Kabinet vraagt om plannen voor sterkere regio’s

11 juni 2018

Het kabinet nodigt regio’s in het hele land uit om met voorstellen voor de zogenoemde regiodeals te komen. De regering stelt bijna 1 miljard euro beschikbaar voor het versterken van de regio’s. Die zijn nu aan zet om plannen in te dienen voor de eerste ronde, waarvoor 200 miljoen euro beschikbaar is.

Vanaf nu kunnen alle regio’s voorstellen indienen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de zogenoemde regiodeals. Hiermee wil het kabinet de regio’s structureel versterken. Dit gebeurt met financiële en niet-financiële middelen.

Voor de eerste ronde is 200 miljoen euro beschikbaar. De regio’s hebben tot 1 september om hun plannen in te dienen via rvo.nl/regiodeals. Dit staat in de brief die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Minister Schouten is coördinerend minister van de extra gelden die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het versterken van de regio’s.

Regio’s aan zet
Minister Schouten: “De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen zijn zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk maar ook het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige landschappen in ons land. Dit kabinet investeert in het versterken van de regio’s en stelt deze kabinetsperiode bijna 1 miljard beschikbaar. Ik vind het belangrijk dat de regio’s zelf aan zet zijn om te bepalen welke plannen zij wil indienen die de leefbaarheid verder vergroten en de economie versterken. Om een goede keuze te kunnen maken, hopen we een divers aanbod aan voorstellen te ontvangen. Ik zie uit naar de plannen van de regio waarin zij zelf aangeven welke kansen en mogelijkheden zij zien.”
 
Verdeling over Nederland
Bij de selectie van deals, waarvoor voorstellen nu kunnen worden ingestuurd, wordt gekeken naar een evenwichtige verdeling over de vier landsdelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de vorige tranche met de zes in het regeerakkoord genoemde opgaven, waar de afgelopen maanden samen met de regionale partners aan is gewerkt. Voor de voorstellen gelden meerdere randvoorwaarden. Er wordt onder andere  gekeken naar de bijdrage aan brede welvaart, de mate van concrete impact op de regio, naar cofinanciering vanuit de regio en in hoeverre zowel publieke als private partijen bijdragen aan de regiodeal. Voor de beste voorstellen is minimaal 5 en maximaal 40 miljoen euro beschikbaar. Het kabinet hoopt in het voorjaar 2019 deze regiodeals te kunnen sluiten.
 
Samen plannen smeden
VNO-NCW en MKB-Nederland roepen ondernemers op om samen met gemeenten en provincies plannen te gaan smeden. 
 

Gerelateerde berichten

EFRO helpt ondernemer product te testen op festival

18 juni 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is  van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde een aantal voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Tweede deel van een serie: hoe Innofest het festival ontdekte als testomgeving.
Lees meer

Nieuw regionaal beleid gericht op innovatie, het klimaat en duurzaamheid

29 mei 2018 - Op 29 mei jl. heeft de Europese Commissie een pakket voorstellen voor het Europees regionaal beleid voor de periode 2021-2027 gepubliceerd. Innovatie, verduurzaming, ondernemerschap, werkgelegenheid en een eenvoudiger uitvoering van het beleid zijn de nieuwe speerpunten. Dit zijn onderwerpen waarvoor Nederlandse overheden de afgelopen periode in Brussel steeds aandacht hebben gevraagd.
Lees meer

Groningen gaat voor armoedebestrijding

18 mei 2018 - Het aanpakken van armoede is geen kerntaak van de provincies. Toch steunt de provincie Groningen Kledingbank Maxima en andere initiatieven die armoede blijvend oplossen en voorkomen. Het verspreiden van kennis en ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. De initiatieven die de provincie met voornamelijk subsidies mogelijk maakt, kunnen op termijn ook zonder financiële bijdrage voortbestaan. Het IPO bezocht Maxima en doet verslag.  
Lees meer