Provincies bij rondetafelgesprek Bouwopgave

11 december 2017

Er is op dit moment een groot tekort aan woningen. Nederland staat daardoor de komende jaren voor een grote bouwopgave: om aan de woningbehoefte te kunnen voldoen is volgens schattingen een miljoen woningen nodig. In een rondetafelgesprek op 6 december hebben overheden, belangenorganisaties en wetenschappers gesproken over de bouwcapaciteit, de plancapaciteit en de mogelijkheden van innovatie in de Nederlandse bouwopgave. Bij het rondetafelgesprek waren ook gedeputeerden van de provincies Overijssel en Zuid-Holland aanwezig. 

Mevrouw Bom-Lemstra (provincie Zuid-Holland) gaf aan tevreden te zijn over het feit dat in het Regeerakkoord wordt erkend dat regionaal maatwerk nodig is. De gedeputeerde noemde het noodzakelijk gezien de verschillen tussen provincies en zelfs binnen provincies. Zuid-Holland wil graag het gesprek met de minister aangaan om te kijken hoe vanuit het Rijk een bijdrage kan worden geleverd aan het versnellen van de binnenstedelijke woningbouwproductie.

Mevrouw Van Haaf (provincie Overijssel) pleitte ervoor om de Oost-Nederlandse aanpak voor transformatie van leegstaand vastgoed en onbenutte ruimte leidend te laten zijn. Een partnerschap hierin met het Rijk acht zij gewenst. Verder gaf Van Haaf aan dat er een landelijk onderzoek zou moeten komen naar de effecten van passend toewijzen op de samenstelling van wijken.

Het betoog van gedeputeerde Bom-Lemstra is hier terug te zien en hier terug te lezen.

Gedeputeerde Van Haaf kunt u hier terug zien en haar betoog hier terug lezen. 


Gerelateerde berichten

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer

Manifest NOVI; 'Werk als één overheid’ en ‘laat transities elkaar versterken’

28 juni 2018 - ‘Werk als één overheid’ en ‘laat transities elkaar versterken’. Dat zijn de hartenkreten in het manifest over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) dat IPO, VNG en UvW op 28 juni hebben aangeboden aan minister Ollongren van BZK. Het is een oproep om bij de uitwerking van de NOVI de departementen meer op één lijn te krijgen en beleid en middelen te ontschotten. Namens de koepels boden Fleur Gräper (IPO) Gerdo van Grootheest (VNG) en Dirk-Siert Schoonman (UvW) het manifest aan.  
Lees meer

Congres over leegstand

05 juni 2018 - Om ruimtelijke kwaliteit te vergroten en leegstandcijfers te verlagen is regionale afstemming hard nodig. Het IPO houdt daarom op 10 september de werkconferentie ‘Revitalisering vastgoed, Nederland (ver)bouwt’.  
Lees meer