PBL: “Provincies geven boost aan natuurbeleid en Habitatrichtlijn”

30 oktober 2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is positief over de rol van de provincies in het natuurbeleid. Helaas is vanwege de economische groei de druk op het milieu nog niet verminderd.

Op 26 oktober gaf het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de Tweede Kamercommissie van IenM een toelichting op de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017.

De belangrijkste conclusie is: Er is een toenemende uitstoot van broeikasgassen nu de economie groeit en daarnaast is de druk van de landbouw op milieu en natuur onverminderd. Dat betekent dat de gewenste ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk nog niet is bereikt.

Wel is het PBL positief over de rol van de provincies: zij hebben op het gebied van de natuur hun ambities verbreed. Jeanette Beck (sectorhoofd water, landbouw en voedsel van het Planbureau) vindt dat de provincies echt een ‘boost’ hebben gegeven aan het natuurbeleid en de Habitatrichtlijn.

Het Planbureau ziet dat de provincies zich naast het verbeteren van de biodiversiteit ook richten op het versterken van de betrokkenheid van de burger bij de natuur. Een andere conclusie is dat provincies volop aan het experimenteren zijn, maar dat deze ambities nog niet zijn uitgewerkt in concrete doelen. “Dit komt deels doordat de provincies het grootste deel van hun capaciteit en middelen inzetten op uitvoering van bijvoorbeeld de Vogel- en Habitatrichtlijnen, met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het komt daarnaast ook omdat het om relatief nieuwe onderwerpen gaat, waarbij de provincies niet kunnen putten uit eerdere ervaringen,” aldus het Planbureau.


Gerelateerde berichten

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer

Kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gebundeld en beschikbaar

26 juli 2018 - BIJ12 heeft alle relevante en beschikbare kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) bij elkaar gebracht in de ANLb Kennisbank. De ANLb-Kennisbank is de verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. Het laat de uitgangspunten van het stelsel zien en brengt alle ketenpartners en hun verantwoordelijkheden en activiteiten overzichtelijk in beeld.
Lees meer

Overheden maken afspraken voor vitaal platteland

19 juli 2018 - Een duurzamere landbouw die rendabel is en ecologisch verantwoord, bodemdaling en waterbeheer vormen grote uitdagingen voor het landelijk gebied. Om het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam te houden en te versterken, hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), IPO, VNG en de Unie van Waterschappen besloten deze opgaven gezamenlijk op te pakken.
Lees meer