Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving

30 september 2015

Geef decentrale overheden de mogelijkheid om meer vanuit het doel van de regelgeving problemen op te lossen, in plaats van strikt de regels na te moeten leven. En geef ze ook meer ruimte om te experimenteren met meer efficiënte controlemethodes. Dat zijn enkele kernpunten uit de publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’, waarin provincies aangeven tegen welke Europese regels en wetten zij aanlopen bij het maken en uitvoeren van provinciaal beleid. De publicatie werd vandaag tijdens het IPO-jaarcongres door Brabantse Commissaris van de Koning Wim van de Donk uitgereikt aan Markku Markkula, voorzitter van het Europese Comité van de Regio’s en Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De provincies geven met de publicatie gehoor aan het verzoek dat Eurocommissaris Timmermans eind 2014 deed aan de Nederlandse Commissarissen van de Koning in het kader van zijn eigen Agenda Betere Regelgeving. Timmermans: “Op alle niveaus begrijpen degenen die met de regels te maken hebben, het beste hoe ze werken en zij kunnen de inhoud aanreiken om ze beter te maken.” In de publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’ illustreren de provincies aan de hand van praktijkvoorbeelden waar zij tegenaan lopen én reiken ze constructieve oplossingen aan.

Knelpunten en oplossingen
Provincies zien vier soorten knelpunten: verkokerde regelgeving, regels die niet toegespitst zijn op de huidige problemen, regels die hun doel voorbij schieten en de controledruk. Europa heeft al een kwaliteitsslag gemaakt op dit gebied, maar er zijn nog kansen voor verdere verbetering.
Bijvoorbeeld door provincies en andere medeoverheden de mogelijkheid te geven om meer vanuit het doel van de regelgeving problemen op te lossen, in plaats van strikt de regels na te moeten leven. En ruimte om te experimenteren met de minst belastende en meest efficiënte controlemethode om verantwoording af te leggen. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan de (Europese) sociale, gezondheids- en milieunormen en grondrechten van de Europese inwoners.
De provincies vragen ook aandacht voor burgers die in een ander EU-land werken of studeren. Verschillen in regels rond arbeid, sociale zekerheid en belastingen belemmeren onder meer de groei van de grensoverschrijdende regionale economie.
 
Belang van regio’s
Op 30 september presenteerde de Brabantse Commissaris van de Koning Wim van de Donk, tevens adviseur Europa van het IPO-bestuur en voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, de publicatie tijdens het IPO-jaarcongres in Maastricht. Hij overhandigde de eerste exemplaren aan Markku Markkula, voorzitter van het Europese Comité van de Regio’s en Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Van de Donk: “Regionale overheden voeren steeds meer Rijksbevoegdheden uit, waardoor onze betrokkenheid bij de totstandkoming van die regels steeds belangrijker wordt. Het is daarom goed dat deze nieuwe Europese agenda voor betere regulering niet louter de lidstaten aangaat, maar ook nadrukkelijk is gericht tot de Europese regio’s. Wij zullen samen met de Europese instellingen, Europese medeoverheden en andere stakeholders werken aan betere Europese regelgeving.”
 
U kunt de publicatie hier downloaden. Er is ook een Engelse versie beschikbaar.
 
Lees hier ook de speech van Markku Markkula, voorzitter van het Europese Comité van de Regio’s. (Of de Engelse versie)

Gerelateerde berichten

Efficiënter lobbyen in Brussel

16 februari 2018 - In Brussel lijkt het wel of iedereen langs elkaar heen lobbyt: de provincies, het IPO, G4, Den Haag. Wat is überhaupt onze invloed daar? Zoveel lidstaten, Europese regio’s en bedrijven. Moeten de provincies hier wel hun tijd in stoppen? Jazeker, maar we moeten wel efficiënter te werk gaan. Om die reden stuurde men binnen het IPO aan op een concreet advies voor een effectievere Europese lobby op de dossiers van de IPO-Meerjarenagenda met een Europese dimensie. De laatste maanden van 2017 ging men hiermee aan de slag en op 6 februari werd het advies gepresenteerd. IPO-adviseur Hugo van de Baan, een van de betrokkenen, vertelt: “Kort samengevat: focus op drie prioritaire thema’s, stel een ‘dedicated person’ aan bij het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel en lever deze persoon vanuit het IPO inhoudelijke input aan.”
Lees meer

Steden en regio’s hebben een ander Europa nodig

31 mei 2016 - Stedelijke gebieden hebben een EU met wet- en regelgeving en subsidies nodig die beter aansluit op de dagelijkse praktijk in steden en regio’s, luidde de boodschap tijdens het mede door het IPO georganiseerde 'Forum on the EU Urban Agenda'.
Lees meer

EU is de zolder op het huis van Thorbecke maar bewoners vechten bouwvergunning aan

14 april 2016 - Het belang van de regio als uitvoerder van EU-beleid én nationaal beleid toe neemt toe. Het natuurbeleid bijvoorbeeld wordt in Europa gemaakt maar is in Nederland gedecentraliseerd naar de provincies. Het gevolg is dat het belang van het rijk in de EU-beleidsvorming relatief afneemt.
Lees meer