Minister Ollongren wil meer creativiteit om huizentekort op te lossen

02 februari 2018

Op 31 januari heeft de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken met de minister van BZK gedebatteerd over de Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 2017. De minister werd uitvoerig bevraagd over haar uitspraken in de Telegraaf van 30 januari, waarin ze aangaf dat er meer in ’het groen’ aan de rand van de stad zou kunnen worden gebouwd.

De minister gaf in het debat aan er creativiteit moet komen bij gemeenten om het huizentekort op te lossen en dat ze zich niet alleen moeten storten op binnenstedelijk bouwen. Daarbij zijn er volgens haar verschillende opties die beter benut kunnen worden en één van die opties is creatiever kijken naar het bouwen in het groen rondom de stad. Hiermee kunnen gemeenten tegemoet komen aan de wens van veel mensen om in de stad te kunnen blijven wonen.

Volgens de minister zijn de steden immers de economische motoren van het land. De oproep om deze optie ook open te houden deed ze naar eigen zeggen mede in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Verder gaf de minister aan dat er grote regionale verschillen zijn op het gebied van de woningmarkt. Maar in algemene zin vindt ze dat het tempo van woningbouw moet worden versneld. Deze taak ligt volgens de minister primair bij gemeenten en provincies. Vanuit het Rijk wil ze de realisatie van de regionale woningbehoefte stimuleren en regisseren.

Als belangrijkste knelpunten noemde ze de doorlooptijd van de procedures en de plancapaciteit. Decentrale overheden hebben daar volgens de bewindspersoon een belangrijke taak in en zelf wil ze daar een actieve en regisserende rol in spelen. Om binnenstedelijk bouwen te stimuleren wil de minister de mogelijkheden van een revolverend fonds voor voorfinanciering van transformatie projecten onderzoeken.

Tevens ging de minister kort in op haar ideeën inzake de eerder aangekondigde en door de VVD en CDA gewenste ‘spoedwet bouwen’. Dit zou een wet moeten zijn die in aanloop van de inwerkingtreding van de Omgevingswet een versnelling in de bouw moet bewerkstelligen. De minister onderzoekt nu drie mogelijkheden tot aanpassing van de Crisis- en Herstelwet (Chw), namelijk: vereenvoudiging van de aanwijzingsprocedure van  experimenten, verkorting van de aanwijzingsprocedure en verbreding van de reikwijdte van de Chw. De bewindspersoon is voornemens om de aanpassing van de wet nog vóór de zomer bij de Kamer in te dienen.

Lees ook het interview met IPO-portfeuillehouder Fleur Gräper- Van Koolwijk als reactie op de plannen van de minister.


Gerelateerde berichten

Jop Fackeldey namens Flevoland in IPO-bestuur

25 mei 2018 - PvdA-gedeputeerde Jop Fackeldey (Flevoland) is op 24 mei tot bestuurslid van het IPO benoemd. Hij is vanaf nu verantwoordelijk voor de portefeuille Energie.
Lees meer

IPO onderschrijft thema’s Nationale Woonagenda

24 mei 2018 - Het IPO onderschrijft de thema's van de Nationale Woonagenda die op 23 mei door minister Ollongren is ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben hierin afspraken gemaakt voor een gezamenlijk aanpak voor het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda.
Lees meer

Groningen gaat voor armoedebestrijding

18 mei 2018 - Het aanpakken van armoede is geen kerntaak van de provincies. Toch steunt de provincie Groningen Kledingbank Maxima en andere initiatieven die armoede blijvend oplossen en voorkomen. Het verspreiden van kennis en ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. De initiatieven die de provincie met voornamelijk subsidies mogelijk maakt, kunnen op termijn ook zonder financiële bijdrage voortbestaan. Het IPO bezocht Maxima en doet verslag.  
Lees meer