Provincies: wacht met aanpassingen in financiering monumentenzorg

03 november 2016

De twaalf provincies vragen de Tweede Kamer pas op de plaats te maken met het schrappen van de fiscale aftrek van de uitgaven voor particuliere monumentenpanden. Provincies pleiten ervoor eerst de al afgesproken evaluatie in 2018 af te wachten. Ook de nieuwe subsidieregeling die de minister in de plaats van fiscale aftrek wil instellen, is nog onvoldoende uitgekristalliseerd. De provincies zich zorgen over de gevolgen van de voorgenomen maatregelen voor instandhouding van het culturele erfgoed.

Vooruitlopend op aangekondigde evaluaties voor herziening van het gehele financiële stelsel van de monumentenzorg, heeft het kabinet voorgesteld om de fiscale aftrek voor onderhoud van monumenten af te schaffen en te vervangen door een soberder subsidieregeling. De Tweede Kamer debatteert op 21 november over de cultuurbegroting.

Tot op heden konden eigenaren van een rijksmonument 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte. Deze aftrekpost komt in 2017 te vervallen. De staat wil gerichter subsidiëren, waardoor minder panden in aanmerking komen voor financiële steun vanuit het Rijk. Tegelijkertijd is het ook een bezuiniging: voorheen werd jaarlijks voor 57 miljoen euro gedeclareerd. Het beschikbare subsidiebedrag wordt straks teruggebracht naar maximaal 32 miljoen euro. Volgens de provincies is ook nog onvoldoende duidelijk wat de gevolgen zijn voor de betreffende monumenten van de voorziene besparing van 25 miljoen euro per jaar op het onderhoud.

“Wij vragen u om niet eerder aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg te doen dan wanneer de eerder aangekondigde evaluatie van de monumentenzorg in 2018 uitwijst dat deze redelijk of noodzakelijk zijn. Het gezamenlijk zorg dragen voor monumenten vraagt om continuïteit en betrouwbaarheid van partners, zodat eigenaren weten waarop ze kunnen rekenen. Het zonder overleg en zonder de aangekondigde stelselwijziging af te wachten drastisch wijzigen van het financieringsstelsel van de monumentenzorg getuigt niet van consistent rijksbeleid. Wij pleiten voor een integrale evaluatie voor besluitvorming”, zo hebben de provincies aan Vaste Kamercommissies van Financiën en Onderwijs Cultuur en Wetenschappen laten weten.

Provincies maken zich zorgen over de gevolgen voor de instandhouding van de monumenten: “De versobering zal naar verwachting een negatief effect hebben op de animo voor aanschaf en herbestemming van panden met monumentale waarde - denk: kerken, oude molens, boerderijen -, terwijl gebruik en ontwikkeling juist leegstand en sloop van ons cultureel erfgoed voorkomt. Vooral religieus erfgoed, zoals kerken en kloosters, industrieel erfgoed en historische boerderijen hebben te maken met leegstand en dus ook met herbestemming.”

Ook diverse erfgoedverenigingen hebben hun zorgen geuit over het kabinetsvoorstel.


Gerelateerde berichten

Provincies uiten zorgen over regionale omroepfunctie bij Commissariaat voor de Media

07 april 2017 - Een afvaardiging van de provincies heeft een bezoek gebracht aan het toezichts- en adviesorgaan Commissariaat voor de Media (CvdM). Zij gingen in gesprek over de flinke uitdagingen in het regionale medialandschap. Als zelfstandig bestuursorgaan staat het CvdM tussen politiek en media-instellingen. Het Commissariaat ziet er op toe dat de Mediawet wordt nageleefd. Daarbij richt het zich op eerlijke en transparantie verhoudingen tussen publieke en commerciële media-instellingen.
Lees meer

17 miljoen voor toekomstbestendige regionale omroepen

06 december 2016 - Staatssecretaris Dekker (OCW, VVD) krijgt van de Kamer in 2017 eenmalig een samenwerkingsfonds van 17 miljoen als stimulans voor de modernisering van de regionale omroepen. Het IPO vindt dat het er voor de regionale publieke omroepen vooralsnog goed uitziet met extra geld en ruimte voor onderlinge samenwerking binnen het publieke bestel en met private media.
Lees meer

IPO pleit voor ruime opvatting motie versterking regionale journalistiek

30 november 2016 - Tweede Kamerleden Elias (VVD) en Mohandis (PvdA) willen eenmalig 17 miljoen voor samenwerking tussen regionale omroepen beschikbaar stellen. Die motie brachten zij in tijdens het wetgevingsoverleg Mediabegroting op 28 november. Voor een sterke regionale journalistiek vindt het IPO het belangrijk dat de uitvoering van de motie inhoudelijk ook ruimer wordt dan wat staatssecretaris Dekker tot nu toe heeft gezegd. Niet alleen samenwerken om te besparen, maar ook om te innoveren om de regionale journalistiek versterken.
Lees meer