Provincies willen geen numerus fixus voor technische opleidingen

28 oktober 2016

Het instellen van een numerus fixus voor acht technische opleidingen is geen goed idee vinden de 12 provincies. Zij roepen minister Bussemaker op om in gesprek te gaan met de technische universiteiten om een oplossing te vinden voor het capaciteitsvraagstuk. Juist nu is in de regio behoefte aan goed opgeleide technische arbeidskrachten.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kondigde onlangs aan dat het aantal technische opleidingen met een numerus fixus in 2017 verdubbelt. Op dit moment geldt voor vier technische opleidingen een instroombeperking, voor het komende jaar zou dat voor acht opleidingen gelden. Eén van de redenen van de numerus fixus is het feit dat de technische opleidingen qua capaciteit en faciliteiten niet zijn meegegroeid met het groeiend aantal nieuwe studenten.

Provincies zijn verantwoordelijk voor de regionale economie. Elke regio kent een specifieke arbeidsvraag die past bij het regionale economische profiel en de maatschappelijke opgaven die er spelen. In veel regio’s is sprake van een zogenaamde technische revolutie die zich op verschillende wijzen manifesteert. We zien een razendsnelle ontwikkeling op het gebied van onder meer ICT, robotisering, 3D-printen en nano- en biotechnologie. Dit heeft grote invloed op de structuur van onze economie, de werkgelegenheid en de arbeidsverhoudingen.

De provincies zien in de regio een ‘mismatch’ tussen de vraag naar arbeid en het aanbod. Een ‘mismatch’ die zich met name in de technieksector manifesteert. Mede hierom werken de provincies in het Nationaal Techniekpact 2020 samen met het kabinet aan het vergroten van de instroom in bèta- en technische studies. Deze aanpak werpt vruchten af. De algemene doelstelling dat 40% van de jongeren kiest voor een opleiding in de techniek komt in zicht.

Eddy van Hijum, gedeputeerde economie in Overijssel en lid van het IPO-bestuur: “Gezien de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt en het succes van het Techniekpact betreuren provincies dat juist nu een instroombeperking voor maar liefst acht technische opleidingen wordt ingesteld. Een numerus fixus voor technische opleidingen staat haaks op de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt, en gaat ten koste van het perspectief van zowel studenten als werkgevers.”

De provincies roepen minister Bussemaker per brief op in gesprek te gaan met de technische universiteiten om te zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in capaciteit en faciliteiten. In de brief bieden de provincies de minister aan om met haar mee te denken over de wijze waarop we op regionaal niveau kunnen bevorderen dat meer studenten met een afgeronde technische opleiding daadwerkelijk in de techniek gaan werken. Wij stellen voor om hierover in het kader van het Techniekpact op korte termijn concrete afspraken te maken. 


Gerelateerde berichten

Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

18 januari 2018 - Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, vroeg Euro Commissaris Oettinger ook in het nieuwe MFK de EU investeringsfondsen voor Nederland te behouden. Hij vroeg tevens de Tweede Kamerleden om oog te hebben voor het fundamentele belang van EFRO-middelen. Ter illustratie bood hij de Euro Commissaris en de Tweede Kamerleden een flyer aan met inspirerende innovatieve voorbeelden uit de regio’s.  
Lees meer

Vijf transitieagenda’s schetsen contouren voor circulaire samenleving in 2050

16 januari 2018 - Op maandag 15 januari nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) tijdens de start van de week van de circulaire economie namens het kabinet de vijf transitieagenda’s in ontvangst die de contouren schetsen voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van provincie Flevoland, benadrukte het belang van de rol van de provincies als decentrale overheid hierin. 
Lees meer

Regionale woningbehoefte: een toezichthoudende rol voor provincies

18 december 2017 - Op 11 december vond in de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Wonen en Ruimtelijke Ordening plaats. Diverse Kamerleden stelden de minister de vraag hoe zij haar regisserende rol wil gaan oppakken bij het invullen van de regionale woningbehoefte. De minister gaf aan dat de provincies een toezichthoudende rol hebben en daarbij ook verschillende belangen kunnen afwegen: de belangen tussen infrastructuur, groen en wonen. Zij doen dat volgens de minister over de grenzen van de gemeenten heen. 
Lees meer