Nieuwe Handreiking en Helpdesk Ladder voor duurzame verstedelijking

29 mei 2017

Per 1 juli 2017 werken gemeenten en provincies met de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking.  Met de Ladder bepalen zij of er in de regio noodzaak is tot bouwen op een plek buiten bestaand gebied. Per 30 mei 2017 kunnen zij via deze link de nieuwe Handreiking en de Helpdesk benutten. Komende maanden zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een presentatie geven over de nieuwe Ladder tijdens bijeenkomsten die de provincies organiseren voor gemeenten in hun regio, zoals in Overijssel op 22 juni aanstaande.

Niemand wil bouwen voor leegstand. Toch blijkt uit de Landelijke Leegstandsmonitor (februari 2017) dat zo’n 75 miljoen m2 aan vastgoed in Nederland leegstaat. Het gaat dan vooral om kantoren, winkels, vrijkomend agrarisch vastgoed en maatschappelijk vastgoed. De Ladder is een instrument dat vraagt van gemeenten om te motiveren waarom zij nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. Zij moeten daarbij aantonen dat dit voorziet in een behoefte.

Het doel van de Ladder blijft hetzelfde, duurzaam gebruik van de ruimte. De nieuwe Ladder sluit beter aan bij de praktijk doordat deze samen met gemeenten, provincies en marktpartijen is opgesteld. De ladder is eenvoudiger en moet leiden tot minder bezwaarprocedures en onderzoeklasten. Nieuw is dat alleen bij het bouwen buiten het stedelijk gebied een uitgebreide motivatie nodig is. Ook kunnen gemeenten de Laddertoets doorschuiven naar een later moment, wanneer ze gebruik maken van uitwerkings- of wijzigingsplannen.

De Handreiking bevat een toelichting op de wetstekst, veel praktijkvoorbeelden en informatie over relevante jurisprudentie. Dit helpt gemeenten om een gedegen motivering op te stellen voor de keuzes die zij maken bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. De Ladder stimuleert daarmee transparantie in de besluitvorming. Voor vragen kan men contact opnemen met de Helpdesk.

Overheid en markt werken samen in de aanpak van overcapaciteit via de gezamenlijke Retailagenda, Retaildeals en het Voortgangsoverleg Aanpak Leegstand Kantoren. De partijen werken samen aan de economische vitaliteit en leefbaarheid van steden en dorpen. Onderdeel van de aanpak vormt het voorkomen van onnodig ‘bouwen in de wei’ en het tegengaan van leegstand.   Komend jaar werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan integratie van de Ladder in het Besluit kwaliteit leefomgeving van de Omgevingswet. De strekking van de Ladder blijft dan hetzelfde, omdat deze in lijn met Omgevingswet is opgesteld.


Gerelateerde berichten

Brede samenwerking voor terugdringen nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden

22 december 2017 - LTO, Interprovinciaal Overleg, de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat hebben de handen ineen geslagen en een bestuursovereenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. Doel van de overeenkomst is om in ca. 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de wettelijke norm voor nitraat. De bestuursovereenkomst treedt op 1 januari 2018 in werking.
Lees meer

Provincies bij rondetafelgesprek Bouwopgave

11 december 2017 - Er is op dit moment een groot tekort aan woningen. Nederland staat daardoor de komende jaren voor een grote bouwopgave: om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen is volgens schattingen een miljoen woningen nodig. In een rondetafelgesprek op 6 december hebben overheden, belangenorganisaties en wetenschappers gesproken over de bouwcapaciteit, de plancapaciteit en de mogelijkheden van innovatie in de Nederlandse bouwopgave. Bij het rondetafelgesprek waren ook gedeputeerden van de provincies Overijssel en Zuid-Holland aanwezig. 
Lees meer

IPO, G32 en G4 nodigen het rijk uit samen op te trekken bij de verstedelijkingsopgave

13 oktober 2017 - IPO, G4 en G32 hebben tijdens de Bestuurlijke Adviesraad voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) het advies “De verstedelijkingsopgave van Nederland” aangeboden aan Peter Heij, Directeur-Generaal Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit advies is in opdracht van provincies en gemeenten opgesteld door de vereniging Deltametropool en is een uitnodiging aan het Rijk om, in lijn met de ambitie uit het nieuwe Regeerakkoord, samen verder te bouwen aan de NOVI en gezamenlijke afspraken te maken voor de urgente verstedelijkingsopgave.
Lees meer