PBL: “Provincies geven boost aan natuurbeleid en Habitatrichtlijn”

30 oktober 2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is positief over de rol van de provincies in het natuurbeleid. Helaas is vanwege de economische groei de druk op het milieu nog niet verminderd.

Op 26 oktober gaf het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de Tweede Kamercommissie van IenM een toelichting op de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017.

De belangrijkste conclusie is: Er is een toenemende uitstoot van broeikasgassen nu de economie groeit en daarnaast is de druk van de landbouw op milieu en natuur onverminderd. Dat betekent dat de gewenste ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk nog niet is bereikt.

Wel is het PBL positief over de rol van de provincies: zij hebben op het gebied van de natuur hun ambities verbreed. Jeanette Beck (sectorhoofd water, landbouw en voedsel van het Planbureau) vindt dat de provincies echt een ‘boost’ hebben gegeven aan het natuurbeleid en de Habitatrichtlijn.

Het Planbureau ziet dat de provincies zich naast het verbeteren van de biodiversiteit ook richten op het versterken van de betrokkenheid van de burger bij de natuur. Een andere conclusie is dat provincies volop aan het experimenteren zijn, maar dat deze ambities nog niet zijn uitgewerkt in concrete doelen. “Dit komt deels doordat de provincies het grootste deel van hun capaciteit en middelen inzetten op uitvoering van bijvoorbeeld de Vogel- en Habitatrichtlijnen, met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het komt daarnaast ook omdat het om relatief nieuwe onderwerpen gaat, waarbij de provincies niet kunnen putten uit eerdere ervaringen,” aldus het Planbureau.


Gerelateerde berichten

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

14 november 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Bij een aantal individuele ecosystemen, zoals open duin en heide, is deze positieve trend nog niet zichtbaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. 
Lees meer

Geitenhouderijen en gezondheid

06 november 2017 - Op 1 november jl. heeft het IPO namens de provincies een brief gestuurd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).In de brief schrijven de provincies dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid willen over de vergrote kans op longontsteking van bewoners rond geitenhouderijen.
Lees meer

Natuurtop 2017 - spannende natuur

22 juni 2017 - Tijdens de Natuurtop 2017 op 14 september gaan samenleving en natuur elkaar ontmoeten op een spannende plek in de Schoorlse duinen. 
Lees meer