Ook volgend jaar 55 miljoen beschikbaar voor ondersteuning innovatief MKB

28 oktober 2016

Tijdens het de begrotingsbehandeling van Economische Zaken deze week werd duidelijk dat het landelijk budget voor de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsector) ook in 2017 gehandhaafd blijft op 35 miljoen euro. In de Rijksbegroting voor 2017 was slechts 31 miljoen voor het komende jaar geserveerd voor deze regeling.

Samen met de bijdrage van de provincies (20 miljoen) blijft het budget voor 2017 dus op hetzelfde peil. Minister Henk Kamp (EZ, VVD) gaf tijdens het debat aan dat hij toch geld op zijn begroting heeft gevonden door een verandering aan te brengen in het betalingsritme. De bijdrage van de overheid wordt nu aangesloten op het uitgavenpatroon van de MIT-projecten, waardoor in 2017 het budget gehandhaafd blijft. Kamp waarschuwde wel dat de Rijksbijdrage aan het MIT-budget na 2017 terugvalt naar 29 miljoen. Een amendement dat Agnes Mulder (CDA) hierover wilde indienen, werd na deze toezegging van de minister ingetrokken.

In het debat werd verder door D66 aandacht gevraagd voor het Topsectorenbeleid. Kamerlid Kees Verhoeven kwam met het voorstel de 9 Topsectoren als uitgangspunten voor het beleid te laten vervangen door 4 'wereldthema's', te weten Klimaatverandering, Gezondheid, Digitalisering en Voedsel. In zijn beantwoording reageerde Kamp donderdagavond verrassend positief, door te benadrukken dat het Topsectorenbeleid niet als een keurslijf moet worden ervaren. Het leek een verwijzing naar het artikel dat de gedeputeerden Van Hijum, Scheffer en Pauli hierover hebben geschreven in Trouw.

Kamp zegde Verhoeven toe aparte agenda's voor iedere maatschappelijke uitdaging te ontwikkelen. Letterlijk: “Als mij wordt gevraagd of ik bereid ben om het Topsectorenbeleid te ontmantelen, dan is mijn antwoord: nee. Als mij wordt gevraagd of ik bereid ben om, in lijn met het voorstel van de heer Verhoeven, me nog sterker te richten op die maatschappelijke uitdagingen, dan is mijn antwoord: ja.” Nog in deze kabinetsperiode wil Kamp een stap zetten door per maatschappelijke uitdaging aan agenda's te werken. “Ik meen dat ik daarmee een goede voorzet voor de volgende kabinetsperiode kan geven”, aldus de minister. Over een motie van Verhoeven (D66) en Mei Li Vos (PvdA), waarin het kabinet wordt verzocht 'oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen steeds centraler te stellen in het Topsectorenbeleid via geleidelijke hervormingen' liet de minister het oordeel aan de Kamer.


Gerelateerde berichten

Wat gebeurt er al op ‘de weg naar’ een circulair Nederland in 2050?

16 april 2018 - Hoe komen we tot een circulaire economie, hoe kunnen we dit gezamenlijk aanpakken, wat zijn de kansen en uitdagingen? Hierover praten de provincies met elkaar op een IPO-bijeenkomst op 26 april. Ook Vereniging Circulair Friesland (VCF) is volop bezig met de transitie naar een circulaire economie. Directeur Houkje Rijpstra vertelt over hun ambitieuze aanpak.
Lees meer

Kennisdeling en samen optrekken bij de aanpak van leegstand

13 april 2018 - In januari 2018 is het IPO gestart met de uitvoering van het kennisprogramma Leegstand. Dit programma richt zich op leegstand in de brede zin van het woord: bedrijventerreinen, kantoren, winkels, wonen, agrarisch en maatschappelijk vastgoed. Kennisdelen tussen de provincies en van elkaar leren staan hierin centraal. Bovendien kan het probleem alleen worden aangepakt door een goede samenwerking tussen lokale ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en de provincie.
Lees meer

De kansenkaarten van Noord-Holland: een heldere tool voor circulair beleid

05 maart 2018 - Hoeveel grondstoffen en energie gaat er om in de verschillende bedrijfsclusters in Noord-Holland? Dat wilden ze bij de provincie weleens weten. Per cluster werden gegevens verzameld en in beeld gebracht op kansenkaarten. Projectleider Nic Grandiek: ‘Het is een heldere tool geworden voor het provinciaal beleid: we weten nu aan welke knoppen we moeten draaien om tot een volledig circulaire economie te komen in onze regio.’
Lees meer