Kamer wil grotere regierol decentrale overheden bij behalen van Klimaatdoelen

11 november 2016

Meer camera’s aan de buitenkant van bussen om veiligheid van buspersoneel te verbeteren, een sterke regierol voor decentrale overheden bij de Klimaatdoelen en afspraken over veiligere wegen in de regio. Het zijn de voor provincies belangrijkste uitkomsten van de stemmingen over moties die vorige week tijdens de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Milieu werden ingediend.

Hieronder de aangenomen moties kort toegelicht:

De Kamer, behalve CU, steunde dinsdag haar verzoek aan het kabinet om met lokale en regionale overheden en de openbaarvervoersector te bespreken of en zo ja hoe het ophangen van camera’s aan de buitenkant van bussen kan bijdragen aan preventief en repressief toezicht. In het voorjaar moet het kabinet de Kamer informeren over de voortgang.

GroenLinkser Liesbeth van Tongeren meent dat provincies en gemeenten een belangrijke rol spelen in het behalen van de klimaatdoelstellingen; sommige gemeenten stellen eigen klimaatplannen op. De Kamer heeft dinsdag haar verzoek aan het kabinet, gedaan in het begrotingsdebat IenM, overgenomen om in goed overleg met IPO en VNG te onderzoeken hoe de regierol van provincies en gemeenten bij klimaat- en energiegerelateerde onderwerpen binnen hun domein verder kan worden versterkt. VVD en PVV stemden tegen.

Duco Hoogland (PvdA) en Barbara Visser (VVD) willen meer kabinetsinzet om door verbeterde inrichting wegen veiliger te maken. Over Rijkswegen en provinciale wegen zijn afspraken gemaakt over de verkeersveiligheidsnormen, zo stellen ze, maar met gemeenten nog niet. Staatssecretaris Sharon Dijksma (IenM) nam het verzoek over van de indieners van de motie, gedaan in het begrotingsdebat, om samen met IPO en VNG te verkennen hoe de veiligheid op provinciale en gemeentelijke wegen te verbeteren. Ze zal de Kamer begin volgend jaar rapporteren over de vorderingen.


Gerelateerde berichten

Begrotingsbehandeling EZK: aandachtspunten energietransitie

12 december 2017 - Op 13 december start de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Provincies, gemeenten en waterschappen roepen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen te nemen die de energietransitie kunnen versnellen. Het betreft onder andere het verruimen van de SDE+-subsidieregeling, aanpassing van de Elektriciteitswet en harmonisering van regelgeving voor energiebesparing door bedrijven. De medeoverheden hebben de Tweede Kamerleden nogmaals een gezamenlijke brief gestuurd, waarin zij aandacht vragen voor deze en een aantal andere praktische punten en randvoorwaarden. 
Lees meer

Herziening Warmtewet belangrijke stap in de goede richting

08 december 2017 - Op 7 december vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de herziening van de Warmtewet. In het gesprek met de Kamer ging het vooral over de vraag: Zijn warmtenetten publiek of privaat eigendom? Gedeputeerde Han Weber (Zuid-Holland) heeft namens de VNG en de gezamenlijke provincies een bijdrage aan het gesprek geleverd. 
Lees meer

De energietransitie: We moeten het nu gaan waarmaken

30 november 2017 - Wat hoopt IPO-bestuurder Ad Meijer de komende jaren te bereiken op het gebied van de energietransitie? “De regionale samenwerking zou een prominente plek moeten krijgen in het toekomstige interbestuurlijk programma om de kansen op gebiedsniveau te kunnen pakken. Het feit dat de gezamenlijke investeringsagenda in Den Haag goed is opgepikt, betekent: Kansen voor verbinding en een gezamenlijke aanpak.”
Lees meer