Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017

16 februari 2017

Op 3 februari jl. heeft staatssecretaris Van Dam per brief de Tweede Kamer op de hoogte gebracht van zijn intensieve gesprekken met de Europese Commissie (EC) over de fosfaataanpak. Belangrijk aandachtspunt voor de EC is de publieke borging van maatregelen. Afgesproken is een maatregelenpakket fosfaatreductie 2017 om de derogatie voor 2017 te behouden. Monitoring door het CBS naar de effectiviteit van het pakket en structureel rapporteren aan de EC is nu de inzet om ook de voortzetting van de derogatie in 2018 veilig te stellen. Voorwaarde is in ieder geval dat blijkt dat het pakket voldoende effectief is.

 

De maatregelen bestaan uit:

  • voerspoor melkveehouderij: private aanpak om het fosforgehalte in het voer terug te brengen;

  • fosfaatreductie door zuivelondernemingen: borging van het door de zuivelsector ontwikkelde plan om fosfaat te reduceren middels een ministeriële regeling, welke stuurt op het stapsgewijs verkleinen van melkveestapel;

  • reductie melkveestapel: een premie per dier bij het beëindigen van de veestapel

Het maatregelenpakket is gericht op de melkveehouderij, omdat de groei van de veestapel én de overschrijding van het plafond in die sector het grootst zijn. De varkenssector werkt vrijwillig mee aan de fosfaatreductie door een private stimuleringsregeling uit te werken.

Ook heeft de staatssecretaris besloten om aan het einde van 2017 de ontheffingen verstrekt vanuit de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling) niet te verlengen.

Met de maatregelen wordt beoogd een de fosfaatproductie met 8,2 miljoen kilogram te reduceren. Dat is ruim meer dan de reductieopgave van 6,6 miljoen kilogram.


Gerelateerde berichten

Je bent ambtenaar en ook reserve officier

20 november 2017 - Stel: de ambtenaar in je team is ook reserve officier bij Defensie. Dit is een interessante combinatie van werkzaamheden, maar het heeft tegelijkertijd consequenties voor de arbeidsvoorwaarden. In de ‘Handreiking reservisten’ kunnen leidinggevenden, HR-adviseurs en werknemers bij provincies en waterschappen lezen hoe ze hiermee om moeten gaan. Op 20 november vond in het Huis van de Provincies de officiële ondertekening plaats van de beide documenten, voor provincies en waterschappen. 
Lees meer

Johan Remkes is voorlopig IPO-voorzitter

17 november 2017 - Johan Remkes is IPO-voorzitter voor de duur van de vaststelling van het interbestuurlijke programma. In dit programma maken het Rijk en de decentrale overheden afspraken over de opgaven in het regeerakkoord die om een gezamenlijke aanpak vragen. Belangrijke aanleiding hiervoor is de ‘Gezamenlijke investeringsagenda naar een duurzaam Nederland’ van de koepels van decentrale overheden.    
Lees meer

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

14 november 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Bij een aantal individuele ecosystemen, zoals open duin en heide, is deze positieve trend nog niet zichtbaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. 
Lees meer