Provincies en gemeenten ondersteunen pleidooi voor meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

07 december 2017

Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen. Die aanbevelingen geven het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee aan de nieuwe cultuurminister Ingrid van Engelshoven als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de recent uitgebrachte verkenning van de Raad voor Cultuur.

De onevenwichtige spreiding van de Rijkscultuurmiddelen is al langer een doorn in het oog van provincies en gemeenten. Bij de verdeling wordt vooral gekeken naar de artistieke kwaliteit van instellingen binnen een sector. Het gevolg is dat het geld vooral naar de topinstellingen in de grote steden in het westen gaat en het aanbod in andere regio’s verschraalt. In deze steden wonen ook veel meer mensen, maar de huidige verhoudingen zijn wel heel erg scheef. Zo besteedt het Rijk 0,80 euro per Drent en 41,00 euro per inwoner van Noord-Holland aan cultuursubsidie. Provincies en gemeenten zijn van mening dat iedereen recht heeft op een goed cultuuraanbod en een passende infrastructuur voor cultuurparticipatie, ongeacht waar je woont. Ook in het nieuwe regeerakkoord wordt het belang van gelijke toegankelijkheid van cultuur onderstreept.

Ketenbenadering
De decentrale overheden pleiten in hun advies aan de minister ook voor een zogenaamde ‘ketenbenadering’, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de artistieke waarde van de individuele instellingen, maar ook naar de samenhang en betekenis voor de regio. Hester Maij (gedeputeerde Overijssel) en Sjoerd Feitsma (wethouder Leeuwarden) voeren namens het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overleg met het Rijk over het nieuwe cultuurbeleid. Maij: “Er wordt nu alleen gekeken naar de productie van individuele instellingen. Wij willen dat instellingen meer in de context van regionale culturele ecosystemen worden gezien. Dus niet alleen kijken naar wat het Orkest van het Oosten op de planken brengt, maar ook naar de rol die het speelt in talentontwikkeling en cultuureducatie in Oost-Nederland en ten opzichte van jeugdorkesten en kunstacademie Artez. Ook in de verkenning van de Raad voor Cultuur die onlangs verscheen wordt gepleit meer te kijken naar de samenhang van voorzieningen.”
 
Regionale analyses
“Om te zorgen voor een landelijk goed cultuuraanbod, is het van belang dat provincies, gemeenten en cultuursector aan de voorkant van het proces worden betrokken en dat er per regio wordt bekeken wat er nodig is aan culturele infrastructuur en bijbehorende middelen”, zo schrijven de decentrale overheden in hun advies aan de minister. Sjoerd Feitsma, wethouder van Leeuwarden: “Cultuur gaat over meer dan Kunst. Het gaat over leefbaarheid in de stad en op het platteland. Het is niet óf de Randstad óf de Regio, maar ‘en – en’. Via We the North proberen wij in Noord Nederland de culturele voorzieningen op peil te houden en tegelijk te investeren in (jong) talent. De regio aantrekkelijk houden voor kunstenaars en creatievelingen, zonder navel te staren. Met de vensters open kijken we naar de rest van Nederland én Europa en zorgen wij voor een plus op de landelijke culturele infrastructuur.”
 
Achtergrond
Het ministerie van OCW onderzoekt of het huidige cultuurbeleid verbetering nodig heeft. Dit doet OCW samen met makers, instellingen en anderen werkzaam in de culturele sector. Maar ook samen met het IPO (de koepelorganisatie van de provincies), de G9 (de 9 grote gemeenten die het merendeel van de BIS-instellingen huisvesten) en de VNG (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). 
 

Download brief IPO en VNG aan minister Van Engelshoven

 


Gerelateerde berichten

Hester Maij (IPO) over het nieuwe Rijkscultuurbeleid: "Experimenteren, van elkaar leren en samen daar in investeren."

11 december 2017 - Maandag 4 december stuurde het IPO namens de provincies samen met de VNG aan minister Van Engelshoven een brief met aanbevelingen voor de aanpak van het cultuurbeleid. We vroegen Hester Maij (provincie Overijssel) vanuit het IPO deze brief toe te lichten. “Ik verwacht veel van de samenwerking met het Rijk en de nieuwe minister. Dat baseer ik op de aanknopingspunten die het regeerakkoord biedt voor de nieuwe insteek van het cultuurbeleid.”
Lees meer

Investeringen in cultureel erfgoed: provincies denken mee

04 december 2017 - In het regeerakkoord is 325 miljoen vrijgemaakt voor erfgoedzorg.  Daar zijn de provincies erg blij mee. Het IPO doet aanbevelingen aan minister van Engelshoven (OCW, D66) voor nieuw beleid en beschrijft de inzet die de provincies voor zichzelf zien. De provincies willen de samenwerking met het Rijk op het gebied van het erfgoed graag actualiseren en voortzetten.
Lees meer

IPO onderschrijft pleidooi Raad voor Cultuur voor regionale benadering cultuurbeleid

24 november 2017 - De Raad voor Cultuur pleit in zijn verkenning over de stedelijke cultuurregio’s ‘Cultuur voor stad, land en regio’ voor een cultuurbeleid waarin meer rekening wordt gehouden met regionale keuzes. De Raad adviseert minister Van Engelshoven (Ministerie OCW, D66) daarvoor middelen beschikbaar te stellen. Provincies onderschrijven dit pleidooi. 
Lees meer