Ook volgend jaar 55 miljoen beschikbaar voor ondersteuning innovatief MKB

28 oktober 2016

Tijdens het de begrotingsbehandeling van Economische Zaken deze week werd duidelijk dat het landelijk budget voor de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsector) ook in 2017 gehandhaafd blijft op 35 miljoen euro. In de Rijksbegroting voor 2017 was slechts 31 miljoen voor het komende jaar geserveerd voor deze regeling.

Samen met de bijdrage van de provincies (20 miljoen) blijft het budget voor 2017 dus op hetzelfde peil. Minister Henk Kamp (EZ, VVD) gaf tijdens het debat aan dat hij toch geld op zijn begroting heeft gevonden door een verandering aan te brengen in het betalingsritme. De bijdrage van de overheid wordt nu aangesloten op het uitgavenpatroon van de MIT-projecten, waardoor in 2017 het budget gehandhaafd blijft. Kamp waarschuwde wel dat de Rijksbijdrage aan het MIT-budget na 2017 terugvalt naar 29 miljoen. Een amendement dat Agnes Mulder (CDA) hierover wilde indienen, werd na deze toezegging van de minister ingetrokken.

In het debat werd verder door D66 aandacht gevraagd voor het Topsectorenbeleid. Kamerlid Kees Verhoeven kwam met het voorstel de 9 Topsectoren als uitgangspunten voor het beleid te laten vervangen door 4 'wereldthema's', te weten Klimaatverandering, Gezondheid, Digitalisering en Voedsel. In zijn beantwoording reageerde Kamp donderdagavond verrassend positief, door te benadrukken dat het Topsectorenbeleid niet als een keurslijf moet worden ervaren. Het leek een verwijzing naar het artikel dat de gedeputeerden Van Hijum, Scheffer en Pauli hierover hebben geschreven in Trouw.

Kamp zegde Verhoeven toe aparte agenda's voor iedere maatschappelijke uitdaging te ontwikkelen. Letterlijk: “Als mij wordt gevraagd of ik bereid ben om het Topsectorenbeleid te ontmantelen, dan is mijn antwoord: nee. Als mij wordt gevraagd of ik bereid ben om, in lijn met het voorstel van de heer Verhoeven, me nog sterker te richten op die maatschappelijke uitdagingen, dan is mijn antwoord: ja.” Nog in deze kabinetsperiode wil Kamp een stap zetten door per maatschappelijke uitdaging aan agenda's te werken. “Ik meen dat ik daarmee een goede voorzet voor de volgende kabinetsperiode kan geven”, aldus de minister. Over een motie van Verhoeven (D66) en Mei Li Vos (PvdA), waarin het kabinet wordt verzocht 'oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen steeds centraler te stellen in het Topsectorenbeleid via geleidelijke hervormingen' liet de minister het oordeel aan de Kamer.


Gerelateerde berichten

Meld je aan voor congres Revitalisering vastgoed

09 juli 2018 - Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september in Amersfoort de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.Je kunt je vanaf nu voordit congres aanmelden. 
Lees meer

EFRO helpt chirurgische zorg te verbeteren

02 juli 2018 - Voor provincies staat er de komende tijd het nodige op het spel. Er wordt onderhandeld over de Europese fondsen voor de periode 2021-2027. Het Europese fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) is van groot belang voor onze regionale economische groei en werkgelegenheid. Maar: in hoeverre blijven de bijdragen hieraan vanuit Europa behouden? Het IPO verzamelde voorbeeldprojecten die laten zien hoe waardevol EFRO is als fundamentele pijler onder de regionale economie. Vierde deel van een serie: hoe EFRO chirurgen wereldwijd met elkaar verbindt, met Nederland als centraal middelpunt.
Lees meer

200 miljoen euro voor het MKB

02 juli 2018 - De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.
Lees meer