Nederlanders moeten vaker op de fiets

09 december 2016

Er is geen duurzamer of praktischer vervoermiddel denkbaar dan de fiets. Meer gebruik maken van de fiets kan een oplossing zijn voor bereikbaarheidsproblemen en levert een bijdrage aan de verduurzaming van het verkeer in Nederland. Het aantal fietskilometers moet daarom de komende 10 jaar met 20 procent omhoog. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig die het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren, een snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer bevorderen en de veiligheid van fietsers verbeteren.

 fiets artikel.jpg

De maatregelen staan in een Nationale Fietsagenda 2020 die donderdag 8 december is gepresenteerd tijdens een rondetafelsessie in het provinciehuis van Zuid-Holland. De agenda is opgesteld door Tour de Force, een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten.

Provincies zijn lid van de Tour de Force en enthousiast om met de Agenda aan de slag te gaan. De fiets is voor provincies een onmisbare schakel in een beleid om de regionale bereikbaarheid nu en in de toekomst te waarborgen. De fiets biedt de mogelijkheid om beleidsdoelen op het gebied van mobiliteit te verbinden aan provinciale ambities op het gebied van duurzaamheid  en economie.

Henk Brink, gedeputeerde in Drenthe en namens het IPO lid van de Tourleiding, ziet de Agenda Fiets als een uitstekend instrument om de fiets als praktisch en duurzaam vervoermiddel op een hoger schaalniveau te brengen: “fietsen biedt veel kansen! De gezamenlijke inzet met de Tour de Force helpt ons deze kansen te verzilveren”.

Gastheer namens de provincie Zuid-Holland was gedeputeerde Floor Vermeulen en ook Conny Bieze, gedeputeerde in Gelderland was aanwezig: “naast de stad zijn er ook plekken op het platteland waar bussen bij elkaar komen, ook daar moet aandacht voor de fiets zijn.”

fiets2.jpg
 
Ruimte voor fietsgroei
Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid signaleert in het Mobiliteitsbeeld 2016 dat sinds 2005 het fietsgebruik in Nederland is toegenomen met bijna 11 procent. Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets, die behalve door ouderen ook steeds vaker wordt gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar. De fiets wordt ook steeds vaker gebruikt als vervoersmiddel van thuis naar station. En er is nog volop ruimte voor verdere groei. Zo is meer dan de helft van de autoritten korter dan 7,5 kilometer, een fietsafstand. En met de opkomst van de elektrische fiets komen ook afstanden tot wel 15 kilometer binnen fietsbereik. Verder stappen steeds meer mensen op de fiets op weg naar de trein, lightrail of bus, zeker nu het openbaar vervoer op het platteland steeds meer onder druk komt te staan. Met goede fietsroutes en hoogwaardige overstapvoorzieningen naar frequente OV-lijnen kunnen we de bereikbaarheid ook op het platteland waarborgen.
 

fiets 3.jpg

Tour de Force
Overheden, vertegenwoordigd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), vervoerregio’s, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen acties uit in de Agenda Fiets om kansen op fietsgebied maximaal te benutten. Concrete acties die voortkomen uit de samenwerking zijn bijvoorbeeld het creëren van meer ruimte voor de fiets in steden, het optimaliseren van de overstap tussen fiets en openbaar vervoer, en het verbeteren van drukke regionale fietsroutes. Naast de overheden leveren NS, ANWB, BOVAG, Fietsersbond, Vereniging Natuur en Milieu en VVN ook ideeën aan om het fietsgebruik te stimuleren.
 
Link naar de Nationale Fietsagenda 2020

Gerelateerde berichten

‘At full speed’: de zero emissie bus

22 januari 2018 - Het IPO nam in 2016, samen met het Rijk en vervoerregio’s, het initiatief voor een landelijke transitie naar elektrisch openbaar vervoer. Het werd een succes, mede dankzij de actieve en efficiënte inbreng van alle betrokken partijen. ‘Bij de start had ik niet gedacht dat we na twee jaar al zóver zouden zijn!’. Opgetogen vertelt Maarten Post over de uitvoering van het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus. Vanuit het IPO is hij sinds het begin betrokken, eerst als kwartiermaker en nu als programmamanager. Daarnaast werkt Maarten ook in Brabant aan deze transitie.
Lees meer

Reactie provincies op geplande staking in regionaal OV

02 januari 2018 - Voor aanstaande donderdag is een staking in het regionaal OV aangekondigd als gevolg van een conflict tussen werknemers en vervoerders. Provincies vinden het jammer dat beide partijen er tijdens de onderhandelingen van de afgelopen tijd nog niet uitgekomen zijn en een staking door medewerkers nodig wordt geacht. We dringen er bij de werkgevers en bonden op aan dat ze de komende tijd met elkaar in gesprek blijven en een oplossing vinden voor het ontstane conflict, zodat reizigers niet de dupe worden. Bij deze gesprekken, die hopelijk snel gevoerd worden, zijn de provincies nadrukkelijk geen partij.   
Lees meer

ProMeV Light maakt gerichter verkeersveiligheidsbeleid van provincies mogelijk

30 november 2017 - Onderzoeksbureau SWOV heeft in opdracht van de 12 provincies het risicogehalte voor verkeersonveiligheid op provinciale 80 km/u-wegen gescoord. Provincies willen toe naar een methode waar de focus ligt op ongevallen voorkomen in plaats van beheersen. Met de door het SWOV opgeleverde lightversie van ProMeV (Proactief Meten van Verkeersveiligheid) zijn de risico’s op ongevallen op provinciale (80 km/u ) wegen beschikbaar. 
Lees meer