Provincies bij rondetafelgesprek Bouwopgave

11 december 2017

Er is op dit moment een groot tekort aan woningen. Nederland staat daardoor de komende jaren voor een grote bouwopgave: om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen is volgens schattingen een miljoen woningen nodig. In een rondetafelgesprek op 6 december hebben overheden, belangenorganisaties en wetenschappers gesproken over de bouwcapaciteit, de plancapaciteit en de mogelijkheden van innovatie in de Nederlandse bouwopgave. Bij het rondetafelgesprek waren ook gedeputeerden van de provincies Overijssel en Zuid-Holland aanwezig. 

Mevrouw Bom-Lemstra (provincie Zuid-Holland) gaf aan tevreden te zijn over het feit dat in het Regeerakkoord wordt erkend dat regionaal maatwerk nodig is. De gedeputeerde noemde het noodzakelijk gezien de verschillen tussen provincies en zelfs binnen provincies. Zuid-Holland wil graag het gesprek met de minister aangaan om te kijken hoe vanuit het Rijk een bijdrage kan worden geleverd aan het versnellen van de binnenstedelijke woningbouwproductie.

Mevrouw Van Haaf (provincie Overijssel) pleitte ervoor om de Oost-Nederlandse aanpak voor transformatie van leegstaand vastgoed en onbenutte ruimte leidend te laten zijn. Een partnerschap hierin met het Rijk acht zij gewenst. Verder gaf Van Haaf aan dat er een landelijk onderzoek zou moeten komen naar de effecten van passend toewijzen op de samenstelling van wijken.

Het betoog van gedeputeerde Bom-Lemstra is hier terug te zien en hier terug te lezen.

Gedeputeerde Van Haaf kunt u hier terug zien en haar betoog hier terug lezen. 


Gerelateerde berichten

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer