Provincies tekenen aanvalsplan Waterkwaliteit

16 november 2016

De kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in Nederland moet beter. Daarom heeft minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) samen met provincies en andere betrokken overheden en maatschappelijke partners een ambitieuze verklaring getekend om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. 

De laatste jaren is hard gewerkt om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Maar ons water voldoet op veel plekken nog niet aan de eisen en wensen. Met de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater werken alle betrokken partners op gebied van drinkwater, land- en tuinbouw, natuur, industrie, recreatie, gezondheidszorg en kennis komende jaren aan hardnekkige bestaande problemen zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en aan opkomende problemen zoals medicijnresten en microplastics. Zo kunnen ook de komende generaties genieten van voldoende schoon water.

Provincies ondersteunen deze Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater van harte. In het kader van de Delta aanpak dragen provincies actief bij aan de verbetering van de waterkwaliteit in Nederland. De doelen voor de verbetering van de waterkwaliteit staan geformuleerd in de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Provincies werken aan de verbetering van de waterkwaliteit door onder andere te investeren in  plattelandsontwikkelingsprojecten (‘ POP gelden’) en door grondwatervoorraden voor de drinkwater ruimtelijk te beschermen.

Josan Meijers, gedeputeerde in Gelderland: “Genoeg en goed drinkwater is van levensbelang. Daarom steunen de provincies deze Delta-aanpak natuurlijk. Samen met de drinkwaterbedrijven en de waterschappen werken we er hard aan de kwaliteit van ons water zo snel mogelijk te laten voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.”

De Delta-aanpak pakt de waterkwaliteit over de volle breedte aan. Het gaat om meststoffen (nutriënten), gewasbeschermingsmiddelen, waterkwaliteit bij drinkwaterbronnen en de waterkwaliteit van onze grote wateren. Het gaat ook over nieuwe stoffen in het water zoals medicijnresten en microplastics die een steeds groter probleem vormen. Voor de oplossing moeten we kijken naar de hele keten. Dus niet alleen aan de kant van de waterzuivering als de verontreiniging al heeft plaatsgevonden. Ook de bron moet aangepakt worden.

Uit het onlangs verschenen RIVM-rapport ‘Geneesmiddelen en Waterkwaliteit’ blijkt dat er aanleiding is tot zorg over de effecten van geneesmiddelen op de waterkwaliteit en ons milieu. Daarom wordt nu de samenwerking gezocht met de zorgsector en worden concrete maatregelen getroffen om de hoeveelheid medicijnresten in ons water te beperken. Water- en zorgsector bekijken samen waar de effecten van medicijngebruik op het milieu verminderd kunnen worden. Ook zijn waterschappen, drinkwaterbedrijven en het Ministerie van IenM gestart met een onderzoek naar efficiënte zuiveringsmethoden, zoals bij de rioolwaterzuivering in Papendrecht, en komen de waterschappen binnen enkele maanden met de resultaten van het onderzoek naar plekken waar aanvullende zuivering het meest effectief ingezet kan worden. 

Op het gebruik van microplastics, bijvoorbeeld de kleine plastic bolletjes in tandpasta en gezichtscrubs, is al enkele jaren kritiek. Door inspanningen van Nederland hebben de Europese milieuministers opgeroepen tot een Europees verbod hierop. In 2017 lanceert de Europese Commissie haar kunststof strategie waarin ook gekeken wordt naar microplastics. Nationaal wordt in 2017 duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden om de emissies van bronnen van microplastics in het water terug te dringen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft aangegeven dat met deze impuls voor de waterkwaliteit de Europees gestelde doelen voor 2027 gehaald kunnen worden. De aanpak wordt komend jaar verder uitgewerkt met concretere maatregelen voor de langere termijn tot een nieuw Bestuursakkoord Water. 

 

Gerelateerde berichten

‘Klimaatadaptatie vraagt om prioriteit’

20 september 2018 - Om extremere hoosbuien, hitte en droogte op te vangen, moeten woningbouwcorporaties, GGD’s, veiligheidsregio’s en particuliere partijen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Dit schrijft de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman namens het IPO over de klimaatadaptatie in Nederland.
Lees meer

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Deltacongres over klimaatverandering

10 september 2018 - Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin forse stormen, hoosbuien en droogte vaker voor kunnen komen? Dit is op 1 november onderwerp van gesprek tijdens het Deltacongres 2018. Het IPO is één van de organisatoren.
Lees meer