Ook volgend jaar 55 miljoen beschikbaar voor ondersteuning innovatief MKB

28 oktober 2016

Tijdens het de begrotingsbehandeling van Economische Zaken deze week werd duidelijk dat het landelijk budget voor de MIT-regeling (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsector) ook in 2017 gehandhaafd blijft op 35 miljoen euro. In de Rijksbegroting voor 2017 was slechts 31 miljoen voor het komende jaar geserveerd voor deze regeling.

Samen met de bijdrage van de provincies (20 miljoen) blijft het budget voor 2017 dus op hetzelfde peil. Minister Henk Kamp (EZ, VVD) gaf tijdens het debat aan dat hij toch geld op zijn begroting heeft gevonden door een verandering aan te brengen in het betalingsritme. De bijdrage van de overheid wordt nu aangesloten op het uitgavenpatroon van de MIT-projecten, waardoor in 2017 het budget gehandhaafd blijft. Kamp waarschuwde wel dat de Rijksbijdrage aan het MIT-budget na 2017 terugvalt naar 29 miljoen. Een amendement dat Agnes Mulder (CDA) hierover wilde indienen, werd na deze toezegging van de minister ingetrokken.

In het debat werd verder door D66 aandacht gevraagd voor het Topsectorenbeleid. Kamerlid Kees Verhoeven kwam met het voorstel de 9 Topsectoren als uitgangspunten voor het beleid te laten vervangen door 4 'wereldthema's', te weten Klimaatverandering, Gezondheid, Digitalisering en Voedsel. In zijn beantwoording reageerde Kamp donderdagavond verrassend positief, door te benadrukken dat het Topsectorenbeleid niet als een keurslijf moet worden ervaren. Het leek een verwijzing naar het artikel dat de gedeputeerden Van Hijum, Scheffer en Pauli hierover hebben geschreven in Trouw.

Kamp zegde Verhoeven toe aparte agenda's voor iedere maatschappelijke uitdaging te ontwikkelen. Letterlijk: “Als mij wordt gevraagd of ik bereid ben om het Topsectorenbeleid te ontmantelen, dan is mijn antwoord: nee. Als mij wordt gevraagd of ik bereid ben om, in lijn met het voorstel van de heer Verhoeven, me nog sterker te richten op die maatschappelijke uitdagingen, dan is mijn antwoord: ja.” Nog in deze kabinetsperiode wil Kamp een stap zetten door per maatschappelijke uitdaging aan agenda's te werken. “Ik meen dat ik daarmee een goede voorzet voor de volgende kabinetsperiode kan geven”, aldus de minister. Over een motie van Verhoeven (D66) en Mei Li Vos (PvdA), waarin het kabinet wordt verzocht 'oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen steeds centraler te stellen in het Topsectorenbeleid via geleidelijke hervormingen' liet de minister het oordeel aan de Kamer.


Gerelateerde berichten

Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

18 januari 2018 - Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, vroeg Euro Commissaris Oettinger ook in het nieuwe MFK de EU investeringsfondsen voor Nederland te behouden. Hij vroeg tevens de Tweede Kamerleden om oog te hebben voor het fundamentele belang van EFRO-middelen. Ter illustratie bood hij de Euro Commissaris en de Tweede Kamerleden een flyer aan met inspirerende innovatieve voorbeelden uit de regio’s.  
Lees meer

Vijf transitieagenda’s schetsen contouren voor circulaire samenleving in 2050

16 januari 2018 - Op maandag 15 januari nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) tijdens de start van de week van de circulaire economie namens het kabinet de vijf transitieagenda’s in ontvangst die de contouren schetsen voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van provincie Flevoland, benadrukte het belang van de rol van de provincies als decentrale overheid hierin. 
Lees meer

Regionale woningbehoefte: een toezichthoudende rol voor provincies

18 december 2017 - Op 11 december vond in de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Wonen en Ruimtelijke Ordening plaats. Diverse Kamerleden stelden de minister de vraag hoe zij haar regisserende rol wil gaan oppakken bij het invullen van de regionale woningbehoefte. De minister gaf aan dat de provincies een toezichthoudende rol hebben en daarbij ook verschillende belangen kunnen afwegen: de belangen tussen infrastructuur, groen en wonen. Zij doen dat volgens de minister over de grenzen van de gemeenten heen. 
Lees meer