Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

16 februari 2017

Op 3 februari jl. heeft staatssecretaris Van Dam per brief de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van zijn intensieve gesprekken met de Europese Commissie (EC) over de fosfaataanpak. Belangrijk aandachtspunt voor de EC is de publieke borging van maatregelen. Afgesproken is een maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 om de derogatie voor 2017 te behouden. Monitoring door het CBS naar de effectiviteit van het pakket en structureel rapporteren aan de EC is nu de inzet om ook de voortzetting van de derogatie in 2018 veilig te stellen. Voorwaarde is in ieder geval dat blijkt dat het pakket voldoende effectief is.

 

De maatregelen bestaan uit:

  • voerspoor melkveehouderij: private aanpak om het fosforgehalte in het voer terug te brengen;

  • fosfaatreductie door zuivelondernemingen: borging van het door de zuivelsector ontwikkelde plan om fosfaat te reduceren middels een ministeriële regeling, welke stuurt op het stapsgewijs verkleinen van melkveestapel;

  • reductie melkveestapel: een premie per dier bij het beëindigen van de veestapel

Het maatregelenpakket is gericht op de melkveehouderij, omdat de groei van de veestapel én de overschrijding van het plafond in die sector het grootst zijn. De varkenssector werkt vrijwillig mee aan de fosfaatreductie door een private stimuleringsregeling uit te werken.

Ook heeft de staatssecretaris besloten om aan het einde van 2017 de ontheffingen verstrekt vanuit de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling) niet te verlengen.

Met de maatregelen wordt beoogd een de fosfaatproductie met 8,2 miljoen kilogram te reduceren. Dat is ruim meer dan de reductieopgave van 6,6 miljoen kilogram.


Gerelateerde berichten

Jop Fackeldey namens Flevoland in IPO-bestuur

25 mei 2018 - PvdA-gedeputeerde Jop Fackeldey (Flevoland) is op 24 mei tot bestuurslid van het IPO benoemd. Hij is vanaf nu verantwoordelijk voor de portefeuille Energie.
Lees meer

IPO onderschrijft thema’s Nationale Woonagenda

24 mei 2018 - Het IPO onderschrijft de thema's van de Nationale Woonagenda die op 23 mei door minister Ollongren is ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben hierin afspraken gemaakt voor een gezamenlijk aanpak voor het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda.
Lees meer

Groningen gaat voor armoedebestrijding

18 mei 2018 - Het aanpakken van armoede is geen kerntaak van de provincies. Toch steunt de provincie Groningen Kledingbank Maxima en andere initiatieven die armoede blijvend oplossen en voorkomen. Het verspreiden van kennis en ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. De initiatieven die de provincie met voornamelijk subsidies mogelijk maakt, kunnen op termijn ook zonder financiële bijdrage voortbestaan. Het IPO bezocht Maxima en doet verslag.  
Lees meer