PBL: “Provincies geven boost aan natuurbeleid en Habitatrichtlijn”

30 oktober 2017

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is positief over de rol van de provincies in het natuurbeleid. Helaas is vanwege de economische groei de druk op het milieu nog niet verminderd.

Op 26 oktober gaf het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de Tweede Kamercommissie van IenM een toelichting op de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017.

De belangrijkste conclusie is: Er is een toenemende uitstoot van broeikasgassen nu de economie groeit en daarnaast is de druk van de landbouw op milieu en natuur onverminderd. Dat betekent dat de gewenste ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk nog niet is bereikt.

Wel is het PBL positief over de rol van de provincies: zij hebben op het gebied van de natuur hun ambities verbreed. Jeanette Beck (sectorhoofd water, landbouw en voedsel van het Planbureau) vindt dat de provincies echt een ‘boost’ hebben gegeven aan het natuurbeleid en de Habitatrichtlijn.

Het Planbureau ziet dat de provincies zich naast het verbeteren van de biodiversiteit ook richten op het versterken van de betrokkenheid van de burger bij de natuur. Een andere conclusie is dat provincies volop aan het experimenteren zijn, maar dat deze ambities nog niet zijn uitgewerkt in concrete doelen. “Dit komt deels doordat de provincies het grootste deel van hun capaciteit en middelen inzetten op uitvoering van bijvoorbeeld de Vogel- en Habitatrichtlijnen, met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het komt daarnaast ook omdat het om relatief nieuwe onderwerpen gaat, waarbij de provincies niet kunnen putten uit eerdere ervaringen,” aldus het Planbureau.


Gerelateerde berichten

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

Bezoek nu de Kennisbank-ANLb

28 september 2018 - Heeft u al een bezoekje gebracht aan de Kennisbank-ANLb? Het is dé verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. De online tool op de website van BIJ12 brengt beleids-, onderzoeks- en praktijkinformatie over het ANLb samen.
Lees meer

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer