Overheden werken nauw samen aan nieuwe aanpak verkeersveiligheid

12 oktober 2017

Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren, is samenwerking tussen alle partijen, meer focus op gedragsbeïnvloeding en handhaving nodig. Dit waren de belangrijkste conclusies uit de door het IPO-georganiseerde bestuurlijke themasessie over verkeersveiligheid. 

Op één van haar laatste dagen als minister werd Melanie Schultz op 12 oktober door 12 provincies verwelkomd op een themabijeenkomst over verkeersveiligheid. De 12 gedeputeerden mobiliteit spraken met de minister en vertegenwoordigers van de VNG en beide vervoerregio’s over de toename in het aantal ongevallen en hoe we als gezamenlijke overheden er samen voor kunnen zorgen dat de verkeersveiligheid snel verbetert. 

Voor alle aanwezigen was de urgentie van het probleem helder en ook dat het niet handig is om als afzonderlijke wegbeheerders los van elkaar te opereren. Verkeersveiligheid is een gezamenlijke opgave van alle overheden samen waarbij ook handhavers, burgers, bedrijfsleven, de onderwijssector en maatschappelijke partijen nodig zijn.

Tijdens de themasessie werd duidelijk dat die gezamenlijke aanpak op steun van alle partijen kan rekenen. Die aanpak is gericht op het maken van een transitie naar een risicogestuurde benadering van de verkeersveiligheid. Dit betekent preventief werken: risico’s van tevoren goed inschatten en op basis daarvan maatregelen treffen die ongelukken voorkomen. Dit in tegenstelling tot het oude beleid waarbij pas na die ongevallen maatregelen werden genomen. Tevens werd vandaag in Utrecht gepleit voor meer focus te leggen op gedragsbeïnvloeding, handhaving en registratie van ongevallen.  

De gezamenlijke overheden maken een strategisch plan verkeersveiligheid. In dit plan komt het veiligheidsbeleid te staan tot 2030 en daar willen de overheden ook commitment voor krijgen van andere partijen. In 2018 wordt het nieuwe strategisch plan gepresenteerd.

Voor meer informatie of de gezamenlijke plannen: www.verkeersveiligheid2030.nl


Gerelateerde berichten

Duurzame mobiliteit in Groningen: van waterstofbus tot geprinte brug

01 juni 2018 -   Regionale overheden die hun verkeer en vervoer willen verduurzamen, kunnen veel met de concessies voor openbaar vervoer. Dit blijkt bijvoorbeeld in de provincie Groningen. Vanaf 2020 zal al het busvervoer in en rond de stad Groningen elektrisch zijn. Voor de regionale lijnen zet de provincie in op waterstofbussen. Daarnaast start de provincie een test met een waterstoftrein, vertelde IPO-bestuurslid Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde in de provincie Groningen, op het Festival Duurzame Mobiliteit dat op 31 mei gehouden werd.    
Lees meer

Fiets prominent op de Kameragenda

26 april 2018 - Op 19 en 24 april vond in de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het AO Duurzaam vervoer plaats. In de aanloop naar dit AO hebben IPO en VNG aandacht gevraagd voor de positie van de fiets in het mobiliteitsbeleid. Ook hebben IPO en VNG een bijdrage geleverd aan de organisatie van de succesvolle Tour de Force-bijeenkomst voor Kamerleden op 11 april jl.
Lees meer

Extra financiële impuls Rijk ‘versneller’ voor verbetering verkeersveiligheid provinciale wegen

24 april 2018 - Verkeersveiligheid is een belangrijk thema voor provincies. Sinds 2015 daalt het aantal verkeersslachtoffers niet meer. Daarom zijn de provincies zeer verheugd met het initiatief van de minister om 50 miljoen te investeren in een verkeersveilige inrichting van de Rijks- en provinciale N-wegen. 25 miljoen gaat naar Rijkswegen en 25 miljoen gaat naar provinciale N-wegen. Bermongevallen zijn over het algemeen enkelvoudige verkeersongevallen en vormen ongeveer 50% van de ongevallen met gemotoriseerd verkeer. De extra financiële impuls van het Rijk kan dus helpen om de verkeersveiligheid van provinciale wegen te vergroten.
Lees meer

Gerelateerde documenten