Nationale Energieverkenning 2017 onderstreept toenemend belang regionale samenwerkingsverbanden medeoverheden

19 oktober 2017

De Nationale Energieverkenning 2017 die op donderdag 19 oktober verscheen, onderstreept het belang van regionale samenwerkingsverbanden van decentrale overheden als het gaat om het halen van de energie- en klimaatdoelen. Deze conclusie sluit aan bij de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ die provincies, gemeenten en waterschappen onlangs hebben aangeboden aan het toekomstige kabinet. Gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland namens de twaalf provincies: “We zien dit als een belangrijke steun in de rug voor onze gezamenlijke aanpak. We gaan straks graag met het nieuwe kabinet in gesprek over hoe we de samenwerking met het Rijk verder vorm kunnen geven.”

De Nationale Energieverkenning (NEV) wordt jaarlijks opgesteld door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en geeft de feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie. Naast aandacht voor de belangrijkste energie- en klimaatdoelen, gaat deze NEV ook in op ontwikkelingen bij decentrale overheden.

De opstellers van de NEV constateren dat provincies, gemeenten en waterschappen steeds meer samenwerken aan de plannen voor de energietransitie en onderschrijven ook het belang hiervan. De medeoverheden krijgen niet alleen te maken met de gevolgen, maar zijn ook een belangrijke partner van het Rijk bij het realiseren van de ambities. “Die zijn echter wel afhankelijk van duidelijkheid over afbakening van verantwoordelijkheden, passende wet- en regelgeving en financiering om hun functie goed in te kunnen vullen,” zo stelt de NEV.

Samenwerking Gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland namens de twaalf provincies: “Net als in het nieuwe regeerakkoord, wordt ook in de Nationale Energieverkenning gewezen op de belangrijke rol van de medeoverheden en het belang van goede samenwerking tussen de verschillende overheidslagen. Dat is ook precies de reden waarom wij samen met gemeenten en waterschappen het kabinet een aanbod hebben gedaan in de vorm van onze gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. We gaan dan ook graag in gesprek met het nieuwe kabinet over hoe we de samenwerking verder vorm kunnen geven. Naast onze eigen investeringsagenda, biedt ook deze nieuwe Nationale Energieverkenning een aantal goede aanknopingspunten voor dat gesprek. Bijvoorbeeld hoe we de pilots met de regionale energiestrategieën verder kunnen opschalen.”

Regionale energiestrategieën In september 2016 is de Green Deal Pilots Regionale Energiestrategieën gestart met het doel om decentrale overheden en regionale en lokale maatschappelijke partijen de ruimte te bieden om energiebeleid te formuleren. De eerste resultaten zijn positief, zo wordt ook in de NEV geconcludeerd. De opstellers geven wel als aandachtspunt mee dat de regionale energiestrategieën moeten worden gezien in de nationale en internationale context van het energiesysteem. Niet elke regio zal in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien en dat is ook niet nodig. In het regeerakkoord wordt ook gesproken over regionale afspraken over verduurzaming van de gebouwde omgeving. Provincies willen echter een stap verder gaan en komen tot regionale energiestrategieën die ook bijdragen aan de verduurzaming van de industrie, agrarische- en mobiliteitssector.

Download de Nationale Energieverkenning 2017

Persbericht PBL, ECN en CBS Nationale Energieverkenning


Gerelateerde berichten

Decentrale overheden roepen Tweede Kamer op tot praktische maatregelen om energietransitie te versnellen

02 november 2017 - In aanloop naar de begrotingsbehandelingen, roepen provincies, gemeenten en waterschappen de Tweede Kamer op een aantal praktische maatregelen te nemen die de energietransitie kunnen versnellen. Het betreft onder andere het verruimen van de SDE+-subsidieregeling, aanpassing van de Elektriciteitswet en harmonisering van regelgeving voor energiebesparing door bedrijven. De medeoverheden hebben de Tweede Kamerleden een gezamenlijke brief gestuurd, waarin zij aandacht vragen voor deze en een aantal andere praktische punten en randvoorwaarden. 
Lees meer

Regionale energiedoelen vragen om lange adem

05 oktober 2017 - Om energiebesparing en duurzame energieopwekking in de regio te stimuleren, hebben het Rijk en de decentrale overheden samen regionale energiestrategieën opgesteld voor 7 pilotregio’s. Op de slotbijeenkomst op 5 oktober lieten de regio’s zien waar ze staan, wat ze tegenkwamen onderweg, waar ze naar toe willen en welke hobbels er genomen moeten worden. Eén van de geleerde lessen is dat de transitie naar energieneutrale regio’s niet van de een op andere dag kan plaatsvinden. Daar is tijd en geduld voor nodig. De decentrale overheden willen voor alle regio’s energiestrategieën opstellen. De lessen uit de pilots worden hierbij betrokken. 
Lees meer

IPO Jaarcongres: Energie komt uit de provincies!

04 oktober 2017 - Het IPO Jaarcongres stond dit jaar in het teken van energie. “De energietransitie is geen luxe, maar noodzaak. Wij als provincies zijn daarbij onmisbaar. Wij zijn de middenvelder die ieder elftal nodig heeft. Niet altijd even opvallend, maar wel broodnodig”, aldus IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten in haar toespraak. Met ruim 450 deelnemers was het congres, dat dit jaar in Drenthe plaatsvond, één van de best bezochte IPO-congressen ooit. 
Lees meer