Provincies: wacht met aanpassingen in financiering monumentenzorg

03 november 2016

De twaalf provincies vragen de Tweede Kamer pas op de plaats te maken met het schrappen van de fiscale aftrek van de uitgaven voor particuliere monumentenpanden. Provincies pleiten ervoor eerst de al afgesproken evaluatie in 2018 af te wachten. Ook de nieuwe subsidieregeling die de minister in de plaats van fiscale aftrek wil instellen, is nog onvoldoende uitgekristalliseerd. De provincies zich zorgen over de gevolgen van de voorgenomen maatregelen voor instandhouding van het culturele erfgoed.

Vooruitlopend op aangekondigde evaluaties voor herziening van het gehele financiële stelsel van de monumentenzorg, heeft het kabinet voorgesteld om de fiscale aftrek voor onderhoud van monumenten af te schaffen en te vervangen door een soberder subsidieregeling. De Tweede Kamer debatteert op 21 november over de cultuurbegroting.

Tot op heden konden eigenaren van een rijksmonument 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Deze aftrekpost komt in 2017 te vervallen. De staat wil gerichter subsidiëren, waardoor minder panden in aanmerking komen voor financiële steun vanuit het Rijk. Tegelijkertijd is het ook een bezuiniging: voorheen werd jaarlijks voor 57 miljoen euro gedeclareerd. Het beschikbare subsidiebedrag wordt straks teruggebracht naar maximaal 32 miljoen euro. Volgens de provincies is ook nog onvoldoende duidelijk wat de gevolgen zijn voor de betreffende monumenten van de voorziene besparing van 25 miljoen euro per jaar op het onderhoud.

“Wij vragen u om niet eerder aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg te doen dan wanneer de eerder aangekondigde evaluatie van de monumentenzorg in 2018 uitwijst dat deze redelijk of noodzakelijk zijn. Het gezamenlijk zorg dragen voor monumenten vraagt om continuïteit en betrouwbaarheid van partners, zodat eigenaren weten waarop ze kunnen rekenen. Het zonder overleg en zonder de aangekondigde stelselwijziging af te wachten drastisch wijzigen van het financieringsstelsel van de monumentenzorg getuigt niet van consistent rijksbeleid. Wij pleiten voor een integrale evaluatie voor besluitvorming”, zo hebben de provincies aan Vaste Kamercommissies van Financiën en Onderwijs Cultuur en Wetenschappen laten weten.

Provincies maken zich zorgen over de gevolgen voor de instandhouding van de monumenten: “De versobering zal naar verwachting een negatief effect hebben op de animo voor aanschaf en herbestemming van panden met monumentale waarde - denk: kerken, oude molens, boerderijen -, terwijl gebruik en ontwikkeling juist leegstand en sloop van ons cultureel erfgoed voorkomt. Vooral religieus erfgoed, zoals kerken en kloosters, industrieel erfgoed en historische boerderijen hebben te maken met leegstand en dus ook met herbestemming.”

Ook diverse erfgoedverenigingen hebben hun zorgen geuit over het kabinetsvoorstel.


Gerelateerde berichten

Historie, natuur en recreatie: Park Vliegbasis Soesterberg heeft alles

17 september 2018 - Park Vliegbasis Soesterberg is een gebied met een rijke natuur én een rijke historie. Toen de provincie Utrecht het park kocht, wilde ze deze unieke eigenschappen van het gebied optimaal tot bloei laten komen. En hoewel dat moeilijker is dan het lijkt door de continu noodzakelijke afweging tussen natuur, cultuur en recreatie, is het de provincie in samenwerking met de gebiedspartners gelukt om een park te ontwikkelen dat in balans is.
Lees meer

Een passend cultureel aanbod in de eigen regio: een meerwaarde voor ons levensgenot

19 maart 2018 - Op 12 maart jl. presenteerde minister Van Engelshoven de cultuurbrief Cultuur in een open samenleving. Hierin nodigt het kabinet andere overheden uit stedelijke en regionale profielen op te stellen ter voorbereiding op de nieuwe subsidieperiode (start 2021). Een IPO-werkgroep doet al het nodige voorwerk. Actieve regio’s komen hier regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen over het cultuurbeleid. Voorzitter Daphne Wassink: ‘Er is zoveel dynamiek en cultureel talent in de provincies. We willen dit laten zien aan het Rijk én we willen ze hierbij betrekken. Daarom werken we nu in de stedelijke en regionale profielen al een beleidsplan uit voor de nieuwe subsidieperiode.’
Lees meer

Het digitale project Zeeuwse Ankers: leerzaam, verbindend en economisch interessant

23 februari 2018 - Sinds september 2017 is Marc Kocken sectorhoofd Erfgoed en Publiek van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ). Hij is zeer enthousiast over de Zeeuwse Ankers, een succesvol project waarin met verschillende communicatiemiddelen de verhalen van de provincie Zeeland worden verteld. ‘Prachtig toch, als je via een website of in een tocht langs plaatsen, objecten en erfgoed de geschiedenis van een provincie leert kennen.’ Misschien komt het door zijn archeologische achtergrond dat hij zo geniet van het historische verhaal dat een provincie typeert. En als sectorhoofd bij SCEZ ziet Marc ook de economische component: ‘De provincies spelen daarbij een belangrijke rol’, aldus Marc.
Lees meer