Overijssel en CBS lanceren leegstandsmonitor

22 april 2016

75 miljoen vierkante meter aan winkelpanden, kantoren en bedrijventerreinen staat leeg in Nederland. Dat is 6% van het gehele vastgoed. Provincies werken er hard aan om dit tegen te gaan. Lege binnensteden en verlaten bedrijventerreinen maken steden en regio’s onaantrekkelijk en dat heeft niet alleen negatieve effecten op de regionale economie maar bijvoorbeeld ook op het toerisme. Provincies en andere overheden maken beleid om deze negatieve ontwikkelingen een halt toe te brengen. Het ontbreekt daarbij echter aan goede, integrale gegevens. De provincie Overijssel heeft daarom samen met het CBS een eerste prototype van een leegstandsmonitor gemaakt voor heel Nederland met een uitsnede voor Overijssel en Noordoost Twente.

De monitor werd vandaag door Ank Bijleveld- Schouten, commissaris van de Koning in Overijssel, uitgereikt aan IPO-portefeuillehouder Bart Krol en Peter Heij namens het ministerie van IenM. Bijleveld benadrukte tijdens de overhandiging van de monitor dat leegstand door inwoners ervaren wordt als een serieus probleem. “Het mooie van vandaag is dat we hier een monitor zien die dat gevoel in kaart brengt. En dat is belangrijk voor ons als bestuurders. We kunnen nu nog gerichter ons beleid bepalen. Als je weet hoe groot de leegstand echt is, om wat voor leegstand het gaat en waar het zit kun je heel gericht je beleid bepalen.” 

Foto Leegstand monitor.jpg

Het eerste prototype van de monitor is zo opgezet dat het leegstand van alle vastgoed in Nederland per 1 januari 2014 in beeld brengt. Het gaat dan om negen soorten vastgoed waaronder woningen, winkels, bedrijven, kantoren en maatschappelijk vastgoed. Kracht van de monitor is het integrale beeld van leegstand en het signaleren van verschillen tussen gebieden. Dat gebeurt door de koppeling van vier basisadministraties.

In Overijssel hoopt men dat deze monitor een landelijke dimensie krijgt. Bijleveld: “Dit moet uitgerold worden tot een landelijke standaard en dat kunnen we niet zelf.” Utrecht gedeputeerde Bart Krol liet namens het IPO weten blij te zijn met dit initiatief van Overijssel en CBS: "Aan objectieve feiten over leegstand is ook bij andere provincies veel behoefte. Een leegstandsmonitor is dan ook hard nodig. Het is nu belangrijk om stappen te zetten en om samen met het Rijk te werken om dit instrument verder te brengen. Op het moment dat we alle feiten op orde hebben moeten we met elkaar beleidsmatige keuzes gaan maken om de leegstand in brede zin aan te pakken."


Gerelateerde berichten

Brede samenwerking voor terugdringen nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden

22 december 2017 - LTO, Interprovinciaal Overleg, de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat hebben de handen ineen geslagen en een bestuursovereenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. Doel van de overeenkomst is om in ca. 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de wettelijke norm voor nitraat. De bestuursovereenkomst treedt op 1 januari 2018 in werking.
Lees meer

Provincies bij rondetafelgesprek Bouwopgave

11 december 2017 - Er is op dit moment een groot tekort aan woningen. Nederland staat daardoor de komende jaren voor een grote bouwopgave: om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen is volgens schattingen een miljoen woningen nodig. In een rondetafelgesprek op 6 december hebben overheden, belangenorganisaties en wetenschappers gesproken over de bouwcapaciteit, de plancapaciteit en de mogelijkheden van innovatie in de Nederlandse bouwopgave. Bij het rondetafelgesprek waren ook gedeputeerden van de provincies Overijssel en Zuid-Holland aanwezig. 
Lees meer

IPO, G32 en G4 nodigen het rijk uit samen op te trekken bij de verstedelijkingsopgave

13 oktober 2017 - IPO, G4 en G32 hebben tijdens de Bestuurlijke Adviesraad voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) het advies “De verstedelijkingsopgave van Nederland” aangeboden aan Peter Heij, Directeur-Generaal Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit advies is in opdracht van provincies en gemeenten opgesteld door de vereniging Deltametropool en is een uitnodiging aan het Rijk om, in lijn met de ambitie uit het nieuwe Regeerakkoord, samen verder te bouwen aan de NOVI en gezamenlijke afspraken te maken voor de urgente verstedelijkingsopgave.
Lees meer

Gerelateerde documenten