Op zoek naar ‘nieuw geld' voor de fiets

24 november 2017

Hij is de wegkapitein van de regionale fietsroutes. “Ik zorg dat de werkgroep regelmatig bij elkaar komt en dat we ons aan de uitvoeringsagenda houden. We zijn gelukkig geen praatclub, maar een doeclub”, aldus Reindert Augustijn (programmanager Mobiliteit, provincie Gelderland). Vanuit de Tour de Force houdt hij zich bezig het verbeteren van drukke en kansrijke fietsroutes in de regio. “Een belangrijk onderdeel is financiering van regionale fietsroutes. Ik ben er trots op dat we nieuwe mogelijkheden onderzoeken én vinden voor innovatieve financiering.”

In het Uitvoeringsprogramma Tour de Force 2017-2018 staat het helder geformuleerd:

Binnen het thema ‘Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes’ wordt gewerkt aan de aanleg van fietsroutes en bijbehorende voorzieningen, maar ook het ontwikkelen, delen en koppelen van kennis ten aanzien van kwalitatief hoogwaardige fietsroutes en de realisatie daarvan. We werken aan een verrijking van het huidige fietsroutenetwerk (lokaal/regionaal/provinciaal) en tegelijk aan een betere, heldere onderbouwing van investeringen en inzicht in de baten en gebruik van fietsnetwerken (gezamenlijk). Doel is om gezamenlijk binnen de looptijd van de Agenda Fiets tot gerichte realisatie te komen van snelle fietsroutes en barrières, onduidelijkheden en onzekerheden die implementatie in de weg staan te slechten. We benutten activiteiten die al ondernomen worden en vullen die aan met activiteiten die we vanuit het thema zelf initiëren. Zodoende dat regionale/lokale partijen (nog) beter of gerichter invulling kunnen geven aan hun projecten en ambities.

Dit is de opdracht die wegkapitein Reindert heeft, samen met zijn werkgroep.

“We willen dat de aanleg van aangepaste fietsroutes sneller tot stand komt en dat er nieuwe fietsroutes worden aangelegd op de juiste plekken. Bijvoorbeeld bredere fietspaden waar veel mensen in de ochtend en avond gebruik van maken op weg naar hun werk of school. Of we treffen voorrangsregelingen op een traject zodat dit een snellere fietsroute wordt. Of we laten een fietstunnel bouwen zodat de route korter wordt, zodat je niet meer hoeft om te fietsen en ook de auto’s door kunnen rijden,” aldus Reindert.

Met collega’s vanuit de verschillende provincies zorgt Reindert ervoor dat signalen over de problemen én kansen op het gebied van de regionale fietsroutes tijdig worden opgepikt. Alleen dan kan die kwaliteitsimpuls worden gegeven die de Tour de Force voor ogen heeft. “Die kennisuitwisseling vind ik het mooist, het is van grote waarde. We hoeven niet allemaal zelf het wiel opnieuw uit te vinden.”

Geld uit andere potjes
“Maar wat ik nu misschien nog wel het belangrijkst vind, is dat we actief op zoek gaan naar innovatieve vormen van financiering. We hebben inmiddels een MKBA ontwikkeld: een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor regionale fietsroutes. Met de conclusie van zo’n analyse kan je naar het Rijk stappen en andere nieuwe investeerders benaderen. Uiteraard zijn de MKBA’s ook van belang voor de provincies zelf. De MKBA laat zien wat de maatschappelijke impact en efficiëntie van een nieuwe route of de aanpassing van een oude fietsroute is en aan welke andere opgaven de routes een bijdrage kunnen leveren (zoals energietransitie en gezondheid). Dat zal nieuwe investeerders overtuigen om mee te doen. Ik ben er trots op dat dit onderdeel ook in ons programma zit.”

Op de Inspiratiedag bleek dat de zoektocht naar nieuwe financieringsvormen voor veel betrokkenen een actueel onderwerp is. “Er was ruime aandacht voor met name slimme financiering, bijvoorbeeld door fiscale veranderingen of financiering uit andere potjes bijvoorbeeld uit andere modaliteiten (zoals auto en OV omdat deze dan makkelijker doorstromen) maar ook uit budgetten voor innovatie en leefbaarheid. De bijdrage van de fiets aan de energietransitie en duurzaamheid werd veel benoemd. Daar ben ik blij om. Dat biedt veel hoop voor de toekomst!”

Op de fiets ben je vrij
“Wat ik nog wel even wil benadrukken, is hoe heerlijk het is dat de fietser in Nederland zoveel ruimte en mogelijkheden heeft. We vergeten weleens dat fietsen ook bijdraagt aan ons welzijn en geluk. Ik heb diverse jaren in verschillende ontwikkelingslanden gewerkt aan mobiliteitsprojecten.

Voor het laatste project was ik gestationeerd in Vietnam. Ik woonde met mijn gezin in Hanoi. Dat is zo’n drukke stad, het verkeer is één grote chaos. Mijn kinderen konden daar niet alleen op de fiets naar school en moesten altijd worden opgehaald door de schoolbus. Toen realiseerde ik me weer wat een genot het is om als kind in Nederland, het fietsland bij uitstek, op te groeien. Vrij kunnen fietsen op weg naar werk of school, onafhankelijk van het verkeer of het openbaar vervoer, dat is een groot goed. Het is een van mijn drijfveren om me ook weer in Nederland bezig te houden met het verbeteren van de ‘fietscultuur’.”

Lees hier meer over de Agenda Fiets 2017-2020.


Gerelateerde berichten

Duurzame mobiliteit in Groningen: van waterstofbus tot geprinte brug

01 juni 2018 -   Regionale overheden die hun verkeer en vervoer willen verduurzamen, kunnen veel met de concessies voor openbaar vervoer. Dit blijkt bijvoorbeeld in de provincie Groningen. Vanaf 2020 zal al het busvervoer in en rond de stad Groningen elektrisch zijn. Voor de regionale lijnen zet de provincie in op waterstofbussen. Daarnaast start de provincie een test met een waterstoftrein, vertelde IPO-bestuurslid Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde in de provincie Groningen, op het Festival Duurzame Mobiliteit dat op 31 mei gehouden werd.    
Lees meer

Fiets prominent op de Kameragenda

26 april 2018 - Op 19 en 24 april vond in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het AO Duurzaam vervoer plaats. In de aanloop naar dit AO hebben IPO en VNG aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Ook hebben IPO en VNG een bijdrage geleverd aan de organisatie van de succesvolle Tour de Force-bijeenkomst voor Kamerleden op 11 april jl.
Lees meer

Extra financiële impuls Rijk ‘versneller’ voor verbetering verkeersveiligheid provinciale wegen

24 april 2018 - Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor provincies. Sinds 2015 daalt het aantal verkeersslachtoffers niet meer. Daarom zijn de provincies zeer verheugd met het initiatief van de minister om 50 miljoen te investeren in een verkeersveilige inrichting van de Rijks- en provinciale N-wegen. 25 miljoen gaat naar Rijkswegen en 25 miljoen gaat naar provinciale N-wegen. Bermongevallen zijn over het algemeen enkelvoudige verkeersongevallen en vormen ongeveer 50% van de ongevallen met gemotoriseerd verkeer. De extra financiële impuls van het Rijk kan dus helpen om de verkeersveiligheid van provinciale wegen te vergroten.
Lees meer