Kamerdebat over toekomstig energiebeleid: nadruk op rol decentrale overheden

09 februari 2017

Dinsdag 7 februari is in de Tweede Kamer een debat gehouden over het toekomstige energiebeleid. Het debat werd gedomineerd door het verzet tegen de windmolens in de Drentse Veenkoloniën. Ook de regierol van de decentrale overheden passeerde de revue.  

Mulder (CDA) en Smaling (SP) willen graag ruimte geven aan bewoners om alternatieven te onderzoeken. Van Tongeren (GL) vindt dat de prestatieafspraken over windenergie in de provincies belangrijker zijn en dat de ingelaste bezinning niet kan leiden tot afstel van het project. Zij wordt daarin gesteund door Vos (PvdA) die instemt met de bezinningsperiode tot aan de uitspraak van de Raad van State, maar ook vasthoudt aan de afspraken met de provincie.

Dik-Faber (CU) stelde dat het besluit onder de rechter ligt en het nu niet aan de politiek is een oordeel hierover te vellen. "Die tijd heeft de Kamer jaren gehad", zo betoogde ze. Ze diende wel een motie in voor een Deltaplan voor dit gebied om zo de inwoners te compenseren en ontwikkelingen te stimuleren.

Minister Kamp geeft aan dat de betoogde uitvoering van de geopperde alternatieven veel tijd kosten om uit te werken en niet voor 2020 gereed zijn. Hij benadrukt dat alle procedures open en transparant zijn doorlopen en dat de motie te laat komt om nog op de vergunningverlening in te grijpen. De overheid is volgens de minister niet meer consistent en betrouwbaar als zij nog ingrijpt na een besluit van de Raad van State. Zou hij hieraan tornen, dan schep je een precedent dat een domino-effect teweeg brengt in andere vergunningsprocedures en afspraken over wind op land met de provincies.

Van Tongeren (GL) vroeg de minister nog naar de bovenwettelijke eisen voor wind op land. Kamp liet weten de besluitvorming zoveel mogelijk in de regio plaats te laten vinden. En hij verwacht van iedere provincie dat zij de gemaakte doelstellingen nakomen. Hij ontneemt hen dan ook deze beleidsruimte niet. 

Draagvlak
Het debat maakte wel duidelijk dat er lessen moeten worden geleerd uit de eerste projecten. Het is duidelijk dat vanuit den Haag opgelegde projecten het verzet vergroten bij omwonenden. Projecten waarbij bewoners eerst deelgenoot worden van het probleem en meedenken aan oplossingen lopen veel beter, omdat daarmee draagvlak wordt gecreëerd. De Kamer was van mening dat het draagvlak beter georganiseerd moet worden. Bosman (VVD) stelde dat daarom juist decentrale overheden de regie moeten krijgen in de energietransitie. De minister beaamde dit en sprak consequent over de regierol van zowel provincies als gemeenten. 

Provincies willen zich komende tijd samen met gemeenten en waterschappen stevig inzetten voor een versnelling van de energietransitie. Voor deze versnelling is volgens de provincies een regionale uitvoering met nationale regie nodig. 

Moties 
Van Veldhoven (D66) diende een motie in om de economische component nadrukkelijker te betrekken in de energietransitie. De minister onderschrijft deze gedachte. Een motie van Van Veldhoven (D66) om vaart te maken met extra parken voor wind op zee, ziet de minister als steun voor het huidige beleid. Kamp meldde nog een initiatief om de tendermethode voor wind op zee ook toe te willen passen op grote projecten op land, zoals getijdecentrales, geothermie of wind op land.  
 
Kolencentrales
Alle pleidooien om de moderne kolencentrales versneld te sluiten verwees de minister naar de prullenbak. 

Hij wil aan de biomassa-afspraak in het energieakkoord voldoen, en denkt de doelstelling uit het Urgendavonnis te halen zonder sluiting van de kolencentrales.  Uitfasering van kolencentrales ziet hij in West-Europees verband plaatsvinden in een samenwerking waarbij de modernste centrales het langst kunnen door draaien. 

Energiebesparing 
De energiebesparing en CO2 reductie in de industrie loopt achter op de doelen. De Emissiehandelssystemen (ETS) van de EU werken niet. Kamp wil daaraan in EU-verband samenwerken met de buurlanden. Hij zal vergunningplichtige bedrijven met wortel en stok aanmoedigen om energie te besparen.  
 
Aansluitplicht voor gas 
Van Tongeren (GL) stelde tijdens het debat ook vragen over het uit de wet schrappen van de aansluitplicht voor gas. De minister reageerde daarop dat met het afgelopen week ingediende amendement van Bosman (VVD) tegemoet wordt gekomen aan het schrappen van de wettelijke verplichting en dat provincies en gemeenten deze uitdaging aangaan.  

 

 


Gerelateerde berichten

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer

Impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018

23 april 2018 - De ministeries van Infrastructuur en Water (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaan in 2018 honderd inkoopprojecten van overheden ‘on the job’ ondersteunen. Het zijn projecten met een wezenlijk effect op CO2 besparingen en/of circulariteit. 
Lees meer

IPO, UvW en VNG organiseren bijeenkomsten over regionale aanpak Energietransitie

20 april 2018 - Decentrale overheden hebben hun eigen regionale doelstellingen en initiatieven op het gebied van Energie en klimaat. Om de ambities aan te laten sluiten bij de landelijke opgave en de realisatie van regionale aanpakken te versnellen en te verbeteren, hebben het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het rijk het initiatief genomen om dit samen op te pakken. Zij organiseren tussen april en juli een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst per provincie over de regionale aanpak van de Energietransitie.
Lees meer