Kenniscommunities om maatschappelijke opgaven in leefomgeving te realiseren

07 mei 2018

Klimaatverandering, een duurzaam en vitaal landelijk en stedelijk gebied, de energietransitie en de realisatie van een circulaire economie: om deze maatschappelijke opgaven in de leefomgeving aan te pakken is het nodig dat lokale en regionale overheden kennis ontwikkelen en toepassen. Daarom gaan zij samen met kennisinstellingen een of meer kenniscommunities inrichten over bodem en ondergrond, veiligheid, gezondheid en leefomgeving en over klimaatbestendige en duurzame ontwikkeling.  Overheden of kennisinstellingen die willen meedenken kunnen zich hierbij aansluiten. 

In de vernieuwing van het omgevingsbeleid staan het mogelijk maken van een meer lokale en integrale afweging en de grotere betrokkenheid vanuit maatschappelijke initiatieven centraal. Decentrale overheden hebben een toenemende verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze opgaven in de fysieke leefomgeving. Er ontstaat een nieuw samenspel tussen overheden, bedrijven en burgers. Het gezamenlijk ontwikkelen en toepassen van kennis is medebepalend voor het realiseren van deze maatschappelijke opgaven. De doorwerking van kennis is hierbij cruciaal, om de nieuwe beleidsvormende en -uitvoerende taken van de decentrale overheden goed te vervullen.

Overheden en kennisinstellingen kunnen aansluiten
Bestuurders van alle overheidslagen en directeuren van uitvoeringsorganisaties en publieke kennisinstituten in het domein van de fysieke leefomgeving onderschrijven de urgentie van het gebruik van bestaande en nieuwe kennis voor het aanpakken van de maatschappelijke opgaven. Zij kwamen op 7 februari bijeen in het Veluweberaad en spraken af om hiervoor kenniscommunities in te richten. Deze communities maken de landelijke kennis beter toegankelijk en bruikbaar voor de lokale en regionale overheden. Hierdoor ontstaat een betere kennisinfrastructuur die voor alle overheidslagen bijdraagt aan hun taken.

Onderwerpen voor de kenniscommunities zijn;

  • Bodem en ondergrond
  • Veiligheid, gezondheid en leefomgeving
  • Klimaatbestendige en duurzame stedelijke ontwikkeling

Iedere community krijgt een voorzitter/ambassadeur en een faciliterende kennisorganisatie. Provincies, gemeenten en waterschappen worden van harte uitgenodigd om hier volop aan bij te dragen. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact op met Marijanne van der Dries, mvddries@brabant.nl.

Veluweberaad
Onder het Veluweberaad worden bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd van gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries, omgevingsdiensten en GGD’s en de kennisinstellingen KNMI, PBL, Rijkswaterstaat, Deltares en RIVM over het gezamenlijk ontwikkelen, benutten en verankeren van kennis in de fysieke leefomgeving. Directie Kennis, Innovatie en Strategie van het ministerie van IenW organiseert  dit proces. Het RIVM zit de voorbereidende werkgroep voor.
 
logos webartikel reinette.png
 

Gerelateerde berichten

Impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018

23 april 2018 - De ministeries van Infrastructuur en Water (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaan in 2018 honderd inkoopprojecten van overheden ‘on the job’ ondersteunen. Het zijn projecten met een wezenlijk effect op CO2 besparingen en/of circulariteit. 
Lees meer

Minder zware overtredingen bij risicovolle bedrijven

07 juli 2017 - Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is het afgelopen jaar teruggelopen. Er zijn in 2016 slechts vier zware overtredingen geconstateerd waarbij sprake is van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval, in vergelijking met tien in 2015. Dit blijkt uit de zesde jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2016’). 
Lees meer

Bedrijven melden afvalstoffen voortaan bij Rijkswaterstaat

16 december 2016 - Rijkswaterstaat neemt vanaf 1 januari 2017 de taken over van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor het melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Hiervoor hebben Rijk,  IPO en VNG het convenant Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) ondertekend.
Lees meer