Minister Schouten: Het Natuurnetwerk en Natuurpact liggen goed op schema

09 maart 2018

Er waren veel vragen vanuit de Kamer over de Oostvaardersplassen naar aanleiding van de recente discussie over het al dan niet bijvoeren van dieren. De minister vindt dat de verantwoordelijkheid bij de provincie Flevoland ligt. Zij was niet bekend met signalen richting het ministerie van LNV over het feit dat Flevoland er binnen hun beleidsvrijheid niet uit zou komen. Verder is er een Kamerbrief toegezegd ten aanzien van technische zaken met o.a. details over de bevoegdheidsverdeling Natura2000.

Ook gaat de minister met provincies in gesprek over het advies dat de Commissie Van Vollenhove heeft opgesteld over de transitie naar Nationale Parken van de toekomst. Deze Commissie heeft eerder op verzoek van voormalig staatssecretaris Van Dam de verkiezing van het mooiste natuurgebied begeleidt en adviseert nu over verdere ontwikkeling van deze parken. Onderdeel van dat gesprek zijn ook de middelen. In het debat gaf de minister aan dat - met de decentralisatie van natuurbeleid - ook de verantwoordelijkheid voor de Nationale Parken bij de provincies ligt en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de financiering.


Gerelateerde berichten

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer

Kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gebundeld en beschikbaar

26 juli 2018 - BIJ12 heeft alle relevante en beschikbare kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) bij elkaar gebracht in de ANLb Kennisbank. De ANLb-Kennisbank is de verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. Het laat de uitgangspunten van het stelsel zien en brengt alle ketenpartners en hun verantwoordelijkheden en activiteiten overzichtelijk in beeld.
Lees meer

Overheden maken afspraken voor vitaal platteland

19 juli 2018 - Een duurzamere landbouw die rendabel is en ecologisch verantwoord, bodemdaling en waterbeheer vormen grote uitdagingen voor het landelijk gebied. Om het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam te houden en te versterken, hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), IPO, VNG en de Unie van Waterschappen besloten deze opgaven gezamenlijk op te pakken.
Lees meer