Nationale Omgevingsvisie houdt niet op bij de grens

17 augustus 2018

Hoe kunnen Rijk en provincies via internationale samenwerking de strategische opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aanpakken? Hoe kunnen Rijk en provincies elkaar versterken in de internationale samenwerking? En hoe positioneren we ons in de Noordwest-Europese deltaregio? Deze vragen komen aan bod in de IPO-notitie ‘Internationale aspecten van de NOVI’.

In Nederland staan we voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Internationale context
Samen met het Rijk werken de provincies aan de grote maatschappelijke opgaven uit de NOVI. De provincies werken deze opgaven uit in handelingskaders. In een nieuw verschenen notitie belichten de provincies de NOVI vanuit een internationale context. Hierbij onderstrepen de provincies dat Nederland niet ophoudt bij de grens, maar onderdeel is van de zogenoemde Noordwest-Europese deltaregio met 40 miljoen inwoners. Hiertoe behoren ook België en de westelijke Duitse deelstaten. Concrete opgaven die hier spelen zijn bijvoorbeeld het gebruik van grensoverschrijdende agglomeratiekracht om dunbevolkte gebieden meer kansen te bieden en het aanleggen van elektriciteitskabels om vraag en aanbod van energie beter te kunnen balanceren.
 
Over de landsgrenzen heen
De provincies pleiten er daarom voor dat de NOVI de aanzet geeft tot een gezamenlijke strategie voor samenwerking in Noordwest-Europa. “De NOVI moet bijdragen aan het versterken van complementariteit tussen gebieden over de landsgrenzen heen en daarmee urgente problemen helpen oplossen. Dat werkt alleen door samen met de buurlanden tot initiatieven te komen in plaats van deze in Nederland te bedenken en dan pas op zoek te gaan naar samenwerking”, stelt de notitie. “Maak dus in Nederland een gezamenlijke strategie voor de opgaven die de komende decennia in internationaal perspectief urgent zijn en bouw daaromheen netwerken op.”
 
Grensprovincies
Veel internationale opgaven worden in grensprovincies al opgepakt, omdat ze daar sterker spelen en omdat partijen elkaar daar al goed kennen. Veel van de projecten die daar worden uitgevoerd zijn niet alleen van betekenis voor het regionale niveau maar zijn dit ook voor de nationale opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de Europese TEN-T-corridors: onze kracht als doorvoerland wordt groter als de aansluiting op deze transport corridors verbetert, want zij strekken over heel Europa.

De gezamenlijke provincies bieden het Rijk daarom aan om de ervaringen die in grensprovincies zijn opgedaan, te delen ten behoeve van de nationale opgaven.

Meer informatie
Meer weten over internationale aspecten van de NOVI? Download dan de notitie.   
Een onopgemaakte Duitse vertaling vindt u hier.

Gerelateerde berichten

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Deltacongres over klimaatverandering

10 september 2018 - Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin forse stormen, hoosbuien en droogte vaker voor kunnen komen? Dit is op 1 november onderwerp van gesprek tijdens het Deltacongres 2018. Het IPO is één van de organisatoren.
Lees meer