Kennisdeling en samen optrekken bij de aanpak van leegstand

13 april 2018

In januari 2018 is het IPO gestart met de uitvoering van het kennisprogramma Leegstand. Dit programma richt zich op leegstand in de brede zin van het woord: bedrijventerreinen, kantoren, winkels, wonen, agrarisch en maatschappelijk vastgoed. Kennisdelen tussen de provincies en van elkaar leren staan hierin centraal. Bovendien kan het probleem alleen worden aangepakt door een goede samenwerking tussen lokale ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en de provincie.

Vanuit de provincies werd aangegeven dat er behoefte was aan kennisdeling en een gezamenlijke aanpak van leegstand. Door integraal naar het leegstandvraagstuk te kijken, kan worden voorkomen  dat de sectoren elkaar wegconcurreren of ‘leeg trekken’.

Met dit uitgangspunt is het kennisprogramma Leegstand van start gegaan. De basis is: onderlinge samenwerking tussen de betrokken partijen en decentrale overheden waarbij regionale afstemming plaatsvindt; met elkaar toewerken naar duurzame, vitale binnensteden en platteland en meer nadenken over de maatschappelijke meerwaarde: Waar levert een winkel of pand een bijdrage aan de omgeving in plaats van enkel het opvullen van pandjes?

Daarnaast wordt gekeken naar meekoppelkansen. Kan bijvoorbeeld de vrijkomende agrarische bebouwing worden meegenomen in een asbestdakenvrij project, in het kader van de energietransitie?

Een leegstandsteam met een duidelijke agenda
Een leegstandsteam is opgericht met vertegenwoordiging van provinciale medewerkers vanuit elke sector. Op 19 maart 2018 was er een eerste verkennende bijeenkomst, onder begeleiding van Provincie Gelderland. Hier werden integrale thema’s benoemd: van dynamisch voorraadbeheer tot aan leegstand met het oog op verduurzaming vastgoed. Alle thema’s samen vormen de ‘leegstandsagenda’. Het leegstandsteam gaat nu verdere invulling geven aan manieren om met elkaar kennis te delen en van elkaar te leren. 

Dit najaar zal het IPO samen met het leegstandsteam een Leegstandscongres organiseren, waarin onder andere transformatie en best practices aan de orde zullen komen. 

Voor meer info, zie opzet kennisprogramma Leegstand

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met aalmekinders@ipo.nl  


Gerelateerde berichten

Wat gebeurt er al op ‘de weg naar’ een circulair Nederland in 2050?

16 april 2018 - Hoe komen we tot een circulaire economie, hoe kunnen we dit gezamenlijk aanpakken, wat zijn de kansen en uitdagingen? Hierover praten de provincies met elkaar op een IPO-bijeenkomst op 26 april. Ook Vereniging Circulair Friesland (VCF) is volop bezig met de transitie naar een circulaire economie. Directeur Houkje Rijpstra vertelt over hun ambitieuze aanpak.
Lees meer

De kansenkaarten van Noord-Holland: een heldere tool voor circulair beleid

05 maart 2018 - Hoeveel grondstoffen en energie gaat er om in de verschillende bedrijfsclusters in Noord-Holland? Dat wilden ze bij de provincie weleens weten. Per cluster werden gegevens verzameld en in beeld gebracht op kansenkaarten. Projectleider Nic Grandiek: ‘Het is een heldere tool geworden voor het provinciaal beleid: we weten nu aan welke knoppen we moeten draaien om tot een volledig circulaire economie te komen in onze regio.’
Lees meer

Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

18 januari 2018 - Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, vroeg Euro Commissaris Oettinger ook in het nieuwe MFK de EU investeringsfondsen voor Nederland te behouden. Hij vroeg tevens de Tweede Kamerleden om oog te hebben voor het fundamentele belang van EFRO-middelen. Ter illustratie bood hij de Euro Commissaris en de Tweede Kamerleden een flyer aan met inspirerende innovatieve voorbeelden uit de regio’s.  
Lees meer