Minister Ollongren wil meer creativiteit om huizentekort op te lossen

02 februari 2018

Op 31 januari heeft de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken met de minister van BZK gedebatteerd over de Staat van de Volkshuisvesting 2017 en de Staat van de Woningmarkt 2017. De minister werd uitvoerig bevraagd over haar uitspraken in de Telegraaf van 30 januari, waarin ze aangaf dat er meer in ’het groen’ aan de rand van de stad zou kunnen worden gebouwd.

De minister gaf in het debat aan er creativiteit moet komen bij gemeenten om het huizentekort op te lossen en dat ze zich niet alleen moeten storten op binnenstedelijk bouwen. Daarbij zijn er volgens haar verschillende opties die beter benut kunnen worden en één van die opties is creatiever kijken naar het bouwen in het groen rondom de stad. Hiermee kunnen gemeenten tegemoet komen aan de wens van veel mensen om in de stad te kunnen blijven wonen.

Volgens de minister zijn de steden immers de economische motoren van het land. De oproep om deze optie ook open te houden deed ze naar eigen zeggen mede in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Verder gaf de minister aan dat er grote regionale verschillen zijn op het gebied van de woningmarkt. Maar in algemene zin vindt ze dat het tempo van woningbouw moet worden versneld. Deze taak ligt volgens de minister primair bij gemeenten en provincies. Vanuit het Rijk wil ze de realisatie van de regionale woningbehoefte stimuleren en regisseren.

Als belangrijkste knelpunten noemde ze de doorlooptijd van de procedures en de plancapaciteit. Decentrale overheden hebben daar volgens de bewindspersoon een belangrijke taak in en zelf wil ze daar een actieve en regisserende rol in spelen. Om binnenstedelijk bouwen te stimuleren wil de minister de mogelijkheden van een revolverend fonds voor voorfinanciering van transformatie projecten onderzoeken.

Tevens ging de minister kort in op haar ideeën inzake de eerder aangekondigde en door de VVD en CDA gewenste ‘spoedwet bouwen’. Dit zou een wet moeten zijn die in aanloop van de inwerkingtreding van de Omgevingswet een versnelling in de bouw moet bewerkstelligen. De minister onderzoekt nu drie mogelijkheden tot aanpassing van de Crisis- en Herstelwet (Chw), namelijk: vereenvoudiging van de aanwijzingsprocedure van  experimenten, verkorting van de aanwijzingsprocedure en verbreding van de reikwijdte van de Chw. De bewindspersoon is voornemens om de aanpassing van de wet nog vóór de zomer bij de Kamer in te dienen.

Lees ook het interview met IPO-portfeuillehouder Fleur Gräper- Van Koolwijk als reactie op de plannen van de minister.


Gerelateerde berichten

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer