Overheden werken nauw samen aan nieuwe aanpak verkeersveiligheid

12 oktober 2017

Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren, is samenwerking tussen alle partijen, meer focus op gedragsbeïnvloeding en handhaving nodig. Dit waren de belangrijkste conclusies uit de door het IPO-georganiseerde bestuurlijke themasessie over verkeersveiligheid. 

Op één van haar laatste dagen als minister werd Melanie Schultz op 12 oktober door 12 provincies verwelkomd op een themabijeenkomst over verkeersveiligheid. De 12 gedeputeerden mobiliteit spraken met de minister en vertegenwoordigers van de VNG en beide vervoerregio’s over de toename in het aantal ongevallen en hoe we als gezamenlijke overheden er samen voor kunnen zorgen dat de verkeersveiligheid snel verbetert. 

Voor alle aanwezigen was de urgentie van het probleem helder en ook dat het niet handig is om als afzonderlijke wegbeheerders los van elkaar te opereren. Verkeersveiligheid is een gezamenlijke opgave van alle overheden samen waarbij ook handhavers, burgers, bedrijfsleven, de onderwijssector en maatschappelijke partijen nodig zijn.

Tijdens de themasessie werd duidelijk dat die gezamenlijke aanpak op steun van alle partijen kan rekenen. Die aanpak is gericht op het maken van een transitie naar een risicogestuurde benadering van de verkeersveiligheid. Dit betekent preventief werken: risico’s van tevoren goed inschatten en op basis daarvan maatregelen treffen die ongelukken voorkomen. Dit in tegenstelling tot het oude beleid waarbij pas na die ongevallen maatregelen werden genomen. Tevens werd vandaag in Utrecht gepleit voor meer focus te leggen op gedragsbeïnvloeding, handhaving en registratie van ongevallen.  

De gezamenlijke overheden maken een strategisch plan verkeersveiligheid. In dit plan komt het veiligheidsbeleid te staan tot 2030 en daar willen de overheden ook commitment voor krijgen van andere partijen. In 2018 wordt het nieuwe strategisch plan gepresenteerd.

Voor meer informatie of de gezamenlijke plannen: www.verkeersveiligheid2030.nl


Gerelateerde berichten

‘At full speed’: de zero emissie bus

22 januari 2018 - Het IPO nam in 2016, samen met het Rijk en vervoerregio’s, het initiatief voor een landelijke transitie naar elektrisch openbaar vervoer. Het werd een succes, mede dankzij de actieve en efficiënte inbreng van alle betrokken partijen. ‘Bij de start had ik niet gedacht dat we na twee jaar al zóver zouden zijn!’. Opgetogen vertelt Maarten Post over de uitvoering van het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus. Vanuit het IPO is hij sinds het begin betrokken, eerst als kwartiermaker en nu als programmamanager. Daarnaast werkt Maarten ook in Brabant aan deze transitie.
Lees meer

Reactie provincies op geplande staking in regionaal OV

02 januari 2018 - Voor aanstaande donderdag is een staking in het regionaal OV aangekondigd als gevolg van een conflict tussen werknemers en vervoerders. Provincies vinden het jammer dat beide partijen er tijdens de onderhandelingen van de afgelopen tijd nog niet uitgekomen zijn en een staking door medewerkers nodig wordt geacht. We dringen er bij de werkgevers en bonden op aan dat ze de komende tijd met elkaar in gesprek blijven en een oplossing vinden voor het ontstane conflict, zodat reizigers niet de dupe worden. Bij deze gesprekken, die hopelijk snel gevoerd worden, zijn de provincies nadrukkelijk geen partij.   
Lees meer

ProMeV Light maakt gerichter verkeersveiligheidsbeleid van provincies mogelijk

30 november 2017 - Onderzoeksbureau SWOV heeft in opdracht van de 12 provincies het risicogehalte voor verkeersonveiligheid op provinciale 80 km/u-wegen gescoord. Provincies willen toe naar een methode waar de focus ligt op ongevallen voorkomen in plaats van beheersen. Met de door het SWOV opgeleverde lightversie van ProMeV (Proactief Meten van Verkeersveiligheid) zijn de risico’s op ongevallen op provinciale (80 km/u ) wegen beschikbaar. 
Lees meer

Gerelateerde documenten