Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

14 november 2017

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Bij een aantal individuele ecosystemen, zoals open duin en heide, is deze positieve trend nog niet zichtbaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact.

In 2016 is er 5.570 hectare nieuwe natuur ingericht. Daarnaast is 2.290 hectare grond via grondverwerving of een subsidie functiewijziging beschikbaar gekomen voor natuur. De totaal beoogde omvang van het NNN is 668.000 hectare, waarvan nu ruim 620.000 hectare gereed is. Het natuurnetwerk moet in 2027 klaar zijn. Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk namens de twaalf provincies: “Als we dit goede tempo vasthouden, gaan we die doelstelling ruimschoots op tijd bereiken.”

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid zijn provincies verantwoordelijk voor de natuur in Nederland, waaronder de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. In het Natuurpact dat het Rijk en de provincies hebben gesloten, is afgesproken dat de provincies tussen 2011 en 2027 minimaal 80.000 hectare natuur inrichten, bovenop de reeds bestaande 588.000 hectare natuur die er toen al lag. In de jaren 2011 tot en met 2016 is er ruim 32.000 hectare natuur gerealiseerd. Dat is 40% van de nog resterende opgave.

Natuurkwaliteit
De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe, zo blijkt uit de voortgangsrapportage. Bij een aantal individuele ecosystemen, zoals open duin en heide, is deze positieve trend nog niet zichtbaar. In Nederland bedreigen vooral vermesting, verzuring, verdroging, slechte waterkwaliteit en gebrek aan ruimtelijke samenhang de kwaliteit van natuurgebieden. Naast het verder realiseren van het natuurnetwerk, nemen de provincies extra maatregelen, zoals het verbeteren van water- en milieucondities. Zij zetten hier ook veel extra middelen voor in.
 
Andere resultaten
In 2016 hebben de provincies ook gezorgd voor een goede inwerkingtreding van de wet Natuurbescherming op 1 januari 2017. Met deze wet is het decentralisatieproces van het natuurbeleid formeel afgerond. De provincies bepalen vanaf nu voor hun eigen gebied wat wel en niet mag in de natuur en zijn verantwoordelijk voor alle vergunningen, ontheffingen en handhaving. Alle provincies hebben een natuurvisie vastgesteld of werken daaraan.

Vorig jaar trad ook het vernieuwde stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (Anlb) in werking. Doel is effectief en efficiënt agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de meest kansrijke gebieden, uitgevoerd door agrarische collectieven. In 2016 waren 40 agrarische collectieven actief, waar in totaal 6.300 agrariërs aan deelnemen. Uit de voortgangsrapportage blijkt dat er focus is aangebracht in te beheren gebieden en dat het natuurbeheer buiten de kansrijke gebieden is afgenomen. Hierdoor kan een beter natuurresultaat worden bereikt.

Gelderse gedeputeerde Van Dijk, tevens IPO-bestuurslid Vitaal Platteland: “Ik kijk met genoegen terug op de resultaten die we tot nu toe hebben behaald, maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Ook de komende jaren gaan we laten zien dat de natuur in goede handen is bij de provincies. Het verder verhogen van de kwaliteit van de Nederlandse natuur en meer maatschappelijke betrokkenheid van burgers en bedrijven bij het natuurbeleid hebben daarbij prioriteit.”

Derde Voortgangsrapportage Natuur


Gerelateerde berichten

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

Bezoek nu de Kennisbank-ANLb

28 september 2018 - Heeft u al een bezoekje gebracht aan de Kennisbank-ANLb? Het is dé verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. De online tool op de website van BIJ12 brengt beleids-, onderzoeks- en praktijkinformatie over het ANLb samen.
Lees meer

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer