Kenniscommunities om maatschappelijke opgaven in leefomgeving te realiseren

07 mei 2018

Klimaatverandering, een duurzaam en vitaal landelijk en stedelijk gebied, de energietransitie en de realisatie van een circulaire economie: om deze maatschappelijke opgaven in de leefomgeving aan te pakken is het nodig dat lokale en regionale overheden kennis ontwikkelen en toepassen. Daarom gaan zij samen met kennisinstellingen een of meer kenniscommunities inrichten over bodem en ondergrond, veiligheid, gezondheid en leefomgeving en over klimaatbestendige en duurzame ontwikkeling.  Overheden of kennisinstellingen die willen meedenken kunnen zich hierbij aansluiten. 

In de vernieuwing van het omgevingsbeleid staan het mogelijk maken van een meer lokale en integrale afweging en de grotere betrokkenheid vanuit maatschappelijke initiatieven centraal. Decentrale overheden hebben een toenemende verantwoordelijkheid voor het realiseren van deze opgaven in de fysieke leefomgeving. Er ontstaat een nieuw samenspel tussen overheden, bedrijven en burgers. Het gezamenlijk ontwikkelen en toepassen van kennis is medebepalend voor het realiseren van deze maatschappelijke opgaven. De doorwerking van kennis is hierbij cruciaal, om de nieuwe beleidsvormende en -uitvoerende taken van de decentrale overheden goed te vervullen.

Overheden en kennisinstellingen kunnen aansluiten
Bestuurders van alle overheidslagen en directeuren van uitvoeringsorganisaties en publieke kennisinstituten in het domein van de fysieke leefomgeving onderschrijven de urgentie van het gebruik van bestaande en nieuwe kennis voor het aanpakken van de maatschappelijke opgaven. Zij kwamen op 7 februari bijeen in het Veluweberaad en spraken af om hiervoor kenniscommunities in te richten. Deze communities maken de landelijke kennis beter toegankelijk en bruikbaar voor de lokale en regionale overheden. Hierdoor ontstaat een betere kennisinfrastructuur die voor alle overheidslagen bijdraagt aan hun taken.

Onderwerpen voor de kenniscommunities zijn;

  • Bodem en ondergrond
  • Veiligheid, gezondheid en leefomgeving
  • Klimaatbestendige en duurzame stedelijke ontwikkeling

Iedere community krijgt een voorzitter/ambassadeur en een faciliterende kennisorganisatie. Provincies, gemeenten en waterschappen worden van harte uitgenodigd om hier volop aan bij te dragen. Wilt u hierover meer weten, neemt u dan contact op met Marijanne van der Dries, mvddries@brabant.nl.

Veluweberaad
Onder het Veluweberaad worden bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd van gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries, omgevingsdiensten en GGD’s en de kennisinstellingen KNMI, PBL, Rijkswaterstaat, Deltares en RIVM over het gezamenlijk ontwikkelen, benutten en verankeren van kennis in de fysieke leefomgeving. Directie Kennis, Innovatie en Strategie van het ministerie van IenW organiseert  dit proces. Het RIVM zit de voorbereidende werkgroep voor.
 
logos webartikel reinette.png
 

Gerelateerde berichten

‘Leidraad afvalstof of product’ aangeboden aan Omgevingsdiensten, IPO en VNG

13 juli 2018 - Gedeputeerde Nienke Homan (Groningen) heeft de ‘Leidraad afvalstof of product’ op 13 juli namens het IPO in ontvangst genomen. Het IPO, de Omgevingsdiensten en VNG kregen de leidraad namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aangeboden door de DG Milieu en Internationaal. De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’.
Lees meer

Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven verder afgenomen

10 juli 2018 - Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Er zijn in 2017 twee zware overtredingen geconstateerd, waarbij sprake was van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. In 2016 waren dat er nog vier en in 2015 waren er tien van dit soort zware overtredingen. Dit blijkt uit de zevende jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017’).
Lees meer

Illegale handel in elektronisch afval: Drenthe grijpt in

25 juni 2018 - Afgedankte koelkasten uit Nederland verdwijnen via het illegale circuit naar landen als Ghana en Nigeria. De waardevolle metalen komen bij ons terug, het afval blijft achter in Afrika. De provincie Drenthe besloot gebruik te maken van haar mogelijkheid om in te grijpen.
Lees meer