Provincies bij rondetafelgesprek Bouwopgave

11 december 2017

Er is op dit moment een groot tekort aan woningen. Nederland staat daardoor de komende jaren voor een grote bouwopgave: om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen is volgens schattingen een miljoen woningen nodig. In een rondetafelgesprek op 6 december hebben overheden, belangenorganisaties en wetenschappers gesproken over de bouwcapaciteit, de plancapaciteit en de mogelijkheden van innovatie in de Nederlandse bouwopgave. Bij het rondetafelgesprek waren ook gedeputeerden van de provincies Overijssel en Zuid-Holland aanwezig. 

Mevrouw Bom-Lemstra (provincie Zuid-Holland) gaf aan tevreden te zijn over het feit dat in het Regeerakkoord wordt erkend dat regionaal maatwerk nodig is. De gedeputeerde noemde het noodzakelijk gezien de verschillen tussen provincies en zelfs binnen provincies. Zuid-Holland wil graag het gesprek met de minister aangaan om te kijken hoe vanuit het Rijk een bijdrage kan worden geleverd aan het versnellen van de binnenstedelijke woningbouwproductie.

Mevrouw Van Haaf (provincie Overijssel) pleitte ervoor om de Oost-Nederlandse aanpak voor transformatie van leegstaand vastgoed en onbenutte ruimte leidend te laten zijn. Een partnerschap hierin met het Rijk acht zij gewenst. Verder gaf Van Haaf aan dat er een landelijk onderzoek zou moeten komen naar de effecten van passend toewijzen op de samenstelling van wijken.

Het betoog van gedeputeerde Bom-Lemstra is hier terug te zien en hier terug te lezen.

Gedeputeerde Van Haaf kunt u hier terug zien en haar betoog hier terug lezen. 


Gerelateerde berichten

Brede samenwerking voor terugdringen nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden

22 december 2017 - LTO, Interprovinciaal Overleg, de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat hebben de handen ineen geslagen en een bestuursovereenkomst gesloten om de uitspoeling van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen. Doel van de overeenkomst is om in ca. 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit zodanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de wettelijke norm voor nitraat. De bestuursovereenkomst treedt op 1 januari 2018 in werking.
Lees meer

IPO, G32 en G4 nodigen het rijk uit samen op te trekken bij de verstedelijkingsopgave

13 oktober 2017 - IPO, G4 en G32 hebben tijdens de Bestuurlijke Adviesraad voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) het advies “De verstedelijkingsopgave van Nederland” aangeboden aan Peter Heij, Directeur-Generaal Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit advies is in opdracht van provincies en gemeenten opgesteld door de vereniging Deltametropool en is een uitnodiging aan het Rijk om, in lijn met de ambitie uit het nieuwe Regeerakkoord, samen verder te bouwen aan de NOVI en gezamenlijke afspraken te maken voor de urgente verstedelijkingsopgave.
Lees meer

Praktijkbijeenkomst IPO Energie & Ruimte

16 juni 2017 - De snelheid van en het draagvlak voor de energietransitie worden voor een groot deel bepaald in het ruimtelijk domein. Het energievraagstuk is niet alleen een omvangrijke ruimtelijke opgave, het biedt ook nieuwe perspectieven voor transformaties in stad en regio.
Lees meer