Motie herziening financiële grondslagen gemeente- en provinciefonds aangenomen

25 november 2015

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag, 24 november, een motie van Hayke Veldman (VVD) en Agnes Wolbert (PvdA) aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om “in samenspraak met de bestuurlijke koepels VNG en IPO te komen tot een fundamentele herziening van de financiële grondslagen van het Gemeentefonds en het Provinciefonds, gericht op een vereenvoudiging van het systeem, en daarbij te onderzoeken hoe verschillen in economische groei tussen de diverse regio’s in Nederland kunnen worden gefaciliteerd.” De motie werd vorige week tijdens de plenaire behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) ingediend.

Vorig jaar heeft het IPO-bestuur een externe commissie onder voorzitterschap van Geert Jansen (oud-Commissaris van de Koning van Overijssel) opdracht gegeven om een voorstel te ontwikkelen voor een transparant verdeelmodel Provinciefonds. De werkzaamheden van deze commissie zijn in lijn met het eerste deel van de motie. Het tweede deel van de motie – het faciliteren van verschillen in economische groei tussen de regio’s – zal door de werkgroep evaluatie normeringssystematiek worden onderzocht. De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van BZK, Financiën, IPO en VNG.


Gerelateerde berichten

Rfv: ‘Kijk bij regionale economie meer naar provincies'

10 juli 2017 - De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) zet in dit advies de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven. Directe aanleiding voor dit advies is het rapport van de Studiegroep openbaar bestuur Maak verschil, waarin vanuit regionaal economisch perspectief wordt gekeken naar de bestuurlijke inrichting van Nederland. In het advies van de Rfv staat de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven.
Lees meer

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel verdeelmodel in behandeling

10 februari 2017 - De Tweede Kamer heeft vorige week unaniem het wetsvoorstel vereenvoudiging verdeelmodel provinciefonds gesteund. Deze week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel in behandeling genomen. Provincies rekenen er op dat de nieuwe verdeling nu snel en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari zal gelden.
Lees meer

Nieuw verdeelmodel provinciefonds: eenvoudig en transparant

16 december 2015 - Het IPO-bestuur van 10 december is unaniem tot overeenstemming gekomen over een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. Het nieuwe verdeelmodel, dat is uitgewerkt door een externe commissie onder leiding van mr. Geert Jansen, is eenvoudiger en transparanter dan het oude model en sluit beter aan bij de kerntaken van de provincies. IPO-voorzitter Remkes: “De commissie is er in geslaagd een zeer complex model te vereenvoudigen, waarmee bij uitstek recht wordt gedaan aan de provinciale autonomie”. Het rapport ‘Redelijk Verdeeld’ waarin het nieuwe verdeelmodel is opgenomen, is aan minister Plasterk van BZK aangeboden met het verzoek om het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2017 in te voeren en hiervoor de financiële verhoudingswet aan te passen.
Lees meer