IPO pleit voor ruime opvatting motie versterking regionale journalistiek

30 november 2016

Tweede Kamerleden Elias (VVD) en Mohandis (PvdA) willen eenmalig 17 miljoen voor samenwerking tussen regionale omroepen beschikbaar stellen. Die motie brachten zij in tijdens het wetgevingsoverleg Mediabegroting op 28 november. Voor een sterke regionale journalistiek vindt het IPO het belangrijk dat de uitvoering van de motie inhoudelijk ook ruimer wordt dan wat staatssecretaris Dekker tot nu toe heeft gezegd. Niet alleen samenwerken om te besparen, maar ook om te innoveren om de regionale journalistiek versterken.

Doel van de motie van Elias en Mohandis is samenwerking tussen regionale omroepen te blijven aanjagen, ook al is Wetsvoorstel modernisering regionale publieke omroep aangehouden. Het bedrag is net zo groot als de bezuinigingsopdracht die het kabinet eerder aan de regionale omroepen oplegde. Staatssecretaris Dekker kan zich vinden in het bedrag. De staatssecretaris stelde eerder voor in 2017 incidenteel 8,5 miljoen euro in een aanvullende frictiekostenregeling te stoppen, om samenwerking te stimuleren onder de vlag van de overkoepelende Regionale Publieke Omroep (RPO). Dit budget wordt, als het aan de Kamer ligt, verruimd tot 17 miljoen en dient ook een breder doel: zowel regionaal samenwerken om te besparen, alsook innoveren om de regionale journalistiek te versterken.

Versterken regionale journalistiek
Voor een sterke regionale journalistiek vindt het IPO het belangrijk dat de uitvoering van de motie van Mohandis en Elias inhoudelijk ook ruimer wordt uitgevoerd dan wat staatssecretaris Dekker tot nu toe heeft gezegd. Dus niet alleen besparing, maar dat ook het tweede punt van de motie overeind blijft, namelijk het deel dat is gericht op kwaliteit van de regionale journalistiek en het vergroten van publieksbereik. Bijvoorbeeld ook jongeren blijven aanspreken en meer regionale (nieuws)vensters bij de landelijke publieke omroep. Dergelijke journalistieke samenwerking om te innoveren met lokale, regionale en landelijke omroepen en media, zoals regionale kranten en NOS Journaals, leidt evenwel niet perse tot besparing. Wel draagt het bij aan regionale omroepen met een eigen identiteit en als democratische waakhond, een functie waaraan de provincies waarde hechten.
 
Ruimte voor verschillende samenwerkingsvormen
Het IPO onderschrijft de wens om met de 17 miljoen alle samenwerkingsvormen te stimuleren die de regionale omroepen aangaan om de lokale en regionale journalistiek versterken. Uitgangspunt blijft dat dit er zeker niet toe mag leiden dat organisaties gaan groeien, want in de toekomst is juist een efficiënte en gezonde organisatie nodig. Een actueel voorbeeld hiervan is de samenwerking die de regionale omroepen in Noordoost Nederland zijn aangegaan om besparingen in de organisatie te realiseren en concepten voor programma’s te ontwikkelen. In dit licht is het advies van het Commissariaat voor de Media aan staatssecretaris Dekker waardevol om de toegevoegde waarde van de RPO als samenwerking- en coördinatieorgaan nader uit te kristalliseren.
 
Publiek-private samenwerking
Ter uitvoering van een vorig jaar aangenomen motie over het wegnemen van overbodige regelgeving voor publiek-private samenwerking stelt de staatssecretaris twee hoofdmaatregelen voor. De ene is verheldering van regels door een leidraad. De andere is om nog eens goed te bekijken hoe samenwerking binnen alle wet- en regelgeving en gelet op alle belangrijke principes te optimaliseren valt. De Kamer vind het positief dat ervaren knelpunten tegen het licht zijn gehouden en dat er meer duidelijkheid komt via bijvoorbeeld de vernieuwde leidraad voor kranten, omroepen en andere, private media om samenwerkingsvormen aan te gaan. IPO en OCW hebben in de afgelopen periode gezamenlijk, op basis van voorbeelden, onderzocht hoe publiek-private samenwerking beter kan worden gefaciliteerd ten behoeve van een kwalitatief en eigentijds regionaal media-aanbod. Het IPO verwacht dat de staatssecretaris in de vernieuwde leidraad kan aangeven op welke wijze partijen binnen de juridische kaders maximale ruimte kunnen nemen voor een regionale publiek-private samenwerking.
 
Stemmingen
Op dinsdag 6 december wordt gestemd over de ingediende moties aangaande regionale omroepen:
 
Jasper van Dijk over opnemen mediawijsheid in kerndoelen onderwijs
 
Jasper van Dijk over verlagen btw op digitale nieuwsproducten tot niveau papieren versies.
 
Pieter Heerma en Mohandis over onderzoek naar de toekomst van onafhankelijke journalistiek
 
Mohandis en Elias over eenmalig 17 miljoen voor toekomstgerichte ontwikkelingen bij regionale omroepen.
 
Toezeggingen
In reactie op de ingediende moties zei de staatssecretaris al toe aan de Kamer dat in het eerste deel van 2017 een evaluatie volgt van de implementatie van de nieuwe Mediawet. Ook komt er een onderzoeksopzet over de toekomst van de onafhankelijke journalistiek. In het kader van Onderwijs2032 komt hij in december per brief terug op het thema mediawijsheid en voor het verkiezingsreces komt een brief over de terugkoppeling regionale vensters.

Gerelateerde berichten

Hester Maij (IPO) over het nieuwe Rijkscultuurbeleid: "Experimenteren, van elkaar leren en samen daar in investeren."

11 december 2017 - Maandag 4 december stuurde het IPO namens de provincies samen met de VNG aan minister Van Engelshoven een brief met aanbevelingen voor de aanpak van het cultuurbeleid. We vroegen Hester Maij (provincie Overijssel) vanuit het IPO deze brief toe te lichten. “Ik verwacht veel van de samenwerking met het Rijk en de nieuwe minister. Dat baseer ik op de aanknopingspunten die het regeerakkoord biedt voor de nieuwe insteek van het cultuurbeleid.”
Lees meer

Provincies en gemeenten ondersteunen pleidooi voor meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

07 december 2017 - Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen. Die aanbevelingen geven het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee aan de nieuwe cultuurminister Ingrid van Engelshoven als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de recent uitgebrachte verkenning van de Raad voor Cultuur.
Lees meer

Investeringen in cultureel erfgoed: provincies denken mee

04 december 2017 - In het regeerakkoord is 325 miljoen vrijgemaakt voor erfgoedzorg.  Daar zijn de provincies erg blij mee. Het IPO doet aanbevelingen aan minister van Engelshoven (OCW, D66) voor nieuw beleid en beschrijft de inzet die de provincies voor zichzelf zien. De provincies willen de samenwerking met het Rijk op het gebied van het erfgoed graag actualiseren en voortzetten.
Lees meer