Provincies bij rondetafelgesprek Bouwopgave

11 december 2017

Er is op dit moment een groot tekort aan woningen. Nederland staat daardoor de komende jaren voor een grote bouwopgave: om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen is volgens schattingen een miljoen woningen nodig. In een rondetafelgesprek op 6 december hebben overheden, belangenorganisaties en wetenschappers gesproken over de bouwcapaciteit, de plancapaciteit en de mogelijkheden van innovatie in de Nederlandse bouwopgave. Bij het rondetafelgesprek waren ook gedeputeerden van de provincies Overijssel en Zuid-Holland aanwezig. 

Mevrouw Bom-Lemstra (provincie Zuid-Holland) gaf aan tevreden te zijn over het feit dat in het Regeerakkoord wordt erkend dat regionaal maatwerk nodig is. De gedeputeerde noemde het noodzakelijk gezien de verschillen tussen provincies en zelfs binnen provincies. Zuid-Holland wil graag het gesprek met de minister aangaan om te kijken hoe vanuit het Rijk een bijdrage kan worden geleverd aan het versnellen van de binnenstedelijke woningbouwproductie.

Mevrouw Van Haaf (provincie Overijssel) pleitte ervoor om de Oost-Nederlandse aanpak voor transformatie van leegstaand vastgoed en onbenutte ruimte leidend te laten zijn. Een partnerschap hierin met het Rijk acht zij gewenst. Verder gaf Van Haaf aan dat er een landelijk onderzoek zou moeten komen naar de effecten van passend toewijzen op de samenstelling van wijken.

Het betoog van gedeputeerde Bom-Lemstra is hier terug te zien en hier terug te lezen.

Gedeputeerde Van Haaf kunt u hier terug zien en haar betoog hier terug lezen. 


Gerelateerde berichten

Tweede Kamer in gesprek met Ed Nijpels over Klimaatakkoord

13 april 2018 - Op 11 april was in de Tweede Kamer een technische briefing over het Klimaatakkoord. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, gaf een uitgebreide toelichting over het proces, de organisatie en de voortgang.
Lees meer

Kennisdeling en samen optrekken bij de aanpak van leegstand

13 april 2018 - In januari 2018 is het IPO gestart met de uitvoering van het kennisprogramma Leegstand. Dit programma richt zich op leegstand in de brede zin van het woord: bedrijventerreinen, kantoren, winkels, wonen, agrarisch en maatschappelijk vastgoed. Kennisdelen tussen de provincies en van elkaar leren staan hierin centraal. Bovendien kan het probleem alleen worden aangepakt door een goede samenwerking tussen lokale ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en de provincie.
Lees meer

Leegstand biedt ruimte: het programma SteenGoed Benutten

05 april 2018 - In veel Nederlandse steden en regio’s is leegstand een aanzienlijk probleem. Krimp in gebieden zoals de Achterhoek leidt tot een toename van leegstaande gebouwen en een afname van voorzieningen. En ook in grotere steden zoals Arnhem en Nijmegen vinden er ontwikkelingen plaats die gevolgen hebben voor de vastgoedsector.
Lees meer