeugdzorg

04 juli 2014 - In de avonduren van donderdag 3 juli heeft de Tweede Kamer gestemd over moties die waren ingediend naar aanleiding van het overleg over de transitie jeugdzorg van vorige week. De staatsecretarissen Van Rijn (VWS, PvdA) en Teeven (VenJ, VVD) hebben reeds extra acties in het vooruitzicht gesteld om de risico’s van de transitie zo veel mogelijk te beperken. 
Lees meer