Normalisering Rechtspositie Ambtenaren nog geen gelopen race

27 oktober 2016

Dinsdag 25 oktober werd het debat over het initiatiefwetsvoorstel Normalisering Rechtspositie Ambtenaren vervolgd. Met het wetsvoorstel wordt geregeld dat ambtenaren bij alle overheden voortaan onder het normale arbeidsrecht vallen net als werknemers in het bedrijfsleven. Het was de derde keer dat er in de Eerste Kamer over gesproken werd. Het debat is nu afgerond. Op 8 november, bijna zes jaar na het indienen van het wetsvoorstel door de oorspronkelijke indieners Van Hijum (CDA) en Koser Kaya (D66), volgt de stemming.

In de tweede termijn van de senaat werden de opvolgers van Van Hijum en Kaya (Van Weyenberg (D66) en Keijzer (CDA) door meerdere fracties gecomplimenteerd met hun uitvoerige en gedegen beantwoording in eerste termijn. Bij een aantal fracties zijn daarom ook een aantal zorgen weggenomen over onder andere de positie van gewetensbezwaarde ambtenaren, de bescherming van de grondrechten van ambtenaren en de positie van vakbonden. Of dat voldoende is om een meerderheid van de Kamer te laten instemmen met het wetsvoorstel zal nog moeten blijken.

Een aantal fracties gaf expliciet aan dat zij het met de indieners eens zijn dat het initiatiefrecht van de Tweede Kamer niet door de bonden ter zijde geschoven kan worden. De bonden zijn van mening dat zij eerst hadden moeten instemmen met het voorstel voordat het bij de Tweede Kamer werd ingediend. De indieners hebben in de eerste termijn aangegeven dat dit in strijd is met de Grondwet. Zoals senator Flierman (CDA) het zei: “Zij (de bonden) wilden eigenlijk alleen met de minister praten en daarmee lijken zij, als het om wetgeving op hun terrein gaat, het parlementair recht van initiatief te ontkennen. Dat kan natuurlijk niet het geval zijn, wat ons betreft. Bovendien dreigen de bonden met de rechter, wat ook niet echt duidt op een op overeenstemming gerichte mentaliteit. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de bonden in wetgevingsprocessen als het onderhavige een voorrangspositie krijgen waarbij ze via op overeenstemming gericht overleg een soort vetorecht krijgen?”.

Senator Huijbregts-Schiedon (VVD) gaf in dat kader aan dat dat de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren ook de normalisering van de onderhandelingspositie van de bonden met zich mee brengt. Marleen Barth (PvdA) ging in haar inbreng vrij lang in op de rol van de Staat die zowel wetgever als werkgever is. . Zij betoogde dat de Staat als wetgever via wetgeving zaken voor elkaar kan krijgen die zij in het cao-overleg met de bonden niet geregeld krijgt. Haar argumentatie werd echter niet door de andere fracties en de indieners gedeeld. Zo gaf bijvoorbeeld Hans Engels (D66) aan dat de Staat (de Ministerraad) als werkgever altijd gecontroleerd wordt door de wetgevende macht, namelijk de Eerste en Tweede Kamer.  

De laatste zorgen die de SGP-fractie in de senaat had over de positie van gewetensbezwaarde ambtenaren werd door de indieners weggenomen. De bescherming die het Burgerlijk Wetboek biedt is straks ook van toepassing op ambtenaren. Dit biedt in de ogen van de SGP-fractie voldoende waarborgen zo bleek uit het debat.

Achtergrond wetsvoorstel
Het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Keijzer (CDA) is gericht op meer eenvormigheid tussen de rechtspositie van ambtenaren en werknemers in de private sector. Het wordt - zo is de gedachte achter de normalisatie - voor werknemers van de overheid bijvoorbeeld eenvoudiger om over te stappen naar de 'marktsector' en vice versa. Ook is het de bedoeling dat de wet leidt tot minder bureaucratie. De wet zal gaan gelden voor circa 80 procent van de ongeveer één miljoen ambtenaren, waaronder provincieambtenaren. Werknemers bij de politie, Defensie en de rechtelijke macht vallen er niet onder. Datzelfde geldt voor bestuurders, zoals wethouders en gedeputeerden. 

Gerelateerde berichten

Nieuwe meting naar agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers

31 januari 2018 - Vanaf februari 2018 wordt een nieuwe meting van de Monitor Agressie en Geweld uitgevoerd. I&O Research voert dit onderzoek voor de derde opeenvolgende keer uit in opdracht van het ministerie van BZK. De uitkomsten geven inzicht in de trends rond slachtofferschap, preventie en aanpak van de daders. 
Lees meer

Participatieverhalen uit de provincies: de mens achter de ’garantiebaan’

20 december 2017 - Op 18 december 2017, tijdens een themadag Garantiebanen, vond de uitreiking plaats van het eerste exemplaar van het boekje: Een prima prestatie: Participatieverhalen uit de provincies. In de publicatie wordt een uniek beeld van de mens achter de garantiebaan geschetst: een baan voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De sector provincies stond met de Banenafspraak aan de lat voor het realiseren van 340 fte garantiebanen voor 2024. Een succesvol traject, wat ook blijkt uit de verhalen.
Lees meer

Vanaf 2020 geldt het privaat arbeidsrecht voor de meeste ambtenaren

04 december 2017 - Voor de meeste ambtenaren geldt straks het private arbeidsrecht, net als voor werknemers in het bedrijfsleven nu al het geval is. Dit staat in de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020. 
Lees meer