Minister onderzoekt aanpassing Chw in aanloop naar Omgevingswet

22 januari 2018

Tijdens het AO Ruimtelijke ordening (18 januari, Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken) heeft de minister van BZK aangekondigd dat ze op zoek gaat naar een oplossing om de woningbouw te versnellen. Tijdens het kabinet-Balkenende IV is de Crisis- en herstelwet (Chw) ingevoerd.

Volgens de minister heeft deze wet de bouw goed op gang geholpen, maar is het een wet met mogelijkheden en beperkingen. Op weg naar de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 wil de minister naar mogelijkheden kijken om in de tussentijd de woningbouw te versnellen. Op korte termijn wil ze samen met haar medeoverheden beoordelen wat wenselijk is en welke concrete maatregelen nodig zijn. Waarschijnlijk is de snelste manier de Chw te verbeteren of te versterken. VVD en CDA pleitten ervoor met een aparte spoedwet woningbouw te komen; de minister is bereid ook deze optie te onderzoeken.

Tevens is de minister ingegaan op het tekort van 200 miljoen dat is ontstaan bij de overgang van de Omgevingswet van het ministerie van IenM naar het ministerie van BZK. Bij de Voorjaarsnota in juni zal bekend worden hoe het kabinet denkt dit financiële probleem op te lossen.

Bijna alle aanwezige partijen stelden vragen over het Kustpact. De minister noemde het Kustpact een goed voorbeeld hoe de rijksoverheid een stimulerende rol kan hebben in het ruimtelijk beleid, terwijl de verantwoordelijkheden op decentraal niveau liggen. De minister wil voor de zomer een samenhangend beeld naar de Kamer sturen, daarin zal ze ook ingaan op de invulling van de zonering door provincies. In overleg met medeoverheden zal het Kustpact uiteindelijk worden opgenomen in de NOVI.


Gerelateerde berichten

Nationale Omgevingsvisie houdt niet op bij de grens

17 augustus 2018 - Hoe kunnen Rijk en provincies via internationale samenwerking de strategische opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aanpakken? Hoe kunnen Rijk en provincies elkaar versterken in de internationale samenwerking? En hoe positioneren we ons in de Noordwest-Europese deltaregio? Deze vragen komen aan bod in de IPO-notitie ‘Internationale aspecten van de NOVI’.
Lees meer

Maatregelen tegen droogte blijven van kracht

16 augustus 2018 - De maatregelen tegen de droogte in Nederland blijven onverminderd van kracht. De problemen met betrekking tot de waterkwaliteit, verzilting en natuur, scheepvaart en landbouw zijn voorlopig zeker nog niet voorbij. Dat heeft het landelijke Managementteam Watertekorten op 16 augustus bekend gemaakt. De regen van afgelopen week heeft niet gezorgd voor een structurele verbetering. 
Lees meer

Provincies lanceren podcastserie voor aspirant statenleden

16 augustus 2018 - “Wat doet een statenlid? Is het iets voor mij? Wat kun je ermee bereiken? Kan ik het combineren met mijn werk en privéleven?” Statenleden tussen de twintig en veertig jaar vertellen in een podcastserie wat erbij komt kijken om provinciaal statenlid te zijn en waarom zij zich verkiesbaar stelden.
Lees meer