“Ons watermanagement is een exportproduct om trots op te zijn”

05 maart 2015

“We hebben het zo goed geregeld dat het nog amper bij de inwoners op het netvlies staat.” Tineke Schokker, vertrekkend IPO-bestuurder en gedeputeerde in de provincie Fryslân, doelt op het waterdossier. “Het belang van water in de volle breedte: waterveiligheid, voldoende water, schoon water, maar ook de vernieuwende watertechnologie. Wij beschouwen het als vanzelfsprekend. Maar daarin schuilt nu juist ook het risico.” Schokker trad namens het IPO op als vertegenwoordiger waterveiligheid in het kader van het Deltaprogramma.  

“We moeten de mensen de noodzaak van een solide waterdossier doen inzien. We zijn nu nog ruimschoots op tijd om in te spelen op de ontwikkelingen. Maar we moeten de mensen meenemen in de innovatie, en in het belang van water.” In haar eigen provincie Fryslân speelt watertechnologie een belangrijke rol. “Wij hebben het watertechnologielab WETSUS. We zijn bezig met ‘blue energy’ waarbij we stroom opwekken door de confrontatie tussen zoet en zout water. De verwachting is dat deze stroom in een groot deel van onze energiebehoefte zal voorzien.”

“We betalen maar een schijntje aan waterschapsbelastingen als je ziet wat we er voor terug krijgen. Het bewustzijn dat er iets mis kan gaan ontbreekt. Onze primaire zeekeringen, de rivieren in ons land, de harde dijken, de waterveiligheid is goed op orde” betoogt Schokker. “Ons schone water is ook een vanzelfsprekendheid. Het hoort ook zo te zijn, maar we moeten ons wel realiseren dat daarvoor investeringen nodig zijn.” Voor de toekomst wijst ze op het voorbeeld van het toenemende extreme weer. “We moeten samen een oplossing bedenken voor de heftige regenbuien die af en toe over ons land komen.”

In antwoord op de vraag hoe we dan die bewustwording over het belang van goed waterbeleid kunnen versterken verwijst Schokker naar de website ‘Ons Water’. “Ons Water - een initiatief van alle overheden en de koepel van drinkwaterbedrijven – waarop iedereen per postcode kan zien wat er gebeurt met je huis of school bij een overstroming, is een heel goed voorbeeld.” Het trots zijn op de waterveiligheid in Nederland is volgens Schokker ook een mooi instrument. “Vanaf de lagere school moeten we onze kinderen meegeven dat een groot deel van ons land beneden de zeespiegel ligt en we allemaal al jaren veilig wonen. Ons watermanagement is een exportproduct om trots op te zijn”.

Het ‘trots zijn op’ is een gevoel dat Schokker - met instemming - de afgelopen periode ook weer terug zag bij de provincies. “Het was alsof we altijd in de verdediging moesten. We kijken nu weer samen vooruit”. De rol van de provincie bestempelt ze als “mooi en belangrijk. Je provincie mooi houden. De inwoners laten genieten van landschap, natuur, de omgeving”. Voor Fryslân voegt ze daar expliciet de taal en cultuur aan toe. “Als provinciebestuurder bewaak je de grote lijnen, ben je soms de verbinder. De provincie krijgt de juiste partijen samen aan tafel. Je hoeft niet alles voor iedereen te regelen, maar signaleren en agenderen en waar nodig iets oppakken in projectvorm is een rol die van toegevoegde waarde is in het Nederlandse openbaar bestuur.”

Wat de toekomst na 18 maart, de Statenverkiezingen, Schokker zal brengen is nog niet bekend. Geen concrete plannen vooralsnog. “Doorwerken tot er een nieuw college is, dan eerst even genieten en vervolgens keuzes maken”. Maar het openbaar bestuur neemt een bijzondere plek in. “Het is een mooi vak. Het draait om van alles en nog wat. Het openbaar bestuur is fantastisch om aan te mogen bijdragen.”

 

Meer over Ons Water op www.onswater.nl


Gerelateerde berichten

IPO onderschrijft thema’s Nationale Woonagenda

24 mei 2018 - Het IPO onderschrijft de thema's van de Nationale Woonagenda die op 23 mei door minister Ollongren is ondertekend en naar de Tweede Kamer gestuurd. Verhuurders, bouwers, projectontwikkelaars, investeerders, makelaars, bewonersorganisaties en de overheid hebben hierin afspraken gemaakt voor een gezamenlijk aanpak voor het sneller bouwen van meer woningen, het beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het zorgen voor de betaalbaarheid van het wonen. Dat zijn de speerpunten uit de Nationale woonagenda.
Lees meer

Nieuwe handreiking voor Europese waterkwaliteitsdoelen

17 mei 2018 - De Stuurgroep Water - het bestuurlijk overleg tussen de waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven – heeft de ‘Handreiking KRW-doelen’ vastgesteld. De handreiking geeft waterbeheerders duidelijke handvatten en een stappenplan voor het actualiseren van de ecologische doelen en bijbehorende maatregelpakketten die voor Nederlandse oppervlaktewateren zijn opgesteld met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij de handreiking is tevens een bestuurlijk-juridisch kader verschenen.
Lees meer

Zwemseizoen van start

04 mei 2018 - De temperaturen stijgen, deze week is het zwemseizoen weer van start gegaan. Mensen zoeken verkoeling in en aan het water. Maar welke zwemplekken zijn veilig? De actuele stand van zaken wordt op de website Zwemwater.nl gepubliceerd. Het is ook mogelijk om de zwemwaterapp te downloaden. 
Lees meer