Provincies vragen staatssecretaris om oplossingen om negatieve gevolgen van veedichte gebieden tegen te gaan

09 juni 2017

De gezamenlijke provincies hebben donderdag 8 juni jl. schriftelijk gereageerd naar Staatssecretaris Van Dam op de consultatie van de Interimwet veedichte gebieden. Deze Interimwet voorziet erin dat provincies extra instrumenten ter beschikking krijgen om in te zetten in gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Provincies vinden verduurzaming van de landbouw een belangrijke regionale opgave. Vanuit dat uitgangspunt hebben provincies ook naar dit wetsvoorstel gekeken. In een gesprek met de Staatssecretaris  willen zij aan de orde stellen dat zij voor de inrichting en het behoud van het landschap en voor een krachtige regionale economische ontwikkeling meer verantwoordelijkheid willen dragen voor het landbouwbeleid.

Provincies beschikken op dit moment al over verschillende instrumenten waarmee de kwaliteit van de leefomgeving kan worden gereguleerd. De provincies constateren echter dat de problematiek die gepaard gaat met de verwevenheid van intensieve veehouderij en omwonenden in delen van de provincie Noord-Brabant met het bestaande instrumentarium niet goed op te lossen is. Daarom vinden provincies dat er voor een deel van deze provincie een extra oplossing moet komen. Provincies zien de Interimwet als een laatste redmiddel dat enkel voor dit gebied een oplossing kan bieden.

Uitgangspunt voor de provincies is dat geen enkele provincie negatieve gevolgen ondervindt van het toepassen van deze wet. Ze willen voorkomen dat er als gevolg van deze wet dieren worden verplaatst naar andere regio’s, wanneer dat leidt tot een ongewenste toename van de milieubelasting aldaar. Daarover willen zij ook afspraken maken met de Staatssecretaris.

 


Gerelateerde berichten

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer

Kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gebundeld en beschikbaar

26 juli 2018 - BIJ12 heeft alle relevante en beschikbare kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) bij elkaar gebracht in de ANLb Kennisbank. De ANLb-Kennisbank is de verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. Het laat de uitgangspunten van het stelsel zien en brengt alle ketenpartners en hun verantwoordelijkheden en activiteiten overzichtelijk in beeld.
Lees meer

Overheden maken afspraken voor vitaal platteland

19 juli 2018 - Een duurzamere landbouw die rendabel is en ecologisch verantwoord, bodemdaling en waterbeheer vormen grote uitdagingen voor het landelijk gebied. Om het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam te houden en te versterken, hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), IPO, VNG en de Unie van Waterschappen besloten deze opgaven gezamenlijk op te pakken.
Lees meer