Minister Ollongren wil meer creativiteit om huizentekort op te lossen

02 februari 2018

Op 31 januari heeft de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken met de minister van BZK gedebatteerd over de Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 2017. De minister werd uitvoerig bevraagd over haar uitspraken in de Telegraaf van 30 januari, waarin ze aangaf dat er meer in ’het groen’ aan de rand van de stad zou kunnen worden gebouwd.

De minister gaf in het debat aan er creativiteit moet komen bij gemeenten om het huizentekort op te lossen en dat ze zich niet alleen moeten storten op binnenstedelijk bouwen. Daarbij zijn er volgens haar verschillende opties die beter benut kunnen worden en één van die opties is creatiever kijken naar het bouwen in het groen rondom de stad. Hiermee kunnen gemeenten tegemoet komen aan de wens van veel mensen om in de stad te kunnen blijven wonen.

Volgens de minister zijn de steden immers de economische motoren van het land. De oproep om deze optie ook open te houden deed ze naar eigen zeggen mede in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Verder gaf de minister aan dat er grote regionale verschillen zijn op het gebied van de woningmarkt. Maar in algemene zin vindt ze dat het tempo van woningbouw moet worden versneld. Deze taak ligt volgens de minister primair bij gemeenten en provincies. Vanuit het Rijk wil ze de realisatie van de regionale woningbehoefte stimuleren en regisseren.

Als belangrijkste knelpunten noemde ze de doorlooptijd van de procedures en de plancapaciteit. Decentrale overheden hebben daar volgens de bewindspersoon een belangrijke taak in en zelf wil ze daar een actieve en regisserende rol in spelen. Om binnenstedelijk bouwen te stimuleren wil de minister de mogelijkheden van een revolverend fonds voor voorfinanciering van transformatie projecten onderzoeken.

Tevens ging de minister kort in op haar ideeën inzake de eerder aangekondigde en door de VVD en CDA gewenste ‘spoedwet bouwen’. Dit zou een wet moeten zijn die in aanloop van de inwerkingtreding van de Omgevingswet een versnelling in de bouw moet bewerkstelligen. De minister onderzoekt nu drie mogelijkheden tot aanpassing van de Crisis- en Herstelwet (Chw), namelijk: vereenvoudiging van de aanwijzingsprocedure van  experimenten, verkorting van de aanwijzingsprocedure en verbreding van de reikwijdte van de Chw. De bewindspersoon is voornemens om de aanpassing van de wet nog vóór de zomer bij de Kamer in te dienen.

Lees ook het interview met IPO-portfeuillehouder Fleur Gräper- Van Koolwijk als reactie op de plannen van de minister.


Gerelateerde berichten

Nationale Omgevingsvisie houdt niet op bij de grens

17 augustus 2018 - Hoe kunnen Rijk en provincies via internationale samenwerking de strategische opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aanpakken? Hoe kunnen Rijk en provincies elkaar versterken in de internationale samenwerking? En hoe positioneren we ons in de Noordwest-Europese deltaregio? Deze vragen komen aan bod in de IPO-notitie ‘Internationale aspecten van de NOVI’.
Lees meer

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht

16 augustus 2018 - De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten op 16 augustus bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering. 
Lees meer

Provincies lanceren podcastserie voor aspirant statenleden

16 augustus 2018 - “Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.
Lees meer