Nationale Energieverkenning 2017 onderstreept toenemend belang regionale samenwerkingsverbanden medeoverheden

19 oktober 2017

De Nationale Energieverkenning 2017 die op donderdag 19 oktober verscheen, onderstreept het belang van regionale samenwerkingsverbanden van decentrale overheden als het gaat om het halen van de energie- en klimaatdoelen. Deze conclusie sluit aan bij de gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ die provincies, gemeenten en waterschappen onlangs hebben aangeboden aan het toekomstige kabinet. Gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland namens de twaalf provincies: “We zien dit als een belangrijke steun in de rug voor onze gezamenlijke aanpak. We gaan straks graag met het nieuwe kabinet in gesprek over hoe we de samenwerking met het Rijk verder vorm kunnen geven.”

De Nationale Energieverkenning (NEV) wordt jaarlijks opgesteld door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en geeft de feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie. Naast aandacht voor de belangrijkste energie- en klimaatdoelen, gaat deze NEV ook in op ontwikkelingen bij decentrale overheden.

De opstellers van de NEV constateren dat provincies, gemeenten en waterschappen steeds meer samenwerken aan de plannen voor de energietransitie en onderschrijven ook het belang hiervan. De medeoverheden krijgen niet alleen te maken met de gevolgen, maar zijn ook een belangrijke partner van het Rijk bij het realiseren van de ambities. “Die zijn echter wel afhankelijk van duidelijkheid over afbakening van verantwoordelijkheden, passende wet- en regelgeving en financiering om hun functie goed in te kunnen vullen,” zo stelt de NEV.

Samenwerking Gedeputeerde Ad Meijer van Flevoland namens de twaalf provincies: “Net als in het nieuwe regeerakkoord, wordt ook in de Nationale Energieverkenning gewezen op de belangrijke rol van de medeoverheden en het belang van goede samenwerking tussen de verschillende overheidslagen. Dat is ook precies de reden waarom wij samen met gemeenten en waterschappen het kabinet een aanbod hebben gedaan in de vorm van onze gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. We gaan dan ook graag in gesprek met het nieuwe kabinet over hoe we de samenwerking verder vorm kunnen geven. Naast onze eigen investeringsagenda, biedt ook deze nieuwe Nationale Energieverkenning een aantal goede aanknopingspunten voor dat gesprek. Bijvoorbeeld hoe we de pilots met de regionale energiestrategieën verder kunnen opschalen.”

Regionale energiestrategieën In september 2016 is de Green Deal Pilots Regionale Energiestrategieën gestart met het doel om decentrale overheden en regionale en lokale maatschappelijke partijen de ruimte te bieden om energiebeleid te formuleren. De eerste resultaten zijn positief, zo wordt ook in de NEV geconcludeerd. De opstellers geven wel als aandachtspunt mee dat de regionale energiestrategieën moeten worden gezien in de nationale en internationale context van het energiesysteem. Niet elke regio zal in de eigen energiebehoefte kunnen voorzien en dat is ook niet nodig. In het regeerakkoord wordt ook gesproken over regionale afspraken over verduurzaming van de gebouwde omgeving. Provincies willen echter een stap verder gaan en komen tot regionale energiestrategieën die ook bijdragen aan de verduurzaming van de industrie, agrarische- en mobiliteitssector.

Download de Nationale Energieverkenning 2017

Persbericht PBL, ECN en CBS Nationale Energieverkenning


Gerelateerde berichten

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer

Impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018

23 april 2018 - De ministeries van Infrastructuur en Water (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaan in 2018 honderd inkoopprojecten van overheden ‘on the job’ ondersteunen. Het zijn projecten met een wezenlijk effect op CO2 besparingen en/of circulariteit. 
Lees meer

IPO, UvW en VNG organiseren bijeenkomsten over regionale aanpak Energietransitie

20 april 2018 - Decentrale overheden hebben hun eigen regionale doelstellingen en initiatieven op het gebied van Energie en klimaat. Om de ambities aan te laten sluiten bij de landelijke opgave en de realisatie van regionale aanpakken te versnellen en te verbeteren, hebben het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het rijk het initiatief genomen om dit samen op te pakken. Zij organiseren tussen april en juli een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst per provincie over de regionale aanpak van de Energietransitie.
Lees meer