Nationale Energieverkenning 2017 onderstreept toenemend belang regionale samenwerkingsverbanden medeoverheden

19 oktober 2017

De Nationale Energieverkenning 2017 die op donderdag 19 oktober verscheen, onderstreept het belang van regionale samenwerkingsverbanden van decentrale overheden als het gaat om het halen van de energie- en klimaatdoelen. Deze conclusie sluit aan bij de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ die provincies, gemeenten en waterschappen onlangs hebben aangeboden aan het toekomstige kabinet. Gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland namens de twaalf provincies: “We zien dit als een belangrijke steun in de rug voor onze gezamenlijke aanpak. We gaan straks graag met het nieuwe kabinet in gesprek over hoe we de samenwerking met het Rijk verder vorm kunnen geven.”

De Nationale Energieverkenning (NEV) wordt jaarlijks opgesteld door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en geeft de feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie. Naast aandacht voor de belangrijkste energie- en klimaatdoelen, gaat deze NEV ook in op ontwikkelingen bij decentrale overheden.

De opstellers van de NEV constateren dat provincies, gemeenten en waterschappen steeds meer samenwerken aan de plannen voor de energietransitie en onderschrijven ook het belang hiervan. De medeoverheden krijgen niet alleen te maken met de gevolgen, maar zijn ook een belangrijke partner van het Rijk bij het realiseren van de ambities. “Die zijn echter wel afhankelijk van duidelijkheid over afbakening van verantwoordelijkheden, passende wet- en regelgeving en financiering om hun functie goed in te kunnen vullen,” zo stelt de NEV.

Samenwerking Gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland namens de twaalf provincies: “Net als in het nieuwe regeerakkoord, wordt ook in de Nationale Energieverkenning gewezen op de belangrijke rol van de medeoverheden en het belang van goede samenwerking tussen de verschillende overheidslagen. Dat is ook precies de reden waarom wij samen met gemeenten en waterschappen het kabinet een aanbod hebben gedaan in de vorm van onze gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. We gaan dan ook graag in gesprek met het nieuwe kabinet over hoe we de samenwerking verder vorm kunnen geven. Naast onze eigen investeringsagenda, biedt ook deze nieuwe Nationale Energieverkenning een aantal goede aanknopingspunten voor dat gesprek. Bijvoorbeeld hoe we de pilots met de regionale energiestrategieën verder kunnen opschalen.”

Regionale energiestrategieën In september 2016 is de Green Deal Pilots Regionale Energiestrategieën gestart met het doel om decentrale overheden en regionale en lokale maatschappelijke partijen de ruimte te bieden om energiebeleid te formuleren. De eerste resultaten zijn positief, zo wordt ook in de NEV geconcludeerd. De opstellers geven wel als aandachtspunt mee dat de regionale energiestrategieën moeten worden gezien in de nationale en internationale context van het energiesysteem. Niet elke regio zal in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien en dat is ook niet nodig. In het regeerakkoord wordt ook gesproken over regionale afspraken over verduurzaming van de gebouwde omgeving. Provincies willen echter een stap verder gaan en komen tot regionale energiestrategieën die ook bijdragen aan de verduurzaming van de industrie, agrarische- en mobiliteitssector.

Download de Nationale Energieverkenning 2017

Persbericht PBL, ECN en CBS Nationale Energieverkenning


Gerelateerde berichten

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer

Regionale Energiestrategie: wat betekent dit?

04 oktober 2018 - Een Regionale Energiestrategie (RES): wat is dit? Wat is het doel van de RES? En wat levert het op? Het IPO maakte samen met de VNG en Unie van Waterschappen een publicatie met antwoorden op deze vragen.
Lees meer

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer