Overheden werken nauw samen aan nieuwe aanpak verkeersveiligheid

12 oktober 2017

Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren, is samenwerking tussen alle partijen, meer focus op gedragsbeïnvloeding en handhaving nodig. Dit waren de belangrijkste conclusies uit de door het IPO-georganiseerde bestuurlijke themasessie over verkeersveiligheid. 

Op één van haar laatste dagen als minister werd Melanie Schultz op 12 oktober door 12 provincies verwelkomd op een themabijeenkomst over verkeersveiligheid. De 12 gedeputeerden mobiliteit spraken met de minister en vertegenwoordigers van de VNG en beide vervoerregio’s over de toename in het aantal ongevallen en hoe we als gezamenlijke overheden er samen voor kunnen zorgen dat de verkeersveiligheid snel verbetert. 

Voor alle aanwezigen was de urgentie van het probleem helder en ook dat het niet handig is om als afzonderlijke wegbeheerders los van elkaar te opereren. Verkeersveiligheid is een gezamenlijke opgave van alle overheden samen waarbij ook handhavers, burgers, bedrijfsleven, de onderwijssector en maatschappelijke partijen nodig zijn.

Tijdens de themasessie werd duidelijk dat die gezamenlijke aanpak op steun van alle partijen kan rekenen. Die aanpak is gericht op het maken van een transitie naar een risicogestuurde benadering van de verkeersveiligheid. Dit betekent preventief werken: risico’s van tevoren goed inschatten en op basis daarvan maatregelen treffen die ongelukken voorkomen. Dit in tegenstelling tot het oude beleid waarbij pas na die ongevallen maatregelen werden genomen. Tevens werd vandaag in Utrecht gepleit voor meer focus te leggen op gedragsbeïnvloeding, handhaving en registratie van ongevallen.  

De gezamenlijke overheden maken een strategisch plan verkeersveiligheid. In dit plan komt het veiligheidsbeleid te staan tot 2030 en daar willen de overheden ook commitment voor krijgen van andere partijen. In 2018 wordt het nieuwe strategisch plan gepresenteerd.

Voor meer informatie of de gezamenlijke plannen: www.verkeersveiligheid2030.nl


Gerelateerde berichten

ProMeV Light maakt gerichter verkeersveiligheidsbeleid van provincies mogelijk

30 november 2017 - Onderzoeksbureau SWOV heeft in opdracht van de 12 provincies het risicogehalte voor verkeersonveiligheid op provinciale 80 km/u-wegen gescoord. Provincies willen toe naar een methode waar de focus ligt op ongevallen voorkomen in plaats van beheersen. Met de door het SWOV opgeleverde lightversie van ProMeV (Proactief Meten van Verkeersveiligheid) zijn de risico’s op ongevallen op provinciale (80 km/u ) wegen beschikbaar. 
Lees meer

Op zoek naar ‘nieuw geld' voor de fiets

24 november 2017 - Hij is de wegkapitein van de regionale fietsroutes. “Ik zorg dat de werkgroep regelmatig bij elkaar komt en dat we ons aan de uitvoeringsagenda houden. We zijn gelukkig geen praatclub, maar een doeclub”, aldus Reindert Augustijn (programmanager Mobiliteit, provincie Gelderland). Vanuit de Tour de Force houdt hij zich bezig het verbeteren van drukke en kansrijke fietsroutes in de regio. “Een belangrijk onderdeel is financiering van regionale fietsroutes. Ik ben er trots op dat we nieuwe mogelijkheden onderzoeken én vinden voor innovatieve financiering.” 
Lees meer

De fiets staat weer op de agenda

24 november 2017 - De komst van de E-bike, meer ouderen en kinderen op de fiets en de toenemende vraag naar fietsparkeerplaatsen in de stad. Er is genoeg te doen voor de nieuwe voorzitter van de Tour de Force, Henk Brink (gedeputeerde provincie Drenthe). “De fiets biedt voor verschillende maatschappelijke uitdagingen een oplossing, daar moet je wat mee als bestuurder.” En dat gaat gebeuren, want met de Agenda Fiets 2017-2020 is er een concreet uitvoeringsprogramma uitgewerkt. “Met veel inzet en commitment van alle 23 betrokken partijen”, aldus Brink. 
Lees meer

Gerelateerde documenten