‘Preach what you practice!’

21 maart 2014

De uitnodiging voor een inspirerende bijeenkomst over cultuur, natuur en demografische ontwikkeling heeft op donderdagmiddag 20 maart een divers gezelschap naar de tweede bijeenkomst van Profiel Provincies gebracht. Ondanks kleine oogjes her en der door de gemeentelijke uitslagenavond de dag ervoor, was de derde ‘Profiel’-bijeenkomst – net als de voorgaande bijeenkomsten – drukbezocht. De provincies Noord-Holland, Limburg en  Gelderland presenteerden samen vijf projecten die laten zien hoe zij succesvol, interactief en innoverend uitvoering geven aan provinciale verantwoordelijkheden, maar ook wat er minder goed ging en dus leermomenten zijn.

PP_maart_2.JPG

In de afsluitende reflectie met Geert Teisman en Boudewijn Steur werd de kracht van provincies tot het bieden en creëren van ruimte voor experimenteren benadrukt.          

In haar opening van de bijeenkomst refereerde Commissaris van de Koning in Overijssel, Ank Bijleveld-Schouten aan de recente conclusie van minister Schultz van Haegen (“Waarom zou je ergens aan morrelen als het goed loopt”)  dat de fusieplannen voor de waterschappen niet nodig zijn. Bijleveld sprak de hoop uit dat “dit verstandig besef ook binnenkort bij Plasterk zou doordringen”. Haar boodschap “niet te gaan verbouwen als de tent goed loopt” koppelde ze aan de opdracht voor provincies (meer) te laten zien wat je doet: “Preach what you practice”.

Tijdens de Profiel provincies bijeenkomst zijn de projecten op creatieve wijze gepresenteerd met het oog op uitwisseling van best practices en lessons learnt.

Oneindig Noord-Holland
“Cultuurhistorie doet ertoe!” Wandel- en fietsroutes, collecties van musea, verhalen van particulieren, een eigen app. Onder regie van de provincie Noord-Holland (2011-2013) is  het cultureel erfgoed (digitaal) toegankelijk gemaakt. Sinds begin 2014 is het project uitgegroeid tot een zelfstandige stichting die nog slechts deels financiële steun van de provincie ontvangt. “Door cultuur en erfgoed op een creatieve manier te verpakken hebben we een groter bereik bij de eigen inwoners en bij bezoekers van onze provincie” legt de directeur van de stichting uit. Oneindig Noord-Holland werkt inmiddels samen met 97 partners. “De regio is zonder twijfel het beste niveau om deze initiatieven te ontwikkelen.”

 

PP_20_maart_1.JPG

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie - een 85 kilometer lange militaire verdedigingslinie van Muiden in Gelderland tot Werkendam in Noord-Brabant al in de 16e eeuw bedacht- symboliseert de Nederlandse strijd mét (in plaats van tegen) het water. Onderdeel van de Waterlinie is het Geofort in Herwijen waar kinderen alles over kaarten en navigatie leren. De provincie Gelderland heeft de startsubsidie voor het cultureel ondernemerschap beschikbaar gesteld. “Level voor level, als in een computerspelletje, moesten we de procedurele regels langslopen om als ondernemer aan de slag te mogen” aldus gastspreekster Willemijn Simon van Leeuwen. Willemijn, die zichzelf bestempelt als ‘Fortvrouw’, vond dat er procedureel wel veel gevraagd wordt door de overheid en dat er meer naar de geest dan de letter van de wet gehandeld zou moeten worden. Daarbij was ze overigens zeer te spreken over een inventieve ambtenaar die de beplanting van de originele buxushaag mogelijk maakte door deze te benoemen als ‘verticale opslag’.
 
De Krimp voorbij
Gezamenlijke visie, gedeelde strategie en de integrale aanpak zijn volgens de partners van de provincie Limburg de belangrijkste ingrediënten voor de grote transformatieopgave: het starten van een nieuwe economische motor die “de krimp voorbij” gaat. Verschillende projecten moeten bijdragen aan de transformatie: ontwikkeling van Brainport2020, Limburg Economic Development en “Een Koers voor Limburg” (een ambitieus programma gericht op economie, wonen, zorg en onderwijs). Vanuit de ondernemershoek werd op het belang van “minder kerktoren-denken” gehamerd. De provincie Limburg vervult de rol van initiator, kennismakelaar, verbinder, hoeder van (bestuurlijke) kwaliteit en bestuurskracht. “We definiëren samen de groei achter de krimp, in kwalitatieve en kwantitatieve zin. We werken aan de omslag van denken naar doen”.
 
