Nationale Omgevingsvisie houdt niet op bij de grens

17 augustus 2018

Hoe kunnen Rijk en provincies via internationale samenwerking de strategische opgaven uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aanpakken? Hoe kunnen Rijk en provincies elkaar versterken in de internationale samenwerking? En hoe positioneren we ons in de Noordwest-Europese deltaregio? Deze vragen komen aan bod in de IPO-notitie ‘Internationale aspecten van de NOVI’.

In Nederland staan we voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Internationale context
Samen met het Rijk werken de provincies aan de grote maatschappelijke opgaven uit de NOVI. De provincies werken deze opgaven uit in handelingskaders. In een nieuw verschenen notitie belichten de provincies de NOVI vanuit een internationale context. Hierbij onderstrepen de provincies dat Nederland niet ophoudt bij de grens, maar onderdeel is van de zogenoemde Noordwest-Europese deltaregio met 40 miljoen inwoners. Hiertoe behoren ook België en de westelijke Duitse deelstaten. Concrete opgaven die hier spelen zijn bijvoorbeeld het gebruik van grensoverschrijdende agglomeratiekracht om dunbevolkte gebieden meer kansen te bieden en het aanleggen van elektriciteitskabels om vraag en aanbod van energie beter te kunnen balanceren.
 
Over de landsgrenzen heen
De provincies pleiten er daarom voor dat de NOVI de aanzet geeft tot een gezamenlijke strategie voor samenwerking in Noordwest-Europa. “De NOVI moet bijdragen aan het versterken van complementariteit tussen gebieden over de landsgrenzen heen en daarmee urgente problemen helpen oplossen. Dat werkt alleen door samen met de buurlanden tot initiatieven te komen in plaats van deze in Nederland te bedenken en dan pas op zoek te gaan naar samenwerking”, stelt de notitie. “Maak dus in Nederland een gezamenlijke strategie voor de opgaven die de komende decennia in internationaal perspectief urgent zijn en bouw daaromheen netwerken op.”
 
Grensprovincies
Veel internationale opgaven worden in grensprovincies al opgepakt, omdat ze daar sterker spelen en omdat partijen elkaar daar al goed kennen. Veel van de projecten die daar worden uitgevoerd zijn niet alleen van betekenis voor het regionale niveau maar zijn dit ook voor de nationale opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de Europese TEN-T-corridors: onze kracht als doorvoerland wordt groter als de aansluiting op deze transport corridors verbetert, want zij strekken over heel Europa.

De gezamenlijke provincies bieden het Rijk daarom aan om de ervaringen die in grensprovincies zijn opgedaan, te delen ten behoeve van de nationale opgaven.

Meer informatie
Meer weten over internationale aspecten van de NOVI? Download dan de notitie.   
Een onopgemaakte Duitse vertaling vindt u hier.

Gerelateerde berichten

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer