Klimaatadaptatie verdient meer aandacht en inzet

09 maart 2018

Op 7 maart vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek over Klimaatadaptatie plaats, op initiatief van kamerlid Sienot van D66.

Namens het IPO was Henk Staghouwer (provincie Groningen) aanwezig. In zijn inleiding lichtte Staghouwer de rol van de provincies toe bij klimaatadaptatie: het in de regio adresseren van alle maatschappelijke opgaven die verbonden zijn met klimaatadaptatie, en deze te vertalen in concrete maatregelen in het kader van brede regionale klimaatadaptatiestrategieën. Als voorbeelden noemde Staghouwer de combinatie tussen waterberging en natuurontwikkeling en slimme combinaties tussen hoogwaterbescherming en natuurherstel (Eems-Dollard) waar de provincie Groningen reeds ruime ervaring mee heeft opgedaan.

Andere partijen die aan het woord kwamen, richtten zich op de volgende specifieke kwesties: De VNG focuste zich met name op de grote opgaven die er aankomen voor het stedelijke gebied; de Unie van Waterschappen deed een oproep voor strengere bouwregelgeving en extra middelen om de grote, toekomstige investeringen te kunnen bekostigen. VNO-NCW zei in het publieke debat te weinig aandacht te ervaren voor Klimaatadaptatie, bijvoorbeeld in relatie tot de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De LTO zag voor landbouw grote gevolgen, maar tegelijk ook kansen.  

De vragen van kamerleden richtten zich met name op kosteneffectief handelen, inschatting en verdeling van de kosten. De algemene conclusie was dat dit nog lastig te voorspellen is. Verder kwam de koppeling van de NOVI en de energietransitie aan de orde. Als voorbeeld van deze koppeling werd bodemdaling genoemd. Hiervoor blijkt een integrale aanpak nodig te zijn, waarbij watermanagement en de ruimtelijke inrichting van deze gebieden een grote rol speelt. Ook de bijdrage van het bedrijfsleven, agrariërs en burgers kreeg de nodige aandacht, waarbij er nog een grote opgave ligt het burgerbewustzijn te vergroten.  

 


Gerelateerde berichten

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer

Impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018

23 april 2018 - De ministeries van Infrastructuur en Water (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaan in 2018 honderd inkoopprojecten van overheden ‘on the job’ ondersteunen. Het zijn projecten met een wezenlijk effect op CO2 besparingen en/of circulariteit. 
Lees meer

IPO, UvW en VNG organiseren bijeenkomsten over regionale aanpak Energietransitie

20 april 2018 - Decentrale overheden hebben hun eigen regionale doelstellingen en initiatieven op het gebied van Energie en klimaat. Om de ambities aan te laten sluiten bij de landelijke opgave en de realisatie van regionale aanpakken te versnellen en te verbeteren, hebben het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het rijk het initiatief genomen om dit samen op te pakken. Zij organiseren tussen april en juli een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst per provincie over de regionale aanpak van de Energietransitie.
Lees meer