Manifest NOVI; 'Werk als één overheid’ en ‘laat transities elkaar versterken’

28 juni 2018

‘Werk als één overheid’ en ‘laat transities elkaar versterken’. Dat zijn de hartenkreten in het manifest over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) dat IPO, VNG en UvW op 28 juni hebben aangeboden aan minister Ollongren van BZK. Het is een oproep om bij de uitwerking van de NOVI de departementen meer op één lijn te krijgen en beleid en middelen te ontschotten. Namens de koepels boden Fleur Gräper (IPO) Gerdo van Grootheest (VNG) en Dirk-Siert Schoonman (UvW) het manifest aan.  

IMG_0599.JPG

Langetermijnperspectief 
De fysieke en sociale leefomgeving van Nederland gaan de komende decennia ingrijpend veranderen. Transities in de energievoorziening, de landbouw, wonen, werken en mobiliteit en klimaatadaptatie zijn daarvoor drijvende factoren. De integrale aanpak van de opgaven in stad en regio vragen een nieuwe manier van samenwerken tussen overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners waarbij het Rijk actief meedoet. De decentrale overheden roepen de minister op om bij de NOVI verder te kijken dat het huidige Regeerakkoord en een wenkend langetermijnperspectief te schetsen voor Nederland. Daarbij moeten scherpe doelen worden gesteld voor zowel de lange termijn, 2050, als voor de middellange termijn, 2030.
 
Transformatiefonds
Daarnaast vragen decentrale overheden de minister zich via de NOVI in te zetten voor een transformatiefonds voor de financiering van onrendabele toppen voor zowel binnenstedelijke transformatie als woon- en leefbaarheidsopgaven in de krimpgebieden. Ook wordt gepleit voor ontschotten van middelen in het mobiliteitsfonds. De energietransitie legt groot beslag op de ruimte. Niet alleen voor opwekking, maar ook voor transport en opslag. De keuzes moeten zoveel mogelijk in een bottom-up proces in de regio worden gemaakt. In het Klimaatakkoord worden afspraken gemaakt over het opstellen van Regionale Energie Strategieën (RES-en) die een ruimtelijke vertaling krijgen in de NOVI.
 
Gelijkwaardig partnerschap
De minister werkt op dit moment aan de Hoofdlijnenbrief voor de NOVI die na de zomer aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Eind dit jaar moet de Ontwerp NOVI gereed zijn. Gemeenten, provincies en waterschappen willen de NOVI in gezamenlijkheid verder invullen en werken aan een langjarig gelijkwaardig partnerschap met het Rijk dat is gericht op het handelen als één overheid.

 


Gerelateerde berichten

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer