Nationale Energieverkenning 2017 onderstreept toenemend belang regionale samenwerkingsverbanden medeoverheden

19 oktober 2017

De Nationale Energieverkenning 2017 die op donderdag 19 oktober verscheen, onderstreept het belang van regionale samenwerkingsverbanden van decentrale overheden als het gaat om het halen van de energie- en klimaatdoelen. Deze conclusie sluit aan bij de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ die provincies, gemeenten en waterschappen onlangs hebben aangeboden aan het toekomstige kabinet. Gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland namens de twaalf provincies: “We zien dit als een belangrijke steun in de rug voor onze gezamenlijke aanpak. We gaan straks graag met het nieuwe kabinet in gesprek over hoe we de samenwerking met het Rijk verder vorm kunnen geven.”

De Nationale Energieverkenning (NEV) wordt jaarlijks opgesteld door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en geeft de feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie. Naast aandacht voor de belangrijkste energie- en klimaatdoelen, gaat deze NEV ook in op ontwikkelingen bij decentrale overheden.

De opstellers van de NEV constateren dat provincies, gemeenten en waterschappen steeds meer samenwerken aan de plannen voor de energietransitie en onderschrijven ook het belang hiervan. De medeoverheden krijgen niet alleen te maken met de gevolgen, maar zijn ook een belangrijke partner van het Rijk bij het realiseren van de ambities. “Die zijn echter wel afhankelijk van duidelijkheid over afbakening van verantwoordelijkheden, passende wet- en regelgeving en financiering om hun functie goed in te kunnen vullen,” zo stelt de NEV.

Samenwerking Gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland namens de twaalf provincies: “Net als in het nieuwe regeerakkoord, wordt ook in de Nationale Energieverkenning gewezen op de belangrijke rol van de medeoverheden en het belang van goede samenwerking tussen de verschillende overheidslagen. Dat is ook precies de reden waarom wij samen met gemeenten en waterschappen het kabinet een aanbod hebben gedaan in de vorm van onze gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. We gaan dan ook graag in gesprek met het nieuwe kabinet over hoe we de samenwerking verder vorm kunnen geven. Naast onze eigen investeringsagenda, biedt ook deze nieuwe Nationale Energieverkenning een aantal goede aanknopingspunten voor dat gesprek. Bijvoorbeeld hoe we de pilots met de regionale energiestrategieën verder kunnen opschalen.”

Regionale energiestrategieën In september 2016 is de Green Deal Pilots Regionale Energiestrategieën gestart met het doel om decentrale overheden en regionale en lokale maatschappelijke partijen de ruimte te bieden om energiebeleid te formuleren. De eerste resultaten zijn positief, zo wordt ook in de NEV geconcludeerd. De opstellers geven wel als aandachtspunt mee dat de regionale energiestrategieën moeten worden gezien in de nationale en internationale context van het energiesysteem. Niet elke regio zal in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien en dat is ook niet nodig. In het regeerakkoord wordt ook gesproken over regionale afspraken over verduurzaming van de gebouwde omgeving. Provincies willen echter een stap verder gaan en komen tot regionale energiestrategieën die ook bijdragen aan de verduurzaming van de industrie, agrarische- en mobiliteitssector.

Download de Nationale Energieverkenning 2017

Persbericht PBL, ECN en CBS Nationale Energieverkenning


Gerelateerde berichten

Intensiveringspakket brengt doelstellingen energieakkoord binnen bereik

14 februari 2018 - De doelen van het Energieakkoord komen binnen bereik dankzij een nieuw maatregelenpakket. Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid hebben extra maatregelen afgesproken om de doelen voor hernieuwbare energie, energiebesparing en werkgelegenheid in 2020 te kunnen halen. Dit staat in de ‘Uitvoeringsagenda 2018’ van de Borgingscommissie, die minister Wiebes (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees meer

Wet Voortgang Energietransitie met grote meerderheid aangenomen en verslag AO klimaat

02 februari 2018 - Het wetsvoorstel VET is met grote meerderheid aangenomen. Vanuit het IPO was een lobby ingezet op het verbreden van de mogelijkheden voor de netbeheerders en netwerkbedrijven. Dit heeft een plaats gevonden in de wet door middel van een nota van wijziging. Er komt meer vrijheid in de rol van netbeheerder/netwerkbedrijf: een uitbreiding van hun taken op basis van enkele principes is mogelijk.
Lees meer

Coalitie neemt punten IPO over bij de behandeling van de Wet Voortgang Energietransitie

29 januari 2018 - In 2010 is het toenmalige ministerie van EZ gestart met het moderniseren van de Elektriciteits- en Gaswet. Nadat de Eerste Kamer in 2015 de eerste herziening van deze wetten verwierp, behandelde de Tweede Kamer afgelopen week de modernisering van de Elektriciteits- en Gaswet bij de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VEt). Vanuit het IPO is een lobby ingezet op het verbreden van de mogelijkheden voor de netbeheerders en netwerkbedrijven.
Lees meer