Provincies: wacht met aanpassingen in financiering monumentenzorg

03 november 2016

De twaalf provincies vragen de Tweede Kamer pas op de plaats te maken met het schrappen van de fiscale aftrek van de uitgaven voor particuliere monumentenpanden. Provincies pleiten ervoor eerst de al afgesproken evaluatie in 2018 af te wachten. Ook de nieuwe subsidieregeling die de minister in de plaats van fiscale aftrek wil instellen, is nog onvoldoende uitgekristalliseerd. De provincies zich zorgen over de gevolgen van de voorgenomen maatregelen voor instandhouding van het culturele erfgoed.

Vooruitlopend op aangekondigde evaluaties voor herziening van het gehele financiële stelsel van de monumentenzorg, heeft het kabinet voorgesteld om de fiscale aftrek voor onderhoud van monumenten af te schaffen en te vervangen door een soberder subsidieregeling. De Tweede Kamer debatteert op 21 november over de cultuurbegroting.

Tot op heden konden eigenaren van een rijksmonument 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Deze aftrekpost komt in 2017 te vervallen. De staat wil gerichter subsidiëren, waardoor minder panden in aanmerking komen voor financiële steun vanuit het Rijk. Tegelijkertijd is het ook een bezuiniging: voorheen werd jaarlijks voor 57 miljoen euro gedeclareerd. Het beschikbare subsidiebedrag wordt straks teruggebracht naar maximaal 32 miljoen euro. Volgens de provincies is ook nog onvoldoende duidelijk wat de gevolgen zijn voor de betreffende monumenten van de voorziene besparing van 25 miljoen euro per jaar op het onderhoud.

“Wij vragen u om niet eerder aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg te doen dan wanneer de eerder aangekondigde evaluatie van de monumentenzorg in 2018 uitwijst dat deze redelijk of noodzakelijk zijn. Het gezamenlijk zorg dragen voor monumenten vraagt om continuïteit en betrouwbaarheid van partners, zodat eigenaren weten waarop ze kunnen rekenen. Het zonder overleg en zonder de aangekondigde stelselwijziging af te wachten drastisch wijzigen van het financieringsstelsel van de monumentenzorg getuigt niet van consistent rijksbeleid. Wij pleiten voor een integrale evaluatie voor besluitvorming”, zo hebben de provincies aan Vaste Kamercommissies van Financiën en Onderwijs Cultuur en Wetenschappen laten weten.

Provincies maken zich zorgen over de gevolgen voor de instandhouding van de monumenten: “De versobering zal naar verwachting een negatief effect hebben op de animo voor aanschaf en herbestemming van panden met monumentale waarde - denk: kerken, oude molens, boerderijen -, terwijl gebruik en ontwikkeling juist leegstand en sloop van ons cultureel erfgoed voorkomt. Vooral religieus erfgoed, zoals kerken en kloosters, industrieel erfgoed en historische boerderijen hebben te maken met leegstand en dus ook met herbestemming.”

Ook diverse erfgoedverenigingen hebben hun zorgen geuit over het kabinetsvoorstel.


Gerelateerde berichten

Friesland presenteert zich op het Plein: “Wij willen hét voorbeeld zijn”

19 januari 2018 - Eind januari gaat het jaar van Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân (LF2018) officieel van start. Als voorproefje op de festiviteiten presenteerde de provincie Fryslân zich afgelopen dinsdag en woensdag op het plein in Den Haag. Op dinsdag kreeg de Haagse politiek het ‘Pleit fan Fryslân’ aangeboden door een Friese delegatie. Het ‘Pleit’ onderstreept het belang van kunst en cultuur en onderschrijft dat cultuur de motor van vernieuwing is. 
Lees meer

Hester Maij (IPO) over het nieuwe Rijkscultuurbeleid: "Experimenteren, van elkaar leren en samen daar in investeren."

11 december 2017 - Maandag 4 december stuurde het IPO namens de provincies samen met de VNG aan minister Van Engelshoven een brief met aanbevelingen voor de aanpak van het cultuurbeleid. We vroegen Hester Maij (provincie Overijssel) vanuit het IPO deze brief toe te lichten. “Ik verwacht veel van de samenwerking met het Rijk en de nieuwe minister. Dat baseer ik op de aanknopingspunten die het regeerakkoord biedt voor de nieuwe insteek van het cultuurbeleid.”
Lees meer

Provincies en gemeenten ondersteunen pleidooi voor meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

07 december 2017 - Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen. Die aanbevelingen geven het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee aan de nieuwe cultuurminister Ingrid van Engelshoven als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de recent uitgebrachte verkenning van de Raad voor Cultuur.
Lees meer