Klimaatadaptatie verdient meer aandacht en inzet

09 maart 2018

Op 7 maart vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek over Klimaatadaptatie plaats, op initiatief van kamerlid Sienot van D66.

Namens het IPO was Henk Staghouwer (provincie Groningen) aanwezig. In zijn inleiding lichtte Staghouwer de rol van de provincies toe bij klimaatadaptatie: het in de regio adresseren van alle maatschappelijke opgaven die verbonden zijn met klimaatadaptatie, en deze te vertalen in concrete maatregelen in het kader van brede regionale klimaatadaptatiestrategieën. Als voorbeelden noemde Staghouwer de combinatie tussen waterberging en natuurontwikkeling en slimme combinaties tussen hoogwaterbescherming en natuurherstel (Eems-Dollard) waar de provincie Groningen reeds ruime ervaring mee heeft opgedaan.

Andere partijen die aan het woord kwamen, richtten zich op de volgende specifieke kwesties: De VNG focuste zich met name op de grote opgaven die er aankomen voor het stedelijke gebied; de Unie van Waterschappen deed een oproep voor strengere bouwregelgeving en extra middelen om de grote, toekomstige investeringen te kunnen bekostigen. VNO-NCW zei in het publieke debat te weinig aandacht te ervaren voor Klimaatadaptatie, bijvoorbeeld in relatie tot de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De LTO zag voor landbouw grote gevolgen, maar tegelijk ook kansen.  

De vragen van kamerleden richtten zich met name op kosteneffectief handelen, inschatting en verdeling van de kosten. De algemene conclusie was dat dit nog lastig te voorspellen is. Verder kwam de koppeling van de NOVI en de energietransitie aan de orde. Als voorbeeld van deze koppeling werd bodemdaling genoemd. Hiervoor blijkt een integrale aanpak nodig te zijn, waarbij watermanagement en de ruimtelijke inrichting van deze gebieden een grote rol speelt. Ook de bijdrage van het bedrijfsleven, agrariërs en burgers kreeg de nodige aandacht, waarbij er nog een grote opgave ligt het burgerbewustzijn te vergroten.  

 


Gerelateerde berichten

‘Regionale Energiestrategie gaat verder dan ambities’

27 augustus 2018 - De ambtelijke bijeenkomsten over een regionale aanpak van de energietransitie hebben binnen gemeenten, provincies en waterschappen tot een groter gevoel van urgentie geleid, constateert Richard Kleefman, adviseur Energietransitie bij het IPO. Deze week starten de bestuurlijke bijeenkomsten, die tot bestuurlijke afspraken en regiovorming moeten leiden. “Er is werk aan de winkel.”
Lees meer

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer