Provincies lopen voor op schema bij realisatie garantiebanen

20 januari 2017

Provincies liggen ruim op schema bij het realiseren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Eind 2016 hebben de gezamenlijke provincies 109 van deze garantiebanen gecreëerd. In alle provinciehuizen zijn grote inspanningen gedaan om ruimte te maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Uiteindelijk zijn bijna 25% meer garantiebanen ontstaan dan gepland.

Sociaal akkoord
Garantiebanen zijn bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die onder de Participatiewet vallen en niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. In het sociaal akkoord van 2013 zijn afspraken gemaakt over het realiseren van garantiebanen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven heeft afgesproken 100.000 garantiebanen te realiseren en de overheid 25.000 (voor 1 januari 2024). Per overheids- en onderwijssector is per kalenderjaar afgesproken het aantal garantiebanen dat in die sector moet zijn gerealiseerd. De sector provincies staat voor 340 garantiebanen aan de lat. Daarvan zijn er op 31 december 2016 reeds 109 van gerealiseerd terwijl dat er volgens de planning 88 hadden moeten zijn. Hiermee is de sector provincies één van de sectoren die het beste invulling geeft aan de banenafspraak.

 

Eddy van Hijum, gedeputeerde in Overijssel en binnen het IPO-Bestuur verantwoordelijk voor werkgeverszaken is trots op dit resultaat: “Als provincies zijn we direct heel serieus aan de slag gegaan met het zoeken naar mogelijkheden binnen onze eigen organisaties. Er zijn grote inspanningen geleverd en ik ben trots dat wij als overheid het goede voorbeeld geven. Mooi dat we in dit traject leren van elkaar: provincies onderling, maar ook van onze collega’s bij gemeenten en waterschappen. We doen dit echt samen en dat zie je terug in de resultaten.”

Kennisdelen de sleutel tot succes
Per provincie zijn 1 of 2 projectleiders inclusieve arbeidsmarkt actief. Samen vormen zij een interprovinciaal netwerk dat onderling informatie deelt en elkaar stimuleert met goede voorbeelden en kennisdeling. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de sectoren waterschappen en gemeenten om de kennis te vergroten. Zo zijn er in 2016 in gezamenlijkheid diverse themabijeenkomsten (over begeleiding van mensen met een garantiebaan, de financiering en innovatieve ideeën om garantiebanen te realiseren) georganiseerd. Daarnaast zijn leercirkels opgestart binnen alle provincies waarin de projectleiders inclusieve arbeidsmarkt van de drie decentrale overheden samen aan de slag zijn gegaan om me elkaar kennis te delen en antwoorden te vinden om uiteindelijk nog meer garantiebanen te kunnen realiseren.
 
Pilots en verduurzaming
In 2017 wordt met dezelfde energie verder gewerkt aan het realiseren van garantiebanen. Daarbij zullen ook weer nieuwe wegen worden bewandeld, zoals een pilot die wordt opgestart door de provincie Gelderland en Staatsbosbeheer om te kijken of in nauwe samenwerking garantiebanen kunnen worden gerealiseerd in het groen- en landschapsbeheer. Tevens zal het vraagstuk van verduurzaming van de garantiebanen aandacht krijgen. Het besef is er dat de uitdaging groot blijft om gerealiseerde garantiebanen te continueren en verder uit te bouwen naar 340 fte. Nog een lange weg te gaan, maar de wil en energie is aanwezig om dit doel te halen.

Gerelateerde berichten

Je bent ambtenaar en ook reserve officier

20 november 2017 - Stel: de ambtenaar in je team is ook reserve officier bij Defensie. Dit is een interessante combinatie van werkzaamheden, maar het heeft tegelijkertijd consequenties voor de arbeidsvoorwaarden. In de ‘Handreiking reservisten’ kunnen leidinggevenden, HR-adviseurs en werknemers bij provincies en waterschappen lezen hoe ze hiermee om moeten gaan. Op 20 november vond in het Huis van de Provincies de officiële ondertekening plaats van de beide documenten, voor provincies en waterschappen. 
Lees meer

Wat moet en mag de integere ambtenaar?

01 november 2017 - Op 28 november vindt in Utrecht het integriteitsdebat ‘Integriteit in de avond’ plaats. Onder leiding van prof. Zeger van der Wal (hoogleraar Ien Dales leerstoel) kunnen volksvertegenwoordigers van gedachten wisselen over integriteitsvraagstukken en inspiratie opdoen bij sprekers uit wetenschap en praktijk. 
Lees meer

De CAP regeling is vernieuwd!

07 september 2017 - De afspraken over de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van het provinciepersoneel zijn opgenomen in de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) en in de Uitvoeringsregelingen van de CAP. Die zijn per 1 september 2017 gewijzigd. De wijziging betreft de Regeling Jaargesprekken, die per 1 september is vervallen. 
Lees meer