Realisatie Natuurnetwerk Nederland op schema

19 januari 2017

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. In 2015 is er 1.747 hectare natuurgebied verworven en 3.141 hectare ingericht. De totaal beoogde omvang van het NNN is 670.000 hectare, waarvan nu  616.000 hectare gereed is. De provincies hebben tot 2027 de tijd om de nog resterende 8% te realiseren.   

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid zijn provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Nederland, waaronder de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur - EHS). In het Natuurpact dat het Rijk en de provincies hebben gesloten, is afgesproken dat de provincies tussen 2011 en 2027 minimaal 80.000 hectare natuur inrichten, bovenop de reeds bestaande 588.000 hectare natuur die er toen al lag. In de jaren 2011 tot 2016 is er 28.000 hectare natuur gerealiseerd. Dat is ruim een derde van de totale opgave. In 2027 moet het natuurnetwerk (beoogde omvang 670.000 hectare) volledig gerealiseerd zijn. 

IPO-infographic Natuurnetwerk-klein_DEF-HR.jpg
 
 
Andere resultaten
De provincies brengen jaarlijks verslag uit van de voortgang rond de afspraken uit het Natuurpact. Naast de ontwikkeling van het Natuurnetwerk zijn in het oog springende resultaten uit deze tweede voortgangsrapportage de start van het nieuwe subsidiestelsel rond agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de implementatie van het Programmatische Aanpak Stikstof en de Wet natuurbescherming. Deze is per 1 januari 2017 in werking getreden. Daarmee is de decentralisatie nu ook wettelijk verankerd.
 
Praktijk
In de rapportage zijn diverse voorbeelden opgenomen die laten zien hoe provincies samen met hun gebiedspartners werken aan een gezonde en aantrekkelijke natuur, vaak gekoppeld aan andere regionale opgaven zoals waterbeheer en recreatie. Gelderse Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, tevens IPO-bestuurslid Vitaal Platteland: “Uit deze concrete praktijkvoorbeelden spreekt het enthousiasme waarmee de provincies de samenwerking zoeken met gebiedspartijen in de regio en verbindingen weten te leggen met andere beleidsterreinen. Provinciaal natuurbeleid moet deel uit maken van belevingswereld van mensen en moet natuuropgaven verbinden met andere maatschappelijke opgaven, zodat meer burgers, ondernemers en maatschappelijke partijen betrokken raken bij natuur. De provincie blijkt in de praktijk de juiste overheid om die verbinding te realiseren. Ik kijk met genoegen terug op de resultaten die we tot nu toe hebben behaald, maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Ook de komende jaren gaan we laten zien dat de natuur in goede handen is bij de provincies.”

 

Download de tweede voortgangsrapportage natuur

Download infographic voortgang Natuurnetwerk Nederland

Download infographic praktijkvoorbeelden


Gerelateerde berichten

Minister Schouten: Het Natuurnetwerk en Natuurpact liggen goed op schema

09 maart 2018 - Op 8 maart 2018 vond het eerste AO Natuur met minister Schouten plaats. Ten aanzien van het Natuurpact en de voortgang van de realisatie van het Natuurnetwerk liggen de provincies goed op schema, is haar conclusie. Ook vindt de minister dat de provincies over voldoende instrumenten beschikken en hoeft zij zich niet te bemoeien met de keuze van sommige provincies om wel of niet het instrument onteigening (eigendom wordt overheidsbezit) in te zetten. De minister wil alleen met provincies spreken over het afgesproken eindresultaat, niet naar de manier waarop provincies dat bereiken.
Lees meer

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

14 november 2017 - De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De daling van de gemiddelde natuurkwaliteit, die sinds 1994 is ingezet, is inmiddels gestopt. In sommige gebieden neemt de kwaliteit zelfs licht toe. Bij een aantal individuele ecosystemen, zoals open duin en heide, is deze positieve trend nog niet zichtbaar. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. 
Lees meer

Geitenhouderijen en gezondheid

06 november 2017 - Op 1 november jl. heeft het IPO namens de provincies een brief gestuurd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).In de brief schrijven de provincies dat zij zo snel mogelijk duidelijkheid willen over de vergrote kans op longontsteking van bewoners rond geitenhouderijen.
Lees meer