Provincies willen geen numerus fixus voor technische opleidingen

28 oktober 2016

Het instellen van een numerus fixus voor acht technische opleidingen is geen goed idee vinden de 12 provincies. Zij roepen minister Bussemaker op om in gesprek te gaan met de technische universiteiten om een oplossing te vinden voor het capaciteitsvraagstuk. Juist nu is in de regio behoefte aan goed opgeleide technische arbeidskrachten.

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kondigde onlangs aan dat het aantal technische opleidingen met een numerus fixus in 2017 verdubbelt. Op dit moment geldt voor vier technische opleidingen een instroombeperking, voor het komende jaar zou dat voor acht opleidingen gelden. Eén van de redenen van de numerus fixus is het feit dat de technische opleidingen qua capaciteit en faciliteiten niet zijn meegegroeid met het groeiend aantal nieuwe studenten.

Provincies zijn verantwoordelijk voor de regionale economie. Elke regio kent een specifieke arbeidsvraag die past bij het regionale economische profiel en de maatschappelijke opgaven die er spelen. In veel regio’s is sprake van een zogenaamde technische revolutie die zich op verschillende wijzen manifesteert. We zien een razendsnelle ontwikkeling op het gebied van onder meer ICT, robotisering, 3D-printen en nano- en biotechnologie. Dit heeft grote invloed op de structuur van onze economie, de werkgelegenheid en de arbeidsverhoudingen.

De provincies zien in de regio een ‘mismatch’ tussen de vraag naar arbeid en het aanbod. Een ‘mismatch’ die zich met name in de technieksector manifesteert. Mede hierom werken de provincies in het Nationaal Techniekpact 2020 samen met het kabinet aan het vergroten van de instroom in bèta- en technische studies. Deze aanpak werpt vruchten af. De algemene doelstelling dat 40% van de jongeren kiest voor een opleiding in de techniek komt in zicht.

Eddy van Hijum, gedeputeerde economie in Overijssel en lid van het IPO-bestuur: “Gezien de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt en het succes van het Techniekpact betreuren provincies dat juist nu een instroombeperking voor maar liefst acht technische opleidingen wordt ingesteld. Een numerus fixus voor technische opleidingen staat haaks op de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt, en gaat ten koste van het perspectief van zowel studenten als werkgevers.”

De provincies roepen minister Bussemaker per brief op in gesprek te gaan met de technische universiteiten om te zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in capaciteit en faciliteiten. In de brief bieden de provincies de minister aan om met haar mee te denken over de wijze waarop we op regionaal niveau kunnen bevorderen dat meer studenten met een afgeronde technische opleiding daadwerkelijk in de techniek gaan werken. Wij stellen voor om hierover in het kader van het Techniekpact op korte termijn concrete afspraken te maken. 


Gerelateerde berichten

Provincies vragen staatssecretaris om oplossingen om negatieve gevolgen van veedichte gebieden tegen te gaan

09 juni 2017 - De gezamenlijke provincies hebben donderdag 8 juni schriftelijk gereageerd naar Staatssecretaris Van Dam (PvdA) op de consultatie van de Interimwet veedichte gebieden. Deze Interimwet voorziet erin dat provincies instrumenten ter beschikking krijgen om in te zetten in gebieden die te kampen hebben met negatieve gevolgen van de aanwezige veehouderij voor de kwaliteit van de leefomgeving.
Lees meer

Coalitie van ondernemers en decentrale overheden willen regiodeals met rijk

05 april 2017 - Er dreigt in Nederland een kloof tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden. IPO, VNG, VNO-NCW, MKB-Nederland en Stedennetwerk G32 zijn van mening dat Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven nauw moeten samenwerken en slimme keuzes moeten maken om steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal te houden.
Lees meer

Regio’s werken aan economische groei, doet u mee?

29 maart 2017 - Met dit statement riep burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle het volgende kabinet op samen werk te maken van economische structuurversterking tijdens de conferentie 'Beproefd, gedurfd, versneld. Samen verder met 'Maak verschil'. Hij deed dit namens de zes proeftuinregio’s. Deze hebben vanaf de zomer van 2016 de aanbevelingen uit het rapport Maak Verschil van de studiegroep openbaar bestuur in de praktijk beproefd in een gezamenlijk initiatief van het Rijk, VNG en IPO. 
Lees meer