PBL: “Provincies geven boost aan natuurbeleid en Habitatrichtlijn”

30 oktober 2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is positief over de rol van de provincies in het natuurbeleid. Helaas is vanwege de economische groei de druk op het milieu nog niet verminderd.

Op 26 oktober gaf het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de Tweede Kamercommissie van IenM een toelichting op de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017.

De belangrijkste conclusie is: Er is een toenemende uitstoot van broeikasgassen nu de economie groeit en daarnaast is de druk van de landbouw op milieu en natuur onverminderd. Dat betekent dat de gewenste ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk nog niet is bereikt.

Wel is het PBL positief over de rol van de provincies: zij hebben op het gebied van de natuur hun ambities verbreed. Jeanette Beck (sectorhoofd water, landbouw en voedsel van het Planbureau) vindt dat de provincies echt een ‘boost’ hebben gegeven aan het natuurbeleid en de Habitatrichtlijn.

Het Planbureau ziet dat de provincies zich naast het verbeteren van de biodiversiteit ook richten op het versterken van de betrokkenheid van de burger bij de natuur. Een andere conclusie is dat provincies volop aan het experimenteren zijn, maar dat deze ambities nog niet zijn uitgewerkt in concrete doelen. “Dit komt deels doordat de provincies het grootste deel van hun capaciteit en middelen inzetten op uitvoering van bijvoorbeeld de Vogel- en Habitatrichtlijnen, met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het komt daarnaast ook omdat het om relatief nieuwe onderwerpen gaat, waarbij de provincies niet kunnen putten uit eerdere ervaringen,” aldus het Planbureau.


Gerelateerde berichten

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer

Provincies zetten in op behoud van weide- en akkervogels

12 april 2018 - Provincies en maatschappelijke partijen gaan zich nog meer inzetten voor het behoud van weide- en akkervogels zoals de grutto, kievit, scholekster, patrijs en veldleeuwerik. Er wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van hun leefgebieden in het boerenland en natuurreservaten. Nederland heeft een belangrijke internationale verplichting voor de weide- en akkervogels. Om de populatie weer sterk en stabiel te maken, intensiveren provincies, Rijk, terreinbeheerders, soortenorganisaties, BoerenNatuur.nl en de agrarische collectieven de samenwerking in de weide- en akkervogelgebieden.
Lees meer

Alleen motie Oostvaardersplassen aangehouden

05 april 2018 - In het VAO Natuur van 3 april is bij de stemming alleen de motie van de PVV aangehouden. Hierin werd gesteld dat de Oostvaardersplassen als een dierexperiment moet worden gezien en dit moet worden beëindigd vanwege het onaanvaardbaar dierenleed. 
Lees meer