Op zoek naar ‘nieuw geld' voor de fiets

24 november 2017

Hij is de wegkapitein van de regionale fietsroutes. “Ik zorg dat de werkgroep regelmatig bij elkaar komt en dat we ons aan de uitvoeringsagenda houden. We zijn gelukkig geen praatclub, maar een doeclub”, aldus Reindert Augustijn (programmanager Mobiliteit, provincie Gelderland). Vanuit de Tour de Force houdt hij zich bezig het verbeteren van drukke en kansrijke fietsroutes in de regio. “Een belangrijk onderdeel is financiering van regionale fietsroutes. Ik ben er trots op dat we nieuwe mogelijkheden onderzoeken én vinden voor innovatieve financiering.”

In het Uitvoeringsprogramma Tour de Force 2017-2018 staat het helder geformuleerd:

Binnen het thema ‘Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes’ wordt gewerkt aan de aanleg van fietsroutes en bijbehorende voorzieningen, maar ook het ontwikkelen, delen en koppelen van kennis ten aanzien van kwalitatief hoogwaardige fietsroutes en de realisatie daarvan. We werken aan een verrijking van het huidige fietsroutenetwerk (lokaal/regionaal/provinciaal) en tegelijk aan een betere, heldere onderbouwing van investeringen en inzicht in de baten en gebruik van fietsnetwerken (gezamenlijk). Doel is om gezamenlijk binnen de looptijd van de Agenda Fiets tot gerichte realisatie te komen van snelle fietsroutes en barrières, onduidelijkheden en onzekerheden die implementatie in de weg staan te slechten. We benutten activiteiten die al ondernomen worden en vullen die aan met activiteiten die we vanuit het thema zelf initiëren. Zodoende dat regionale/lokale partijen (nog) beter of gerichter invulling kunnen geven aan hun projecten en ambities.

Dit is de opdracht die wegkapitein Reindert heeft, samen met zijn werkgroep.

“We willen dat de aanleg van aangepaste fietsroutes sneller tot stand komt en dat er nieuwe fietsroutes worden aangelegd op de juiste plekken. Bijvoorbeeld bredere fietspaden waar veel mensen in de ochtend en avond gebruik van maken op weg naar hun werk of school. Of we treffen voorrangsregelingen op een traject zodat dit een snellere fietsroute wordt. Of we laten een fietstunnel bouwen zodat de route korter wordt, zodat je niet meer hoeft om te fietsen en ook de auto’s door kunnen rijden,” aldus Reindert.

Met collega’s vanuit de verschillende provincies zorgt Reindert ervoor dat signalen over de problemen én kansen op het gebied van de regionale fietsroutes tijdig worden opgepikt. Alleen dan kan die kwaliteitsimpuls worden gegeven die de Tour de Force voor ogen heeft. “Die kennisuitwisseling vind ik het mooist, het is van grote waarde. We hoeven niet allemaal zelf het wiel opnieuw uit te vinden.”

Geld uit andere potjes
“Maar wat ik nu misschien nog wel het belangrijkst vind, is dat we actief op zoek gaan naar innovatieve vormen van financiering. We hebben inmiddels een MKBA ontwikkeld: een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse voor regionale fietsroutes. Met de conclusie van zo’n analyse kan je naar het Rijk stappen en andere nieuwe investeerders benaderen. Uiteraard zijn de MKBA’s ook van belang voor de provincies zelf. De MKBA laat zien wat de maatschappelijke impact en efficiëntie van een nieuwe route of de aanpassing van een oude fietsroute is en aan welke andere opgaven de routes een bijdrage kunnen leveren (zoals energietransitie en gezondheid). Dat zal nieuwe investeerders overtuigen om mee te doen. Ik ben er trots op dat dit onderdeel ook in ons programma zit.”

Op de Inspiratiedag bleek dat de zoektocht naar nieuwe financieringsvormen voor veel betrokkenen een actueel onderwerp is. “Er was ruime aandacht voor met name slimme financiering, bijvoorbeeld door fiscale veranderingen of financiering uit andere potjes bijvoorbeeld uit andere modaliteiten (zoals auto en OV omdat deze dan makkelijker doorstromen) maar ook uit budgetten voor innovatie en leefbaarheid. De bijdrage van de fiets aan de energietransitie en duurzaamheid werd veel benoemd. Daar ben ik blij om. Dat biedt veel hoop voor de toekomst!”

Op de fiets ben je vrij
“Wat ik nog wel even wil benadrukken, is hoe heerlijk het is dat de fietser in Nederland zoveel ruimte en mogelijkheden heeft. We vergeten weleens dat fietsen ook bijdraagt aan ons welzijn en geluk. Ik heb diverse jaren in verschillende ontwikkelingslanden gewerkt aan mobiliteitsprojecten.

Voor het laatste project was ik gestationeerd in Vietnam. Ik woonde met mijn gezin in Hanoi. Dat is zo’n drukke stad, het verkeer is één grote chaos. Mijn kinderen konden daar niet alleen op de fiets naar school en moesten altijd worden opgehaald door de schoolbus. Toen realiseerde ik me weer wat een genot het is om als kind in Nederland, het fietsland bij uitstek, op te groeien. Vrij kunnen fietsen op weg naar werk of school, onafhankelijk van het verkeer of het openbaar vervoer, dat is een groot goed. Het is een van mijn drijfveren om me ook weer in Nederland bezig te houden met het verbeteren van de ‘fietscultuur’.”

Lees hier meer over de Agenda Fiets 2017-2020.


Gerelateerde berichten

Gezamenlijke overheden richten vizier op landelijk gebruik nieuwe technieken voor mobiliteit

05 oktober 2018 - Reizigers en vervoerders moeten maximaal kunnen profiteren van de beschikbare technologie om reizen in Nederland zo veilig, makkelijk, betrouwbaar en flexibel mogelijk te maken. Daarom presenteerden minister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerden Elisabeth Post en Christophe van der Maat en wethouders Judith Bokhove, Monique List en Gerard Slegers namens het Rijk, de provincies, de metropool -en vervoerregio’s en de vijf grootste steden van Nederland de Krachtenbundeling ‘Smart Mobility’ tijdens de Innovation Expo 2018 op de Rotterdamse RDM-campus. Een volgende fase in de Nederlandse aanpak van Smart Mobility: gericht op toepassing in de praktijk en gezamenlijk optrekken voor (nog) meer impact.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

Provincies en vervoerregio’s investeren fors in meer fietsparkeerplaatsen en snelfietsroutes

24 september 2018 - Provincies en vervoerregio’s willen samen met gemeenten de komende jaren 111 miljoen euro investeren om het tekort van 150.000 fietsparkeerplaatsen bij stations zoveel mogelijk terug te dringen. Ook investeren zij tenminste 400 miljoen euro in ruim 600 km aan extra snelfietsroutes. Dat staat in plannen die de organisaties op 22 september ingediend hebben bij staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van haar uitvraag voor besteding van de 100 miljoen ‘fietsgeld’ uit het regeerakkoord. Zo investeren decentrale overheden en het Rijk in kansrijke projecten om mensen op de fiets te houden en krijgen.  
Lees meer