Nationale Energieverkenning 2017 onderstreept toenemend belang regionale samenwerkingsverbanden medeoverheden

19 oktober 2017

De Nationale Energieverkenning 2017 die op donderdag 19 oktober verscheen, onderstreept het belang van regionale samenwerkingsverbanden van decentrale overheden als het gaat om het halen van de energie- en klimaatdoelen. Deze conclusie sluit aan bij de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ die provincies, gemeenten en waterschappen onlangs hebben aangeboden aan het toekomstige kabinet. Gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland namens de twaalf provincies: “We zien dit als een belangrijke steun in de rug voor onze gezamenlijke aanpak. We gaan straks graag met het nieuwe kabinet in gesprek over hoe we de samenwerking met het Rijk verder vorm kunnen geven.”

De Nationale Energieverkenning (NEV) wordt jaarlijks opgesteld door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en geeft de feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie. Naast aandacht voor de belangrijkste energie- en klimaatdoelen, gaat deze NEV ook in op ontwikkelingen bij decentrale overheden.

De opstellers van de NEV constateren dat provincies, gemeenten en waterschappen steeds meer samenwerken aan de plannen voor de energietransitie en onderschrijven ook het belang hiervan. De medeoverheden krijgen niet alleen te maken met de gevolgen, maar zijn ook een belangrijke partner van het Rijk bij het realiseren van de ambities. “Die zijn echter wel afhankelijk van duidelijkheid over afbakening van verantwoordelijkheden, passende wet- en regelgeving en financiering om hun functie goed in te kunnen vullen,” zo stelt de NEV.

Samenwerking Gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland namens de twaalf provincies: “Net als in het nieuwe regeerakkoord, wordt ook in de Nationale Energieverkenning gewezen op de belangrijke rol van de medeoverheden en het belang van goede samenwerking tussen de verschillende overheidslagen. Dat is ook precies de reden waarom wij samen met gemeenten en waterschappen het kabinet een aanbod hebben gedaan in de vorm van onze gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. We gaan dan ook graag in gesprek met het nieuwe kabinet over hoe we de samenwerking verder vorm kunnen geven. Naast onze eigen investeringsagenda, biedt ook deze nieuwe Nationale Energieverkenning een aantal goede aanknopingspunten voor dat gesprek. Bijvoorbeeld hoe we de pilots met de regionale energiestrategieën verder kunnen opschalen.”

Regionale energiestrategieën In september 2016 is de Green Deal Pilots Regionale Energiestrategieën gestart met het doel om decentrale overheden en regionale en lokale maatschappelijke partijen de ruimte te bieden om energiebeleid te formuleren. De eerste resultaten zijn positief, zo wordt ook in de NEV geconcludeerd. De opstellers geven wel als aandachtspunt mee dat de regionale energiestrategieën moeten worden gezien in de nationale en internationale context van het energiesysteem. Niet elke regio zal in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien en dat is ook niet nodig. In het regeerakkoord wordt ook gesproken over regionale afspraken over verduurzaming van de gebouwde omgeving. Provincies willen echter een stap verder gaan en komen tot regionale energiestrategieën die ook bijdragen aan de verduurzaming van de industrie, agrarische- en mobiliteitssector.

Download de Nationale Energieverkenning 2017

Persbericht PBL, ECN en CBS Nationale Energieverkenning


Gerelateerde berichten

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer

Limburg trapt af: eerste bestuurlijke bijeenkomst over RES

27 juni 2018 - “Hoe komen we van regionale initiatieven naar een provinciaal bod aan het Rijk, voor het Klimaatakkoord? Hoe zetten we ambities om naar resultaten? Is compleet gasloos wonen in bestaande bebouwing een utopie? Hoe krijgen we de burger goed mee nu de besluitvorming nog niet definitief is?” Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de eerste van twaalf bestuurlijke informatiebijeenkomsten over de regionale energie en klimaatstrategie (RES). De provincie Limburg organiseerde de bijeenkomst op 25 juni, in samenwerking met het IPO, de UvW, de VNG en het Rijk.
Lees meer