Provincies en gemeenten ondersteunen pleidooi voor meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

07 december 2017

Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen. Die aanbevelingen geven het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee aan de nieuwe cultuurminister Ingrid van Engelshoven als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de recent uitgebrachte verkenning van de Raad voor Cultuur.

De onevenwichtige spreiding van de Rijkscultuurmiddelen is al langer een doorn in het oog van provincies en gemeenten. Bij de verdeling wordt vooral gekeken naar de artistieke kwaliteit van instellingen binnen een sector. Het gevolg is dat het geld vooral naar de topinstellingen in de grote steden in het westen gaat en het aanbod in andere regio’s verschraalt. In deze steden wonen ook veel meer mensen, maar de huidige verhoudingen zijn wel heel erg scheef. Zo besteedt het Rijk 0,80 euro per Drent en 41,00 euro per inwoner van Noord-Holland aan cultuursubsidie. Provincies en gemeenten zijn van mening dat iedereen recht heeft op een goed cultuuraanbod en een passende infrastructuur voor cultuurparticipatie, ongeacht waar je woont. Ook in het nieuwe regeerakkoord wordt het belang van gelijke toegankelijkheid van cultuur onderstreept.

Ketenbenadering
De decentrale overheden pleiten in hun advies aan de minister ook voor een zogenaamde ‘ketenbenadering’, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de artistieke waarde van de individuele instellingen, maar ook naar de samenhang en betekenis voor de regio. Hester Maij (gedeputeerde Overijssel) en Sjoerd Feitsma (wethouder Leeuwarden) voeren namens het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten overleg met het Rijk over het nieuwe cultuurbeleid. Maij: “Er wordt nu alleen gekeken naar de productie van individuele instellingen. Wij willen dat instellingen meer in de context van regionale culturele ecosystemen worden gezien. Dus niet alleen kijken naar wat het Orkest van het Oosten op de planken brengt, maar ook naar de rol die het speelt in talentontwikkeling en cultuureducatie in Oost-Nederland en ten opzichte van jeugdorkesten en kunstacademie Artez. Ook in de verkenning van de Raad voor Cultuur die onlangs verscheen wordt gepleit meer te kijken naar de samenhang van voorzieningen.”
 
Regionale analyses
“Om te zorgen voor een landelijk goed cultuuraanbod, is het van belang dat provincies, gemeenten en cultuursector aan de voorkant van het proces worden betrokken en dat er per regio wordt bekeken wat er nodig is aan culturele infrastructuur en bijbehorende middelen”, zo schrijven de decentrale overheden in hun advies aan de minister. Sjoerd Feitsma, wethouder van Leeuwarden: “Cultuur gaat over meer dan Kunst. Het gaat over leefbaarheid in de stad en op het platteland. Het is niet óf de Randstad óf de Regio, maar ‘en – en’. Via We the North proberen wij in Noord Nederland de culturele voorzieningen op peil te houden en tegelijk te investeren in (jong) talent. De regio aantrekkelijk houden voor kunstenaars en creatievelingen, zonder navel te staren. Met de vensters open kijken we naar de rest van Nederland én Europa en zorgen wij voor een plus op de landelijke culturele infrastructuur.”
 
Achtergrond
Het ministerie van OCW onderzoekt of het huidige cultuurbeleid verbetering nodig heeft. Dit doet OCW samen met makers, instellingen en anderen werkzaam in de culturele sector. Maar ook samen met het IPO (de koepelorganisatie van de provincies), de G9 (de 9 grote gemeenten die het merendeel van de BIS-instellingen huisvesten) en de VNG (de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). 
 

Download brief IPO en VNG aan minister Van Engelshoven

 


Gerelateerde berichten

Dankzij IPO inbreng geen verplichting tot keuze voor één regionale omroep 

19 februari 2018 - Donderdag 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media.  
Lees meer

Voorgenomen wijziging Mediawet conform IPO-consultatie ingediend bij Tweede Kamer

07 februari 2018 - De IPO consultatie over het haar voorgelegde spoedwetsvoorstel ter beperking van het aantal regionale omroepen heeft succes gehad: het wetsvoorstel is naar wens van de provincies aangepast en ligt nu voor bij de Tweede Kamer. De verplichting voor de provincies om bij meerdere gegadigden te bemiddelen tot één voordracht van een regionale media-instelling (rpmi) per provincie, is uit het wetsvoorstel gehaald.
Lees meer

De provincies als schakel tussen erfgoed, ruimte en economie

05 februari 2018 - De provincies hebben de publicatie ‘Ruimte voor erfgoed. De provincies als schakel tussen erfgoed ruimte en economie’ uitgegeven en overhandigd aan cultuurminister Van Engelshoven (OCW). Deze brochure gaat over de rol van provincies voor het ruimtelijk erfgoed en is ook bedoeld als input voor het landelijke beleidstraject Erfgoed telt!
Lees meer