IPO onderschrijft pleidooi Raad voor Cultuur voor regionale benadering cultuurbeleid

24 november 2017

De Raad voor Cultuur pleit in zijn verkenning over de stedelijke cultuurregio’s ‘Cultuur voor stad, land en regio’ voor een cultuurbeleid waarin meer rekening wordt gehouden met regionale keuzes. De Raad adviseert minister Van Engelshoven (Ministerie OCW, D66) daarvoor middelen beschikbaar te stellen. Provincies onderschrijven dit pleidooi.

De Raad schrijft dat ‘stedelijke regio’s goed in staat zijn om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur’. Tevens wil de Raad dat er meer erkenning en financiering komt voor de betekenis en kwaliteit van cultuur in de regio.

Initiatief bij de regio
Daarnaast constateert de Raad dat het huidige, 25-jaar oude, Rijkscultuurbestel ‘steeds minder doet waarvoor het is bedoeld: randvoorwaarden creëren voor een bloeiend cultureel leven’. Het beleid is niet gericht op de samenhang van culturele voorzieningen en bovendien sterk nationaal georiënteerd. Om regionale en lokale overwegingen mee te laten spelen zou in elke stedelijke regio een regionale infrastructuur (RIS) moeten worden ingericht. De Raad adviseert minister Van Engelshoven om de regio’s uit te nodigen met een overtuigend en inspirerend plan te komen.
 
Meer samenhang
“Provincies zijn blij met de erkenning van de Raad voor de regionale culturele infrastructuur”, benadrukt Hester Maij (IPO-portefeuillehouder stedelijke cultuurregio’s). “Wij pleiten ervoor dat in een nieuw landelijk cultuurbeleid de kracht van de samenhang binnen culturele ecosystemen gezien, gewaardeerd en versterkt wordt”. De provincies verwachten daarbij dat de basisinfrastructuur altijd onderdeel is van de regionale infrastructuur.
 
Dialoog is van belang
Provincies gaan de dialoog graag aan. Zij verwachten dat bijvoorbeeld regelgeving voor culturele instellingen en makers worden vereenvoudigd wanneer overheden intensiever samenwerken. Daarnaast is over de wijze van (co-)financieren nog veel te bespreken wat betreft de verhouding tussen rijk, provincies en gemeenten.

Provincies hechten belang aan het gezamenlijke traject met zowel de overheden als de cultuurfondsen en de cultuursector voor een nieuw te ontwikkelen cultuurbeleid.

Het beleid maakt nu al veel energie los. Zo zijn in verschillende regio’s al veel plannen opgesteld. Het IPO is blij met deze energie en hoopt dat ook de minister de verschillende initiatieven waardeert.

De Cultuurplanperiode vanaf 2021: Hoe gaat het verder?
De verkenning van de Raad naar de stedelijke cultuurregio is belangrijke input voor de minister bij het formuleren van nieuw cultuurbeleid.

De visiebrief van de minister voor de nieuwe cultuurplanperiode verschijnt in februari 2018. Het IPO zal samen met de VNG een brief aan de minister sturen als input voor deze visiebrief. Het is de ambitie van de overheden vervolgens voor de zomer van 2018 een gezamenlijke adviesaanvraag vast te stellen voor het cultuurbeleid vanaf 2021.


Gerelateerde berichten

Friesland presenteert zich op het Plein: “Wij willen hét voorbeeld zijn”

19 januari 2018 - Eind januari gaat het jaar van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân (LF2018) officieel van start. Als voorproefje op de festiviteiten presenteerde de provincie Fryslân zich afgelopen dinsdag en woensdag op het plein in Den Haag. Op dinsdag kreeg de Haagse politiek het ‘Pleit fan Fryslân’ aangeboden door een Friese delegatie. Het ‘Pleit’ onderstreept het belang van kunst en cultuur en onderschrijft dat cultuur de motor van vernieuwing is. 
Lees meer

Hester Maij (IPO) over het nieuwe Rijkscultuurbeleid: "Experimenteren, van elkaar leren en samen daar in investeren."

11 december 2017 - Maandag 4 december stuurde het IPO namens de provincies samen met de VNG aan minister Van Engelshoven een brief met aanbevelingen voor de aanpak van het cultuurbeleid. We vroegen Hester Maij (provincie Overijssel) vanuit het IPO deze brief toe te lichten. “Ik verwacht veel van de samenwerking met het Rijk en de nieuwe minister. Dat baseer ik op de aanknopingspunten die het regeerakkoord biedt voor de nieuwe insteek van het cultuurbeleid.”
Lees meer

Provincies en gemeenten ondersteunen pleidooi voor meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

07 december 2017 - Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen. Die aanbevelingen geven het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee aan de nieuwe cultuurminister Ingrid van Engelshoven als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de recent uitgebrachte verkenning van de Raad voor Cultuur.
Lees meer