Nieuwe Handreiking en Helpdesk Ladder voor duurzame verstedelijking

29 mei 2017

Per 1 juli 2017 werken gemeenten en provincies met de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking.  Met de Ladder bepalen zij of er in de regio noodzaak is tot bouwen op een plek buiten bestaand gebied. Per 30 mei 2017 kunnen zij via deze link de nieuwe Handreiking en de Helpdesk benutten. Komende maanden zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een presentatie geven over de nieuwe Ladder tijdens bijeenkomsten die de provincies organiseren voor gemeenten in hun regio, zoals in Overijssel op 22 juni aanstaande.

Niemand wil bouwen voor leegstand. Toch blijkt uit de Landelijke Leegstandsmonitor (februari 2017) dat zo’n 75 miljoen m2 aan vastgoed in Nederland leegstaat. Het gaat dan vooral om kantoren, winkels, vrijkomend agrarisch vastgoed en maatschappelijk vastgoed. De Ladder is een instrument dat vraagt van gemeenten om te motiveren waarom zij nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. Zij moeten daarbij aantonen dat dit voorziet in een behoefte.

Het doel van de Ladder blijft hetzelfde, duurzaam gebruik van de ruimte. De nieuwe Ladder sluit beter aan bij de praktijk doordat deze samen met gemeenten, provincies en marktpartijen is opgesteld. De ladder is eenvoudiger en moet leiden tot minder bezwaarprocedures en onderzoeklasten. Nieuw is dat alleen bij het bouwen buiten het stedelijk gebied een uitgebreide motivatie nodig is. Ook kunnen gemeenten de Laddertoets doorschuiven naar een later moment, wanneer ze gebruik maken van uitwerkings- of wijzigingsplannen.

De Handreiking bevat een toelichting op de wetstekst, veel praktijkvoorbeelden en informatie over relevante jurisprudentie. Dit helpt gemeenten om een gedegen motivering op te stellen voor de keuzes die zij maken bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. De Ladder stimuleert daarmee transparantie in de besluitvorming. Voor vragen kan men contact opnemen met de Helpdesk.

Overheid en markt werken samen in de aanpak van overcapaciteit via de gezamenlijke Retailagenda, Retaildeals en het Voortgangsoverleg Aanpak Leegstand Kantoren. De partijen werken samen aan de economische vitaliteit en leefbaarheid van steden en dorpen. Onderdeel van de aanpak vormt het voorkomen van onnodig ‘bouwen in de wei’ en het tegengaan van leegstand.   Komend jaar werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan integratie van de Ladder in het Besluit kwaliteit leefomgeving van de Omgevingswet. De strekking van de Ladder blijft dan hetzelfde, omdat deze in lijn met Omgevingswet is opgesteld.


Gerelateerde berichten

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Deltacongres over klimaatverandering

10 september 2018 - Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin forse stormen, hoosbuien en droogte vaker voor kunnen komen? Dit is op 1 november onderwerp van gesprek tijdens het Deltacongres 2018. Het IPO is één van de organisatoren.
Lees meer