Kennisdeling en samen optrekken bij de aanpak van leegstand

13 april 2018

In januari 2018 is het IPO gestart met de uitvoering van het kennisprogramma Leegstand. Dit programma richt zich op leegstand in de brede zin van het woord: bedrijventerreinen, kantoren, winkels, wonen, agrarisch en maatschappelijk vastgoed. Kennisdelen tussen de provincies en van elkaar leren staan hierin centraal. Bovendien kan het probleem alleen worden aangepakt door een goede samenwerking tussen lokale ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en de provincie.

Vanuit de provincies werd aangegeven dat er behoefte was aan kennisdeling en een gezamenlijke aanpak van leegstand. Door integraal naar het leegstandvraagstuk te kijken, kan worden voorkomen  dat de sectoren elkaar wegconcurreren of ‘leeg trekken’.

Met dit uitgangspunt is het kennisprogramma Leegstand van start gegaan. De basis is: onderlinge samenwerking tussen de betrokken partijen en decentrale overheden waarbij regionale afstemming plaatsvindt; met elkaar toewerken naar duurzame, vitale binnensteden en platteland en meer nadenken over de maatschappelijke meerwaarde: Waar levert een winkel of pand een bijdrage aan de omgeving in plaats van enkel het opvullen van pandjes?

Daarnaast wordt gekeken naar meekoppelkansen. Kan bijvoorbeeld de vrijkomende agrarische bebouwing worden meegenomen in een asbestdakenvrij project, in het kader van de energietransitie?

Een leegstandsteam met een duidelijke agenda
Een leegstandsteam is opgericht met vertegenwoordiging van provinciale medewerkers vanuit elke sector. Op 19 maart 2018 was er een eerste verkennende bijeenkomst, onder begeleiding van Provincie Gelderland. Hier werden integrale thema’s benoemd: van dynamisch voorraadbeheer tot aan leegstand met het oog op verduurzaming vastgoed. Alle thema’s samen vormen de ‘leegstandsagenda’. Het leegstandsteam gaat nu verdere invulling geven aan manieren om met elkaar kennis te delen en van elkaar te leren. 

Dit najaar zal het IPO samen met het leegstandsteam een Leegstandscongres organiseren, waarin onder andere transformatie en best practices aan de orde zullen komen. 

Voor meer info, zie opzet kennisprogramma Leegstand

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met aalmekinders@ipo.nl  


Gerelateerde berichten

Meld je aan voor congres Revitalisering vastgoed

09 juli 2018 - Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september in Amersfoort de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.Je kunt je vanaf nu voordit congres aanmelden. 
Lees meer

EFRO helpt chirurgische zorg te verbeteren

02 juli 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Vierde deel van een serie: hoe EFRO chirurgen wereldwijd met elkaar verbindt, met Nederland als centraal middelpunt.
Lees meer

200 miljoen euro voor het MKB

02 juli 2018 - De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.
Lees meer