Nederlanders moeten vaker op de fiets

09 december 2016

Er is geen duurzamer of praktischer vervoermiddel denkbaar dan de fiets. Meer gebruik maken van de fiets kan een oplossing zijn voor bereikbaarheidsproblemen en levert een bijdrage aan de verduurzaming van het verkeer in Nederland. Het aantal fietskilometers moet daarom de komende 10 jaar met 20 procent omhoog. Om dit te bereiken zijn maatregelen nodig die het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren, een snellere overstap tussen fiets en openbaar vervoer bevorderen en de veiligheid van fietsers verbeteren.

 fiets artikel.jpg

De maatregelen staan in een Nationale Fietsagenda 2020 die donderdag 8 december is gepresenteerd tijdens een rondetafelsessie in het provinciehuis van Zuid-Holland. De agenda is opgesteld door Tour de Force, een samenwerkingsverband tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten.

Provincies zijn lid van de Tour de Force en enthousiast om met de Agenda aan de slag te gaan. De fiets is voor provincies een onmisbare schakel in een beleid om de regionale bereikbaarheid nu en in de toekomst te waarborgen. De fiets biedt de mogelijkheid om beleidsdoelen op het gebied van mobiliteit te verbinden aan provinciale ambities op het gebied van duurzaamheid  en economie.

Henk Brink, gedeputeerde in Drenthe en namens het IPO lid van de Tourleiding, ziet de Agenda Fiets als een uitstekend instrument om de fiets als praktisch en duurzaam vervoermiddel op een hoger schaalniveau te brengen: “fietsen biedt veel kansen! De gezamenlijke inzet met de Tour de Force helpt ons deze kansen te verzilveren”.

Gastheer namens de provincie Zuid-Holland was gedeputeerde Floor Vermeulen en ook Conny Bieze, gedeputeerde in Gelderland was aanwezig: “naast de stad zijn er ook plekken op het platteland waar bussen bij elkaar komen, ook daar moet aandacht voor de fiets zijn.”

fiets2.jpg
 
Ruimte voor fietsgroei
Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid signaleert in het Mobiliteitsbeeld 2016 dat sinds 2005 het fietsgebruik in Nederland is toegenomen met bijna 11 procent. Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets, die behalve door ouderen ook steeds vaker wordt gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar. De fiets wordt ook steeds vaker gebruikt als vervoersmiddel van thuis naar station. En er is nog volop ruimte voor verdere groei. Zo is meer dan de helft van de autoritten korter dan 7,5 kilometer, een fietsafstand. En met de opkomst van de elektrische fiets komen ook afstanden tot wel 15 kilometer binnen fietsbereik. Verder stappen steeds meer mensen op de fiets op weg naar de trein, lightrail of bus, zeker nu het openbaar vervoer op het platteland steeds meer onder druk komt te staan. Met goede fietsroutes en hoogwaardige overstapvoorzieningen naar frequente OV-lijnen kunnen we de bereikbaarheid ook op het platteland waarborgen.
 

fiets 3.jpg

Tour de Force
Overheden, vertegenwoordigd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), vervoerregio’s, de Unie van Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werken samen acties uit in de Agenda Fiets om kansen op fietsgebied maximaal te benutten. Concrete acties die voortkomen uit de samenwerking zijn bijvoorbeeld het creëren van meer ruimte voor de fiets in steden, het optimaliseren van de overstap tussen fiets en openbaar vervoer, en het verbeteren van drukke regionale fietsroutes. Naast de overheden leveren NS, ANWB, BOVAG, Fietsersbond, Vereniging Natuur en Milieu en VVN ook ideeën aan om het fietsgebruik te stimuleren.
 
Link naar de Nationale Fietsagenda 2020

Gerelateerde berichten

Overheden werken nauw samen aan nieuwe aanpak verkeersveiligheid

12 oktober 2017 - Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren zijn een samenwerking tussen alle partijen en een risiscogestuurde aanpak nodig. Dit waren de belangrijkste conclusies uit de door het IPO-georganiseerde bestuurlijke themasessie over verkeersveiligheid. Op één van haar laatste dagen als minister werd Melanie Schultz op 12 oktober door 12 provincies  verwelkomd op een themabijeenkomst over verkeersveiligheid. De 12 gedeputeerden mobiliteit spraken met de minister en vertegenwoordigers van de VNG en beide vervoerregio’s over de toename in het aantal ongevallen en hoe we als gezamenlijke overheden er samen voor kunnen zorgen dat de verkeersveiligheid snel verbetert. 
Lees meer

Provincies willen dat afleiding door smartphone gebruik in het verkeer stopt

07 september 2017 - Provincies willen dat er einde komt aan verkeersongelukken als gevolg van afleiding door smartphone gebruik. De Zeeuwse gedeputeerde Harry van der Maas heeft woensdag voorafgaand aan het jaarlijkse verkeersveiligheidsdiner namens het IPO een convenant ‘Veilig gebruik smartfuncties in het verkeer’ ondertekend. Ook veel andere partijen, zoals het Rijk, ANWB en Veilig Verkeer Nederland hebben hun handtekening gezet.
Lees meer

Gedeputeerde Henk Brink nieuwe voorzitter Tour de Force

24 augustus 2017 - Henk Brink is de nieuwe voorzitter van de Tour de Force. De Drentse gedeputeerde neemt het voorzitterschap per direct over van Filip van As (voormalig wethouder Verkeer en Mobiliteit in de gemeente Zwolle). In de Tour de Force werken overheden (Rijk, provincies en vervoerregio’s), maatschappelijke organisaties, marktpartijen en kennisinstituten samen aan het stimuleren van het fietsgebruik in Nederland.
Lees meer