Topfonds Gelderland
Het stimuleren van innovaties in het bedrijfsleven, meer rendement per geïnvesteerde euro en groei van de economie: drie doelstellingen van het Topfonds Gelderland. De hervorming van het financieel instrumentarium (afbouw van subsidieverlening en meer inzet van revolverende middelen) heeft tot oprichting van het Topfonds geleid. “Het is niet alleen een verandering in financiering, het is een pure cultuuromslag”. Het motto achter het fonds is “participeren in durven en doen”. Projecten gericht op innovatie en duurzame energie komen in aanmerking voor steun. De innovaties lopen uiteen van de ontwikkeling van vleesvervangers tot hardcore biotech gericht op onderzoek voor kankermedicijnen.
  
De Agenda Groen
De provincie Noord-Holland heeft de decentralisatie van het natuurbeleid aangegrepen om een nieuwe Groene Agenda op te stellen. De Agenda Groen staat voor méér verantwoordelijkheden met minder middelen, om de bescherming van een groen, toegankelijk en aantrekkelijk Noord-Holland vorm te geven. De provincie draagt zelf jaarlijks 15 miljoen euro extra bij aan het natuurprogramma. De aanpak in Noord-Holland is kenmerkend voor de aanpak van provincies in de succesvoorbeelden die binnen Profiel provincies worden gedeeld: samenwerking met lokale en regionale stakeholders. “We hebben een gedegen product met veel draagvlak neergezet” aldus de projectleider.   
 
Aanscherping profiel provincie
De projecten die de provincies presenteren in het kader van Profiel provincies zijn niet alleen representatief voor de maatschappelijke prestaties van provincies maar vormen de basis voor de provincie van de toekomst. Tijdens het IPO-jaarcongres in oktober 2013 heeft de eerste van de drie Profiel provincies-bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze bijeenkomst stond in het teken van “gebiedsregie”. Op 30 januari vond de tweede bijeenkomst plaats die in het teken stond van “gebiedsontwikkeling”. De derde, afsluitende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 3 april in Den Haag. Het thema is: “Over Grenzen heen”. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen en u kunt zich hier aanmelden.

De aanscherping van het provinciaal profiel vormt één van de drie bouwstenen van het gezamenlijke traject van de provincies KOMPAS2020: de provincies op weg naar de toekomst.


Gerelateerde berichten

Welkom in onze IPO-Newsroom

08 oktober 2018 - Voortaan nog sneller en beter op de hoogte zijn van het laatste nieuws van, voor een door de provincies? Meld je dan nu aan op de Newsroom van het IPO. Deze multimediale nieuwsvoorziening vervangt vanaf nu de wekelijkse iPOST. 
Lees meer

Problemen bij grensoverschrijdende samenwerking: oplossing lijkt nabij

01 oktober 2018 - In grensoverschrijdende samenwerking ontstaan regelmatig problemen doordat verschillen in regelgeving van de lidstaten met elkaar botsen. “Dat scheelt acht procent economische groei”, vertelt EU-lobbyist Johanna Neyt in een vooruitblik op de workshop hierover tijdens het IPO-Jaarcongres. 
Lees meer

Gezamenlijke provincies rekenen op vertrouwen kabinet

18 september 2018 - De gezamenlijke provincies pakken graag de handschoen op om in gezamenlijkheid belangrijke maatschappelijke opgaven waar te maken. IPO- voorzitter Theo Bovens: ”Het Kabinet heeft in haar plannen een aantal keren de wil tot samenwerking benoemd. De provincies zijn daar blij mee en rekenen erop dat het kabinet spreekt vanuit het vertrouwen dat we met elkaar in staat zijn om dit op basis van gelijkwaardigheid, als één overheid te verwezenlijken. Dat vertrouwen maken we als provincies graag waar".
Lees meer