Klimaatadaptatie verdient meer aandacht en inzet

09 maart 2018

Op 7 maart vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek over Klimaatadaptatie plaats, op initiatief van kamerlid Sienot van D66.

Namens het IPO was Henk Staghouwer (provincie Groningen) aanwezig. In zijn inleiding lichtte Staghouwer de rol van de provincies toe bij klimaatadaptatie: het in de regio adresseren van alle maatschappelijke opgaven die verbonden zijn met klimaatadaptatie, en deze te vertalen in concrete maatregelen in het kader van brede regionale klimaatadaptatiestrategieën. Als voorbeelden noemde Staghouwer de combinatie tussen waterberging en natuurontwikkeling en slimme combinaties tussen hoogwaterbescherming en natuurherstel (Eems-Dollard) waar de provincie Groningen reeds ruime ervaring mee heeft opgedaan.

Andere partijen die aan het woord kwamen, richtten zich op de volgende specifieke kwesties: De VNG focuste zich met name op de grote opgaven die er aankomen voor het stedelijke gebied; de Unie van Waterschappen deed een oproep voor strengere bouwregelgeving en extra middelen om de grote, toekomstige investeringen te kunnen bekostigen. VNO-NCW zei in het publieke debat te weinig aandacht te ervaren voor Klimaatadaptatie, bijvoorbeeld in relatie tot de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De LTO zag voor landbouw grote gevolgen, maar tegelijk ook kansen.  

De vragen van kamerleden richtten zich met name op kosteneffectief handelen, inschatting en verdeling van de kosten. De algemene conclusie was dat dit nog lastig te voorspellen is. Verder kwam de koppeling van de NOVI en de energietransitie aan de orde. Als voorbeeld van deze koppeling werd bodemdaling genoemd. Hiervoor blijkt een integrale aanpak nodig te zijn, waarbij watermanagement en de ruimtelijke inrichting van deze gebieden een grote rol speelt. Ook de bijdrage van het bedrijfsleven, agrariërs en burgers kreeg de nodige aandacht, waarbij er nog een grote opgave ligt het burgerbewustzijn te vergroten.  

 


Gerelateerde berichten

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer

Regionale Energiestrategie: wat betekent dit?

04 oktober 2018 - Een Regionale Energiestrategie (RES): wat is dit? Wat is het doel van de RES? En wat levert het op? Het IPO maakte samen met de VNG en Unie van Waterschappen een publicatie met antwoorden op deze vragen.
Lees meer

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer