Provincies vragen staatssecretaris om oplossingen om negatieve gevolgen van veedichte gebieden tegen te gaan

09 juni 2017

De gezamenlijke provincies hebben donderdag 8 juni jl. schriftelijk gereageerd naar Staatssecretaris Van Dam op de consultatie van de Interimwet veedichte gebieden. Deze Interimwet voorziet erin dat provincies extra instrumenten ter beschikking krijgen om in te zetten in gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Provincies vinden verduurzaming van de landbouw een belangrijke regionale opgave. Vanuit dat uitgangspunt hebben provincies ook naar dit wetsvoorstel gekeken. In een gesprek met de Staatssecretaris  willen zij aan de orde stellen dat zij voor de inrichting en het behoud van het landschap en voor een krachtige regionale economische ontwikkeling meer verantwoordelijkheid willen dragen voor het landbouwbeleid.

Provincies beschikken op dit moment al over verschillende instrumenten waarmee de kwaliteit van de leefomgeving kan worden gereguleerd. De provincies constateren echter dat de problematiek die gepaard gaat met de verwevenheid van intensieve veehouderij en omwonenden in delen van de provincie Noord-Brabant met het bestaande instrumentarium niet goed op te lossen is. Daarom vinden provincies dat er voor een deel van deze provincie een extra oplossing moet komen. Provincies zien de Interimwet als een laatste redmiddel dat enkel voor dit gebied een oplossing kan bieden.

Uitgangspunt voor de provincies is dat geen enkele provincie negatieve gevolgen ondervindt van het toepassen van deze wet. Ze willen voorkomen dat er als gevolg van deze wet dieren worden verplaatst naar andere regio’s, wanneer dat leidt tot een ongewenste toename van de milieubelasting aldaar. Daarover willen zij ook afspraken maken met de Staatssecretaris.

 


Gerelateerde berichten

Provincies zetten in op behoud van weide- en akkervogels

12 april 2018 - Provincies en maatschappelijke partijen gaan zich nog meer inzetten voor het behoud van weide- en akkervogels zoals de grutto, kievit, scholekster, patrijs en veldleeuwerik. Er wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van hun leefgebieden in het boerenland en natuurreservaten. Nederland heeft een belangrijke internationale verplichting voor de weide- en akkervogels. Om de populatie weer sterk en stabiel te maken, intensiveren provincies, Rijk, terreinbeheerders, soortenorganisaties, BoerenNatuur.nl en de agrarische collectieven de samenwerking in de weide- en akkervogelgebieden.
Lees meer

Alleen motie Oostvaardersplassen aangehouden

05 april 2018 - In het VAO Natuur van 3 april is bij de stemming alleen de motie van de PVV aangehouden. Hierin werd gesteld dat de Oostvaardersplassen als een dierexperiment moet worden gezien en dit moet worden beëindigd vanwege het onaanvaardbaar dierenleed. 
Lees meer

Verschillende moties in het VAO Natuur

30 maart 2018 - In het VAO Natuur van 23 maart jl. hield de minister van LNV dezelfde lijn vast als in het AO Natuur van 8 maart: provincies zijn primair verantwoordelijk. Om die reden heeft ze de volgende moties ontraden: twee moties van PVV en PvdA/PvdD waarin de partijen de minister opriepen op enige wijze een rol te pakken inzake de Oostvaardersplassen en een motie van de SP om met het IPO een plan te maken over de afronding van het Natuurnetwerk Nederland.
Lees meer