Minister onderzoekt aanpassing Chw in aanloop naar Omgevingswet

22 januari 2018

Tijdens het AO Ruimtelijke ordening (18 januari, Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken) heeft de minister van BZK aangekondigd dat ze op zoek gaat naar een oplossing om de woningbouw te versnellen. Tijdens het kabinet-Balkenende IV is de Crisis- en herstelwet (Chw) ingevoerd.

Volgens de minister heeft deze wet de bouw goed op gang geholpen, maar is het een wet met mogelijkheden en beperkingen. Op weg naar de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 wil de minister naar mogelijkheden kijken om in de tussentijd de woningbouw te versnellen. Op korte termijn wil ze samen met haar medeoverheden beoordelen wat wenselijk is en welke concrete maatregelen nodig zijn. Waarschijnlijk is de snelste manier de Chw te verbeteren of te versterken. VVD en CDA pleitten ervoor met een aparte spoedwet woningbouw te komen; de minister is bereid ook deze optie te onderzoeken.

Tevens is de minister ingegaan op het tekort van 200 miljoen dat is ontstaan bij de overgang van de Omgevingswet van het ministerie van IenM naar het ministerie van BZK. Bij de Voorjaarsnota in juni zal bekend worden hoe het kabinet denkt dit financiële probleem op te lossen.

Bijna alle aanwezige partijen stelden vragen over het Kustpact. De minister noemde het Kustpact een goed voorbeeld hoe de rijksoverheid een stimulerende rol kan hebben in het ruimtelijk beleid, terwijl de verantwoordelijkheden op decentraal niveau liggen. De minister wil voor de zomer een samenhangend beeld naar de Kamer sturen, daarin zal ze ook ingaan op de invulling van de zonering door provincies. In overleg met medeoverheden zal het Kustpact uiteindelijk worden opgenomen in de NOVI.


Gerelateerde berichten

Jop Fackeldey namens Flevoland in IPO-bestuur

25 mei 2018 - PvdA-gedeputeerde Jop Fackeldey (Flevoland) is op 24 mei tot bestuurslid van het IPO benoemd. Hij is vanaf nu verantwoordelijk voor de portefeuille Energie.
Lees meer

IPO onderschrijft thema’s Nationale Woonagenda

24 mei 2018 - Het IPO onderschrijft de thema's van de Nationale Woonagenda die op 23 mei door minister Ollongren is ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben hierin afspraken gemaakt voor een gezamenlijk aanpak voor het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda.
Lees meer

Groningen gaat voor armoedebestrijding

18 mei 2018 - Het aanpakken van armoede is geen kerntaak van de provincies. Toch steunt de provincie Groningen Kledingbank Maxima en andere initiatieven die armoede blijvend oplossen en voorkomen. Het verspreiden van kennis en ervaring speelt hierbij een belangrijke rol. De initiatieven die de provincie met voornamelijk subsidies mogelijk maakt, kunnen op termijn ook zonder financiële bijdrage voortbestaan. Het IPO bezocht Maxima en doet verslag.  
Lees meer