Meerderheid EU-lidstaten voor groter EU-budget na 2020

27 februari 2018

Meerderheid EU-lidstaten voor groter EU-budget na 2020
Tijdens de informele Europese Raad, op 23 februari, bespraken de 27 regeringsleiders en staatshoofden het meerjarig financieel kader (MFK) na 2020. Daarnaast spraken ze over institutionele zaken zoals de samenstelling van het Europees Parlement na de verkiezingen in 2019, transnationale kieslijsten en of de Europese Unie de voorzitter van de Europese Commissie moet aanwijzen via de spitzenkandidatenprocedure.
 
Nederlands standpunt
Voorafgaand aan de informele Europese Raad heeft het Nederlandse kabinet een geannoteerde agenda verspreid met de Nederlandse inzet. Wat betreft de meerjarenbegroting van de EU zet Nederland in op (1) het niet compenseren van de wegvallende Britse netto-afdracht, (2) een gelijkblijvende afdracht voor Nederland en (3) financiering van nieuwe grote opgaven zoals klimaat, veiligheid en immigratie door te bezuinigen en te hervormen op de huidige grote begrotingsposten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Cohesiebeleid.

Op 22 februari debatteerde de Tweede Kamer met Premier Mark Rutte over de Nederlandse inzet voor de informele Europese Raad. De PVV bepleitte uittreding uit de EU. VVD, SP, 50+ en SGP verkondigden tegen een verhoging van de Nederlandse afdracht te zijn terwijl D66, PvdA en GroenLinks zich soepeler opstelden tegenover een eventuele verhoging van de Nederlandse afdracht. De partijen gaven allemaal aan dat de huidige grote begrotingsposten hervormd moeten worden.

Uitkomst informele Europese raad  
Tijdens een informele Europese Raad worden er geen definitieve besluiten genomen, de lidstaten geven echter wel aan wat hun standpunt op het gebied van de agendapunten is. Wat betreft de meerjarenbegroting na 2020 is er een meerderheid van de EU-lidstaten voor verhoging van het budget. De Nederlandse inzet om het EU-budget niet groter te maken wordt gesteund door een kleine minderheid: Oostenrijk, Zweden en Denemarken. Wel spreekt een meerderheid zich uit voor het hervormen en moderniseren van de grote begrotingsposten, in lijn met de Nederlandse inzet.

Op het gebied van institutionele zaken hebben de regeringsleiders zich uitgesproken tegen transnationale kieslijsten en het samenvoegen van het voorzitterschap van de Europese Commissie en Europese Raad. Een ruime meerderheid sprak zich uit voor het verminderen van het aantal zetels in het Europees Parlement na de brexit in 2019, van 751 zetels naar 705 zetels. De spitzenkandidatenprocedure vindt geen meerderheid aan steun. Nederland, Frankrijk, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Portugal en Letland steunen deze procedure voor het aanwijzen van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie niet.

In de persconferentie na afloop van de informele Raad gaf voorzitter Donald Tusk aan dat hij de regeringsleiders heeft geïnformeerd dat hij de ontwerprichtlijnen voor de EU-VK relatie na de brexit zal presenteren tijdens de volgende Europese Raad in maart.

Begin mei komt de Europese Commissie met een voorstel voor het MFK na 2020. De inzet van de Europese Commissie is om voor het einde van haar termijn het MFK vast te stellen samen met het Europees Parlement en de Europese Raad. Het is echter de vraag of dit gaat lukken met de verkiezingen voor het Europees Parlement die in mei 2019 plaatsvinden.

Bron: Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies.


Gerelateerde berichten

Ook provincies gaan e-factureren

20 juni 2018 - Over uiterlijk tien maanden moeten de decentrale overheden – provincies, gemeenten en waterschappen - elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken. Staatssecretaris Knops (BZK) heeft de decentrale overheden in een brief op de deadline gewezen. Ook wil hij graag uiterlijk 1 juli van de provincies weten wat de stand van zaken is rond het e-factureren. 
Lees meer

De inwoner bepaalt: het programma Nieuwe Natuur

18 juni 2018 - Nieuwe natuur, gerealiseerd voor en door Flevolandse inwoners en organisaties. Dat is het doel van het programma Nieuwe Natuur. Het begon met een oproep om  ideeën voor de creatie van natuur in Flevoland  aan te melden bij de provincie. De eerste projecten zijn inmiddels ook echt gerealiseerd. Zoals het luierpark van Tineke Ras. Daarbij moesten welde nodige hindernissen worden genomen.   
Lees meer

Het Interbestuurlijk Programma in 1,5 minuut

18 juni 2018 - Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Dit gebeurt binnen het Interbestuurlijk Programma (IBP). Er is nu een animatie die in 1,5 minuut uitlegt wat het IBP is.
Lees meer