Ook volgend jaar 55 miljoen beschikbaar voor ondersteuning innovatief MKB

28 oktober 2016

Tijdens het de begrotingsbehandeling van Economische Zaken deze week werd duidelijk dat het landelijk budget voor de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsector) ook in 2017 gehandhaafd blijft op 35 miljoen euro. In de Rijksbegroting voor 2017 was slechts 31 miljoen voor het komende jaar geserveerd voor deze regeling.

Samen met de bijdrage van de provincies (20 miljoen) blijft het budget voor 2017 dus op hetzelfde peil. Minister Henk Kamp (EZ, VVD) gaf tijdens het debat aan dat hij toch geld op zijn begroting heeft gevonden door een verandering aan te brengen in het betalingsritme. De bijdrage van de overheid wordt nu aangesloten op het uitgavenpatroon van de MIT-projecten, waardoor in 2017 het budget gehandhaafd blijft. Kamp waarschuwde wel dat de Rijksbijdrage aan het MIT-budget na 2017 terugvalt naar 29 miljoen. Een amendement dat Agnes Mulder (CDA) hierover wilde indienen, werd na deze toezegging van de minister ingetrokken.

In het debat werd verder door D66 aandacht gevraagd voor het Topsectorenbeleid. Kamerlid Kees Verhoeven kwam met het voorstel de 9 Topsectoren als uitgangspunten voor het beleid te laten vervangen door 4 'wereldthema's', te weten Klimaatverandering, Gezondheid, Digitalisering en Voedsel. In zijn beantwoording reageerde Kamp donderdagavond verrassend positief, door te benadrukken dat het Topsectorenbeleid niet als een keurslijf moet worden ervaren. Het leek een verwijzing naar het artikel dat de gedeputeerden Van Hijum, Scheffer en Pauli hierover hebben geschreven in Trouw.

Kamp zegde Verhoeven toe aparte agenda's voor iedere maatschappelijke uitdaging te ontwikkelen. Letterlijk: “Als mij wordt gevraagd of ik bereid ben om het Topsectorenbeleid te ontmantelen, dan is mijn antwoord: nee. Als mij wordt gevraagd of ik bereid ben om, in lijn met het voorstel van de heer Verhoeven, me nog sterker te richten op die maatschappelijke uitdagingen, dan is mijn antwoord: ja.” Nog in deze kabinetsperiode wil Kamp een stap zetten door per maatschappelijke uitdaging aan agenda's te werken. “Ik meen dat ik daarmee een goede voorzet voor de volgende kabinetsperiode kan geven”, aldus de minister. Over een motie van Verhoeven (D66) en Mei Li Vos (PvdA), waarin het kabinet wordt verzocht 'oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen steeds centraler te stellen in het Topsectorenbeleid via geleidelijke hervormingen' liet de minister het oordeel aan de Kamer.


Gerelateerde berichten

Provincies vragen staatssecretaris om oplossingen om negatieve gevolgen van veedichte gebieden tegen te gaan

09 juni 2017 - De gezamenlijke provincies hebben donderdag 8 juni schriftelijk gereageerd naar Staatssecretaris Van Dam (PvdA) op de consultatie van de Interimwet veedichte gebieden. Deze Interimwet voorziet erin dat provincies instrumenten ter beschikking krijgen om in te zetten in gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving.
Lees meer

Coalitie van ondernemers en decentrale overheden willen regiodeals met rijk

05 april 2017 - Er dreigt in Nederland een kloof tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. IPO, VNG, VNO-NCW, MKB-Nederland en Stedennetwerk G32 zijn van mening dat Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven nauw moeten samenwerken en slimme keuzes moeten maken om steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal te houden.
Lees meer

Regio’s werken aan economische groei, doet u mee?

29 maart 2017 - Met dit statement riep burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle het volgende kabinet op samen werk te maken van economische structuurversterking tijdens de conferentie 'Beproefd, gedurfd, versneld. Samen verder met 'Maak verschil'. Hij deed dit namens de zes proeftuinregio’s. Deze hebben vanaf de zomer van 2016 de aanbevelingen uit het rapport Maak Verschil van de studiegroep openbaar bestuur in de praktijk beproefd in een gezamenlijk initiatief van het Rijk, VNG en IPO. 
Lees meer