Koepels vragen minister Wiebes om verruiming van de SDE+-regeling

22 januari 2018

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van EZK over de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2018.

De vragen en opmerkingen zijn op 22 december 2017 aan de Minister voorgelegd. Eén van de vragen betrof het verzoek van de koepels om de SDE+-regeling te verruimen. Met de voorgestelde verruiming kunnen nieuwe, innovatieve technieken opgeschaald worden, en niet alleen vooraf bepaalde technieken. D66 heeft het verzoek van de koepels opgepakt en de minister gevraagd op het verzoek te reageren. 

Dat heeft de minister in zijn brief van 15 januari 2018 gedaan.

Minister Wiebes is terughoudend in zijn reactie. Hij merkt op dat hij de SDE+-regeling voor de opwekking van biogas in rioolwaterzuiveringsinstallaties ‘aanzienlijk’ heeft gestroomlijnd. Minister Wiebes heeft dit - in overleg met de Unie van Waterschappen - gedaan door een techniekneutrale categorie open te stellen voor de productie van extra biogas uit zuiveringsslib. 

Over verdergaande aanpassingen van de SDE+-regeling zegt de minister: "Ik sta open voor verbeteringen van de SDE+-regeling, maar hierbij wil ik wel rekening houden met het generieke karakter van de SDE+. Innovatieve technieken of maatwerkarrangementen die zich nog niet in de markt bewezen hebben, verhouden zich slecht tot het doel van de SDE+." Hij benadrukt dat de regeling is gericht op grootschalige, kostenefficiënte uitrol van projecten. Deze projecten moeten bijdragen aan de doelstellingen voor 2020 en 2023. 


Gerelateerde berichten

Jop Fackeldey namens Flevoland in IPO-bestuur

25 mei 2018 - PvdA-gedeputeerde Jop Fackeldey (Flevoland) is op 24 mei tot bestuurslid van het IPO benoemd. Hij is vanaf nu verantwoordelijk voor de portefeuille Energie.
Lees meer

IPO onderschrijft thema’s Nationale Woonagenda

24 mei 2018 - Het IPO onderschrijft de thema's van de Nationale Woonagenda die op 23 mei door minister Ollongren is ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben hierin afspraken gemaakt voor een gezamenlijk aanpak voor het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda.
Lees meer

Groningen gaat voor armoedebestrijding

18 mei 2018 - Het aanpakken van armoede is geen kerntaak van de provincies. Toch steunt de provincie Groningen Kledingbank Maxima en andere initiatieven die armoede blijvend oplossen en voorkomen. Het verspreiden van kennis en ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. De initiatieven die de provincie met voornamelijk subsidies mogelijk maakt, kunnen op termijn ook zonder financiële bijdrage voortbestaan. Het IPO bezocht Maxima en doet verslag.  
Lees meer