Kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gebundeld en beschikbaar

26 juli 2018

BIJ12 heeft alle relevante en beschikbare kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) bij elkaar gebracht in de ANLb Kennisbank.

De ANLb-Kennisbank is de verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. Het laat de uitgangspunten van het stelsel zien en brengt alle ketenpartners en hun verantwoordelijkheden en activiteiten overzichtelijk in beeld.

Het ANLb is een belangrijk instrument op basis waarvan provincies subsidies uit kunnen keren voor het realiseren van de (internationale) natuurdoelen. ANLb  gaat uit van effectief en efficiënt agrarisch natuurbeheer (meer natuurwinst), een collectieve, gebiedsgerichte aanpak en –verantwoordelijkheid. “Voor zo’n belangrijk thema waar zoveel partijen een bijdrage aan leveren, is de kennisbank een uitkomst”, zegt Jolinda van der Endt, directeur van BIJ12, “alle informatie is overzichtelijk gerangschikt en iedereen moet kunnen vinden wat hij zoekt over dit thema. Dit was ook een vereiste toen we het project startten.”

Over BIJ12
BIJ12 is een uitvoeringsorganisatie die door provincies in het leven is geroepen om hen te ondersteunen bij de uitvoer van hun natuurbeleid. Van der Endt: “Sinds 1 januari 2014 is BIJ12 onderdeel van het IPO. We voeren taken uit die de provincies gezamenlijk doen, voornamelijk op het gebied van natuur en landschap. Denk bijvoorbeeld aan de coördinatie van de uitvoering van het subsidiestelsel Natuur en Landschap, de coördinatie van monitoring, dataopslag, informatie, analyse en rapportages van natuurgegevens en de ontwikkeling en het beheer van gemeenschappelijke informatiesystemen.” Een andere taak van BIJ12 is de afhandeling van schade-uitkeringen door beschermde diersoorten, zoals wolven, ganzen en edelherten.
 
Bij BIJ12 lopen een aantal programma’s. Zo ondersteunt BIJ12 de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof voor 12 provincies en 3 ministeries door gebruikers te ondersteunen en erover te rapporteren. Daarnaast is de Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) bij BIJ12 ondergebracht, die adviseert over schade door grondwateronttrekkingen en –winningen. Ook is BIJ12 opdrachtgever van het beheer en de exploitatie van de Nationale Databank Flora en Fauna en voert het secretariaat van de Stichting Certificering. Van der Endt: “Het is belangrijk dat we nauw contact blijven houden met de provincies, zodat we onze taken op de goede manier uit kunnen blijven voeren en blijven verbeteren.”
 
BIJ12 is gevestigd in Utrecht en op loopafstand van Utrecht Centraal Station.
 
Meer informatie is te vinden via bij12.nl en via Twitter @bij12nl

Gerelateerde berichten

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer

Overheden maken afspraken voor vitaal platteland

19 juli 2018 - Een duurzamere landbouw die rendabel is en ecologisch verantwoord, bodemdaling en waterbeheer vormen grote uitdagingen voor het landelijk gebied. Om het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam te houden en te versterken, hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), IPO, VNG en de Unie van Waterschappen besloten deze opgaven gezamenlijk op te pakken.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer