Nieuwe Handreiking en Helpdesk Ladder voor duurzame verstedelijking

29 mei 2017

Per 1 juli 2017 werken gemeenten en provincies met de nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking.  Met de Ladder bepalen zij of er in de regio noodzaak is tot bouwen op een plek buiten bestaand gebied. Per 30 mei 2017 kunnen zij via deze link de nieuwe Handreiking en de Helpdesk benutten. Komende maanden zal het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een presentatie geven over de nieuwe Ladder tijdens bijeenkomsten die de provincies organiseren voor gemeenten in hun regio, zoals in Overijssel op 22 juni aanstaande.

Niemand wil bouwen voor leegstand. Toch blijkt uit de Landelijke Leegstandsmonitor (februari 2017) dat zo’n 75 miljoen m2 aan vastgoed in Nederland leegstaat. Het gaat dan vooral om kantoren, winkels, vrijkomend agrarisch vastgoed en maatschappelijk vastgoed. De Ladder is een instrument dat vraagt van gemeenten om te motiveren waarom zij nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maken. Zij moeten daarbij aantonen dat dit voorziet in een behoefte.

Het doel van de Ladder blijft hetzelfde, duurzaam gebruik van de ruimte. De nieuwe Ladder sluit beter aan bij de praktijk doordat deze samen met gemeenten, provincies en marktpartijen is opgesteld. De ladder is eenvoudiger en moet leiden tot minder bezwaarprocedures en onderzoeklasten. Nieuw is dat alleen bij het bouwen buiten het stedelijk gebied een uitgebreide motivatie nodig is. Ook kunnen gemeenten de Laddertoets doorschuiven naar een later moment, wanneer ze gebruik maken van uitwerkings- of wijzigingsplannen.

De Handreiking bevat een toelichting op de wetstekst, veel praktijkvoorbeelden en informatie over relevante jurisprudentie. Dit helpt gemeenten om een gedegen motivering op te stellen voor de keuzes die zij maken bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen. De Ladder stimuleert daarmee transparantie in de besluitvorming. Voor vragen kan men contact opnemen met de Helpdesk.

Overheid en markt werken samen in de aanpak van overcapaciteit via de gezamenlijke Retailagenda, Retaildeals en het Voortgangsoverleg Aanpak Leegstand Kantoren. De partijen werken samen aan de economische vitaliteit en leefbaarheid van steden en dorpen. Onderdeel van de aanpak vormt het voorkomen van onnodig ‘bouwen in de wei’ en het tegengaan van leegstand.   Komend jaar werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan integratie van de Ladder in het Besluit kwaliteit leefomgeving van de Omgevingswet. De strekking van de Ladder blijft dan hetzelfde, omdat deze in lijn met Omgevingswet is opgesteld.


Gerelateerde berichten

Congres over leegstand

05 juni 2018 - Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.  
Lees meer

Decentrale overheden vragen om extra geld voor versnelde aanpak wateroverlast

01 juni 2018 - Provincies, gemeenten en waterschappen doen een dringend beroep op het kabinet om sneller maatregelen tegen overlast door hoosbuien mogelijk te maken en te voorkomen dat de gevolgen van klimaatverandering terecht komen bij burgers en bedrijven. De decentrale overheden vragen minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) om met extra middelen vanuit het Rijk over de brug te komen om grote schade en overlast zoveel mogelijk te beperken.
Lees meer

IPO onderschrijft thema’s Nationale Woonagenda

24 mei 2018 - Het IPO onderschrijft de thema's van de Nationale Woonagenda die op 23 mei door minister Ollongren is ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben hierin afspraken gemaakt voor een gezamenlijk aanpak voor het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda.
Lees meer