Minister Schouten: Het Natuurnetwerk en Natuurpact liggen goed op schema

09 maart 2018

Er waren veel vragen vanuit de Kamer over de Oostvaardersplassen naar aanleiding van de recente discussie over het al dan niet bijvoeren van dieren. De minister vindt dat de verantwoordelijkheid bij de provincie Flevoland ligt. Zij was niet bekend met signalen richting het ministerie van LNV over het feit dat Flevoland er binnen hun beleidsvrijheid niet uit zou komen. Verder is er een Kamerbrief toegezegd ten aanzien van technische zaken met o.a. details over de bevoegdheidsverdeling Natura2000.

Ook gaat de minister met provincies in gesprek over het advies dat de Commissie Van Vollenhove heeft opgesteld over de transitie naar Nationale Parken van de toekomst. Deze Commissie heeft eerder op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Dam de verkiezing van het mooiste natuurgebied begeleidt en adviseert nu over verdere ontwikkeling van deze parken. Onderdeel van dat gesprek zijn ook de middelen. In het debat gaf de minister aan dat - met de decentralisatie van natuurbeleid - ook de verantwoordelijkheid voor de Nationale Parken bij de provincies ligt en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de financiering.


Gerelateerde berichten

Provincies zetten in op behoud van weide- en akkervogels

12 april 2018 - Provincies en maatschappelijke partijen gaan zich nog meer inzetten voor het behoud van weide- en akkervogels zoals de grutto, kievit, scholekster, patrijs en veldleeuwerik. Er wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van hun leefgebieden in het boerenland en natuurreservaten. Nederland heeft een belangrijke internationale verplichting voor de weide- en akkervogels. Om de populatie weer sterk en stabiel te maken, intensiveren provincies, Rijk, terreinbeheerders, soortenorganisaties, BoerenNatuur.nl en de agrarische collectieven de samenwerking in de weide- en akkervogelgebieden.
Lees meer

Alleen motie Oostvaardersplassen aangehouden

05 april 2018 - In het VAO Natuur van 3 april is bij de stemming alleen de motie van de PVV aangehouden. Hierin werd gesteld dat de Oostvaardersplassen als een dierexperiment moet worden gezien en dit moet worden beëindigd vanwege het onaanvaardbaar dierenleed. 
Lees meer

Verschillende moties in het VAO Natuur

30 maart 2018 - In het VAO Natuur van 23 maart jl. hield de minister van LNV dezelfde lijn vast als in het AO Natuur van 8 maart: provincies zijn primair verantwoordelijk. Om die reden heeft ze de volgende moties ontraden: twee moties van PVV en PvdA/PvdD waarin de partijen de minister opriepen op enige wijze een rol te pakken inzake de Oostvaardersplassen en een motie van de SP om met het IPO een plan te maken over de afronding van het Natuurnetwerk Nederland.
Lees meer