Motie herziening financiële grondslagen gemeente- en provinciefonds aangenomen

25 november 2015

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag, 24 november, een motie van Hayke Veldman (VVD) en Agnes Wolbert (PvdA) aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om “in samenspraak met de bestuurlijke koepels VNG en IPO te komen tot een fundamentele herziening van de financiële grondslagen van het Gemeentefonds en het Provinciefonds, gericht op een vereenvoudiging van het systeem, en daarbij te onderzoeken hoe verschillen in economische groei tussen de diverse regio’s in Nederland kunnen worden gefaciliteerd.” De motie werd vorige week tijdens de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) ingediend.

Vorig jaar heeft het IPO-bestuur een externe commissie onder voorzitterschap van Geert Jansen (oud-Commissaris van de Koning van Overijssel) opdracht gegeven om een voorstel te ontwikkelen voor een transparant verdeelmodel Provinciefonds. De werkzaamheden van deze commissie zijn in lijn met het eerste deel van de motie. Het tweede deel van de motie – het faciliteren van verschillen in economische groei tussen de regio’s – zal door de werkgroep evaluatie normeringssystematiek worden onderzocht. De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van BZK, Financiën, IPO en VNG.


Gerelateerde berichten

Prinsjesdag: de hoofdpunten op een rij

19 september 2018 - Een tegenvaller voor het Provinciefonds, gevolgd door groei. Extra geld voor klimaatadaptatie en circulaire economie. En, zoals verwacht, nog geen duidelijkheid over de inzet van middelen voor het Klimaatakkoord. Enkele hoofdpunten uit de Troonrede en de Miljoennota op een rij.
Lees meer

Rfv: ‘Kijk bij regionale economie meer naar provincies'

10 juli 2017 - De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) zet in dit advies de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven. Directe aanleiding voor dit advies is het rapport van de Studiegroep openbaar bestuur Maak verschil, waarin vanuit regionaal economisch perspectief wordt gekeken naar de bestuurlijke inrichting van Nederland. In het advies van de Rfv staat de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven.
Lees meer

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel verdeelmodel in behandeling

10 februari 2017 - De Tweede Kamer heeft vorige week unaniem het wetsvoorstel vereenvoudiging verdeelmodel provinciefonds gesteund. Deze week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel in behandeling genomen. Provincies rekenen er op dat de nieuwe verdeling nu snel en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari zal gelden.
Lees meer