Kamerdebat over toekomstig energiebeleid: nadruk op rol decentrale overheden

09 februari 2017

Dinsdag 7 februari is in de Tweede Kamer een debat gehouden over het toekomstige energiebeleid. Het debat werd gedomineerd door het verzet tegen de windmolens in de Drentse Veenkoloniën. Ook de regierol van de decentrale overheden passeerde de revue.  

Mulder (CDA) en Smaling (SP) willen graag ruimte geven aan bewoners om alternatieven te onderzoeken. Van Tongeren (GL) vindt dat de prestatieafspraken over windenergie in de provincies belangrijker zijn en dat de ingelaste bezinning niet kan leiden tot afstel van het project. Zij wordt daarin gesteund door Vos (PvdA) die instemt met de bezinningsperiode tot aan de uitspraak van de Raad van State, maar ook vasthoudt aan de afspraken met de provincie.

Dik-Faber (CU) stelde dat het besluit onder de rechter ligt en het nu niet aan de politiek is een oordeel hierover te vellen. "Die tijd heeft de Kamer jaren gehad", zo betoogde ze. Ze diende wel een motie in voor een Deltaplan voor dit gebied om zo de inwoners te compenseren en ontwikkelingen te stimuleren.

Minister Kamp geeft aan dat de betoogde uitvoering van de geopperde alternatieven veel tijd kosten om uit te werken en niet voor 2020 gereed zijn. Hij benadrukt dat alle procedures open en transparant zijn doorlopen en dat de motie te laat komt om nog op de vergunningverlening in te grijpen. De overheid is volgens de minister niet meer consistent en betrouwbaar als zij nog ingrijpt na een besluit van de Raad van State. Zou hij hieraan tornen, dan schep je een precedent dat een domino-effect teweeg brengt in andere vergunningsprocedures en afspraken over wind op land met de provincies.

Van Tongeren (GL) vroeg de minister nog naar de bovenwettelijke eisen voor wind op land. Kamp liet weten de besluitvorming zoveel mogelijk in de regio plaats te laten vinden. En hij verwacht van iedere provincie dat zij de gemaakte doelstellingen nakomen. Hij ontneemt hen dan ook deze beleidsruimte niet. 

Draagvlak
Het debat maakte wel duidelijk dat er lessen moeten worden geleerd uit de eerste projecten. Het is duidelijk dat vanuit den Haag opgelegde projecten het verzet vergroten bij omwonenden. Projecten waarbij bewoners eerst deelgenoot worden van het probleem en meedenken aan oplossingen lopen veel beter, omdat daarmee draagvlak wordt gecreëerd. De Kamer was van mening dat het draagvlak beter georganiseerd moet worden. Bosman (VVD) stelde dat daarom juist decentrale overheden de regie moeten krijgen in de energietransitie. De minister beaamde dit en sprak consequent over de regierol van zowel provincies als gemeenten. 

Provincies willen zich komende tijd samen met gemeenten en waterschappen stevig inzetten voor een versnelling van de energietransitie. Voor deze versnelling is volgens de provincies een regionale uitvoering met nationale regie nodig. 

Moties 
Van Veldhoven (D66) diende een motie in om de economische component nadrukkelijker te betrekken in de energietransitie. De minister onderschrijft deze gedachte. Een motie van Van Veldhoven (D66) om vaart te maken met extra parken voor wind op zee, ziet de minister als steun voor het huidige beleid. Kamp meldde nog een initiatief om de tendermethode voor wind op zee ook toe te willen passen op grote projecten op land, zoals getijdecentrales, geothermie of wind op land.  
 
Kolencentrales
Alle pleidooien om de moderne kolencentrales versneld te sluiten verwees de minister naar de prullenbak. 

Hij wil aan de biomassa-afspraak in het energieakkoord voldoen, en denkt de doelstelling uit het Urgendavonnis te halen zonder sluiting van de kolencentrales.  Uitfasering van kolencentrales ziet hij in West-Europees verband plaatsvinden in een samenwerking waarbij de modernste centrales het langst kunnen door draaien. 

Energiebesparing 
De energiebesparing en CO2 reductie in de industrie loopt achter op de doelen. De Emissiehandelssystemen (ETS) van de EU werken niet. Kamp wil daaraan in EU-verband samenwerken met de buurlanden. Hij zal vergunningplichtige bedrijven met wortel en stok aanmoedigen om energie te besparen.  
 
Aansluitplicht voor gas 
Van Tongeren (GL) stelde tijdens het debat ook vragen over het uit de wet schrappen van de aansluitplicht voor gas. De minister reageerde daarop dat met het afgelopen week ingediende amendement van Bosman (VVD) tegemoet wordt gekomen aan het schrappen van de wettelijke verplichting en dat provincies en gemeenten deze uitdaging aangaan.  

 

 


Gerelateerde berichten

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

13 april 2018 - Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.
Lees meer

Een werklab over de regionale aanpak van de energietransitie

09 april 2018 - Op woensdagmiddag 18 april organiseert Berenschot het werklab: Op weg naar een energieke regio – de regionale energietransitie in de praktijk. Het werklab staat in het teken van uitwisseling van dilemma’s en ervaringen rondom de organisatie van de energietransitie in de regio. In de praktijk lopen veel regio’s tegen dezelfde vragen aan zoals: hoe zorg je voor bestuurlijk draagvlak, welke instrumenten zet je in en hoe kom je naar uitvoering? In het werklab kunt u met Berenschot en andere professionals hierover het gesprek aan gaan.
Lees meer

Wet VET aangenomen in Eerste Kamer

05 april 2018 - Op 3 april is de Wet Voortgang Energietransitie (wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet), door de Eerste Kamer aangenomen.
Lees meer