Provincies liggen ver voor op doelstelling garantiebanen

04 juli 2017

De provincies liggen ver voor op de doelstelling van het aantal garantiebanen, zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord (2013). Meer dan de helft van het aantal te realiseren banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in 2023 is nu, medio 2017, al gerealiseerd. De overheid moet voor 1 januari 2024 in totaal 25.000 garantiebanen hebben gerealiseerd.

De provincies hebben de doelstelling om 340 garantiebanen te realiseren voor 1 januari 2024. Dit betekent een tussenstand van minimaal 88 garantiebanen eind 2016. Dit waren er maar liefst 110. Medio 2017 hebben de provincies hun doelstelling voor dit jaar (136 garantiebanen) al ruim gehaald met 173 garantiebanen.

Garantiebanen belangrijk thema in cao
Zowel werkgevers als vakbonden vinden het realiseren van garantiebanen belangrijk en hebben dit wederom een prominente plaats gegeven in de cao provincies 2017-2018. Er is aan actief kennis- en leernetwerk waarin projectleiders inclusieve arbeidsmarkt kennis en ervaringen met elkaar delen. De projectleiders onderhouden nauw contact met de Werkgeversservicepunten van de Arbeidsmarktregio’s. Bovendien wordt hecht samen gewerkt met andere organisaties om gezamenlijk extra garantiebanen te realiseren (o.a. met gemeenten en Staatsbosbeheer).
 
Teleurstelling groot
De teleurstelling is dan ook groot dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een procedure heeft opgestart die mogelijk zou kunnen leiden tot het activeren van de quotumheffing voor de overheid. Dit omdat het aantal gerealiseerde banen binnen de totale overheid niet voldoet aan het opgelegde “groeipad”. De overheid bestaat uit 14 sectoren die zich allen maximaal inspannen om hun target te realiseren.
 
Gevolgen quotumwet
Eddy van Hijum, portefeuillehouder werkgeverszaken in het IPO-bestuur: “Als de quotumwet van kracht wordt, zal naar verwachting alle positieve samenwerkingsenergie bij het realiseren van garantiebanen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Iedere organisatie zal dan voor zich aan de bak moeten: voor kleinere organisaties van minder dan 25 fte geldt geen quotumheffing. En grotere organisaties die het quotum al hebben gerealiseerd, zullen zich niet meer inzetten om meer garantiebanen te realiseren. De gezamenlijke inspanningen zijn nu gebaseerd op vrijwilligheid en positieve energie. Deze zullen naar verwachting flink afnemen. Het wordt dan verplicht ieder voor zich. Ook de samenwerking met andere organisaties buiten de overheid om garantiebanen te realiseren, zal dan naar verwachting verdwijnen”. 

Gerelateerde berichten

Wat moet en mag de integere ambtenaar?

01 november 2017 - Op 28 november vindt in Utrecht het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’ plaats. Onder leiding van prof. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien Dales leerstoel) kunnen volksvertegenwoordigers van gedachten wisselen over integriteitsvraagstukken en inspiratie opdoen bij sprekers uit wetenschap en praktijk. 
Lees meer

De CAP regeling is vernieuwd!

07 september 2017 - De afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van het provinciepersoneel zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en in de Uitvoeringsregelingen van de CAP. Die zijn per 1 september 2017 gewijzigd. De wijziging betreft de Regeling Jaargesprekken, die per 1 september is vervallen. 
Lees meer

Akkoord over aanpassing ABP-pensioenregeling

10 juli 2017 - Op 6 juli 2017 hebben Overheids- en onderwijswerkgevers  en centrales van overheidspersoneel een onderhandelaarsakkoord bereikt over vereenvoudiging van de ABP-pensioenregeling. Naast vereenvoudiging wordt de pensioenrekenleeftijd aangepast als gevolg van stijging van de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 jaar naar 68 jaar. Met deze wijzigingen stijgt de pensioenpremie per 1 januari 2018 niet met 2,2%-punt maar met ongeveer 1,4%-punt. Het VSO en het SCO, leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun achterbannen. Na instemming gaan de overeengekomen wijzigingen per 1 januari 2018 gelden voor het personeel bij overheid en onderwijs.
Lees meer