Klimaatadaptatie verdient meer aandacht en inzet

09 maart 2018

Op 7 maart vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek over Klimaatadaptatie plaats, op initiatief van kamerlid Sienot van D66.

Namens het IPO was Henk Staghouwer (provincie Groningen) aanwezig. In zijn inleiding lichtte Staghouwer de rol van de provincies toe bij klimaatadaptatie: het in de regio adresseren van alle maatschappelijke opgaven die verbonden zijn met klimaatadaptatie, en deze te vertalen in concrete maatregelen in het kader van brede regionale klimaatadaptatiestrategieën. Als voorbeelden noemde Staghouwer de combinatie tussen waterberging en natuurontwikkeling en slimme combinaties tussen hoogwaterbescherming en natuurherstel (Eems-Dollard) waar de provincie Groningen reeds ruime ervaring mee heeft opgedaan.

Andere partijen die aan het woord kwamen, richtten zich op de volgende specifieke kwesties: De VNG focuste zich met name op de grote opgaven die er aankomen voor het stedelijke gebied; de Unie van Waterschappen deed een oproep voor strengere bouwregelgeving en extra middelen om de grote, toekomstige investeringen te kunnen bekostigen. VNO-NCW zei in het publieke debat te weinig aandacht te ervaren voor Klimaatadaptatie, bijvoorbeeld in relatie tot de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De LTO zag voor landbouw grote gevolgen, maar tegelijk ook kansen.  

De vragen van kamerleden richtten zich met name op kosteneffectief handelen, inschatting en verdeling van de kosten. De algemene conclusie was dat dit nog lastig te voorspellen is. Verder kwam de koppeling van de NOVI en de energietransitie aan de orde. Als voorbeeld van deze koppeling werd bodemdaling genoemd. Hiervoor blijkt een integrale aanpak nodig te zijn, waarbij watermanagement en de ruimtelijke inrichting van deze gebieden een grote rol speelt. Ook de bijdrage van het bedrijfsleven, agrariërs en burgers kreeg de nodige aandacht, waarbij er nog een grote opgave ligt het burgerbewustzijn te vergroten.  

 


Gerelateerde berichten

Ondertekening Green Deal: gezamenlijke inbreng vanaf het begin

23 maart 2018 - Donderdag 22 maart ondertekenden 27 partijen de Green Deal Participatie van de omgeving bij duurzame energieprojecten. Met de Green Deal spreken de deelnemers af langdurig samen te werken aan duurzaamheid en mede daardoor de klimaatdoelstellingen van Nederland te behalen. Namens de 12 provincies ondertekende gedeputeerde Jan Jacob van Dijk de overeenkomst. 
Lees meer

Het Klimaatakkoord maakt ambities concreet

19 maart 2018 - ‘Een concrete uitwerking in cijfers, stappen en deadlines. Want alleen met een planmatige en gestructureerde aanpak gaan we onze doelen halen.’ Zo wil Jan Jacob van Dijk (Gelderland) de komende maanden aan de slag. Hij is vanuit het IPO betrokken bij het opstellen van het Klimaatakkoord. Het Rijk adviseert hij als gelijkwaardige partner op te treden, niet als koploper. ‘Zorg dat alle partijen zich verantwoordelijk voelen voor de energietransitie, inclusief de burger.’
Lees meer

Tweede Kamer wil vinger aan de pols bij het Klimaatakkoord

12 maart 2018 - De Tweede Kamer heeft op 8 maart gedebatteerd over het Klimaatakkoord en de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV). De Tweede Kamer keek vooral vooruit naar het nieuwe Klimaatakkoord. De minister van EZK betoogde dat drie punten essentieel zijn: draagvlak, een gelijk speelveld en een arbeidsmarkt met mensen die de energietransitie tot stand kunnen brengen.De Kamer wil bij het Klimaatakkoord, in tegenstelling tot het Energieakkoord (2013), de vinger aan de pols houden.
Lees meer