Provincies ruim op schema bij inrichting Natuurnetwerk Nederland

15 oktober 2015

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de eerste (jaarlijkse) voortgangsrapportage van het Natuurpact. Provincies hebben in de jaren 2011 tot en met 2014 meer dan 25.000 hectare (ha) grond ingericht voor natuur. Dat is bijna een derde van de totale 80.000 ha die volgens het Natuurpact in 2027 ingericht moet zijn. Daarnaast is ruim 11.000 ha grond verworven door de 12 provincies.

‘Natuur in de provincie’
De provincies zijn sinds 2013 verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van het natuurbeleid in Nederland. In september van dat jaar sloten de provincies met staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) het Natuurpact waarin afspraken staan over het gedecentraliseerde natuurbeleid.
In deze voortgangsrapportage ‘Natuur in de provincie. Eén jaar Natuurpact in uitvoering’, die vandaag aan de staatssecretaris werd uitgereikt door IPO-portefeuillehouder Jan Jacob Van Dijk,  laten de provincies zien dat ze deze nieuwe verantwoordelijkheid succesvol hebben opgepakt. De rapportage levert input voor een driejaarlijkse evaluatie door het Planbureau voor de Leefomgeving van de realisatie van de kwaliteitsdoelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water.
 
“Goed nieuws”
Staatssecretaris Sharon Dijksma: “Dit is goed nieuws. Dit bewijst maar weer eens dat de provincies zich volop inzetten voor de inrichting van Natuurnetwerk Nederland. Een gezonde natuur is belangrijk voor het welzijn van mens en dier en voor de economie. Samen met de provincies werk ik aan een langere termijnagenda waarin belangrijke thema’s aan de orde komen, zoals vergroening en verduurzaming van landbouw, bescherming van weidevogels en meer natuur in meren en rivieren. Ik hoop dat de provincies op deze voortvarende manier verder gaan en dat we in 2027 80.000 hectare Natuurnetwerk Nederland hebben.”
 
“Maatschappelijke betrokkenheid hoort bij provinciaal natuurbeleid”
Jan Jacob Van Dijk: “Natuur is bij de provincies in goede handen. Dat blijkt niet alleen uit de cijfers uit deze rapportage maar ook uit het enthousiasme waarmee de provincies de samenwerking zoeken met gebiedspartijen in de regio. Provinciaal natuurbeleid moet deel uit maken van belevingswereld van mensen en moet natuuropgaven verbinden met andere maatschappelijke opgaven zodat meer burgers en maatschappelijke partijen betrokken raken bij natuur. De provincie blijkt in de praktijk de juiste overheid om die verbinding te realiseren.”
 
Samenwerking met gebiedspartijen
Uit de rapportage blijkt dat alle provincies via manifesten of akkoorden nieuwe afspraken hebben gemaakt met gebiedspartners (zoals terreinbeheerders, het bedrijfsleven of waterschappen). Met deze samenwerkingsafspraken werken de provincies aan draagvlak voor het regionale natuurbeleid en kunnen de ambities samen met de gebiedspartijen worden gerealiseerd.
 
Praktijk
De rapportage laat met veel voorbeelden de gebiedsgerichte aanpak van de provincies zien waarbij ze samen met hun gebiedspartners natuur koppelen aan regionale opgaven zoals waterbeheer en recreatie. Zo presenteert Flevoland in de rapportage het ‘Programma Nieuwe Natuur’ waarbij de provincie gebiedspartijen en particulieren uitnodigde om zelf met ideeën voor natuurversterking te komen. Ideeën die geresulteerd hebben in concrete projecten waar inmiddels door Provinciale Staten mee is ingestemd. 
 
Agrarisch natuurbeheer en PAS
De decentralisatie van het natuurbeleid uit zich in regionale verschillen, maar provincies hechten ook aan gezamenlijkheid. In die gezamenlijkheid hebben provincies het subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer drastisch herzien en doen provincies vanaf 2016 zaken met collectieven van agrariërs in plaats van met de vele agrariërs afzonderlijk. Ook werd samen met het rijk intensief gewerkt een spoedige vaststelling van een werkbare Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Met de inwerkingtreding per 1 juli 2015 komen economische ontwikkelingen rondom Natura200-gebieden weer van de grond.
 

U kunt ‘Natuur in de provincie’ hier downloaden.


Gerelateerde berichten

‘Klimaatplannen vragen om regionaal maatwerk, met duidelijke kaders vanuit het Rijk’

28 september 2018 - 49% emissiereductie in 2030. Dat is het doel van het te sluiten Klimaatakkoord. Deze zomer werd het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd. Vandaag kwamen de planbureaus met een analyse die zicht geeft op de haalbaarheid van het voorstel. De provincies zien de adviezen van de planbureaus als goede aanknopingspunten voor verdere uitwerking, met een noodzaak voor regionaal maatwerk. Zij stellen de hiervoor Regionale Energie Strategieën (RES) op. ‘We kunnen deze strategieën alleen succesvol uitvoeren met duidelijke beleids- en budgettaire kaders vanuit het Rijk’ zegt Jop Fackeldey, IPO bestuurder Energie, over de analyse. 
Lees meer

Bezoek nu de Kennisbank-ANLb

28 september 2018 - Heeft u al een bezoekje gebracht aan de Kennisbank-ANLb? Het is dé verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. De online tool op de website van BIJ12 brengt beleids-, onderzoeks- en praktijkinformatie over het ANLb samen.
Lees meer

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer