Realisatie Natuurnetwerk Nederland op schema

19 januari 2017

De provincies liggen ruim op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Natuurpact. In 2015 is er 1.747 hectare natuurgebied verworven en 3.141 hectare ingericht. De totaal beoogde omvang van het NNN is 670.000 hectare, waarvan nu  616.000 hectare gereed is. De provincies hebben tot 2027 de tijd om de nog resterende 8% te realiseren.   

Sinds de decentralisatie van het natuurbeleid zijn provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid in Nederland, waaronder de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur - EHS). In het Natuurpact dat het Rijk en de provincies hebben gesloten, is afgesproken dat de provincies tussen 2011 en 2027 minimaal 80.000 hectare natuur inrichten, bovenop de reeds bestaande 588.000 hectare natuur die er toen al lag. In de jaren 2011 tot 2016 is er 28.000 hectare natuur gerealiseerd. Dat is ruim een derde van de totale opgave. In 2027 moet het natuurnetwerk (beoogde omvang 670.000 hectare) volledig gerealiseerd zijn. 

IPO-infographic Natuurnetwerk-klein_DEF-HR.jpg
 
 
Andere resultaten
De provincies brengen jaarlijks verslag uit van de voortgang rond de afspraken uit het Natuurpact. Naast de ontwikkeling van het Natuurnetwerk zijn in het oog springende resultaten uit deze tweede voortgangsrapportage de start van het nieuwe subsidiestelsel rond agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de implementatie van het Programmatische Aanpak Stikstof en de Wet natuurbescherming. Deze is per 1 januari 2017 in werking getreden. Daarmee is de decentralisatie nu ook wettelijk verankerd.
 
Praktijk
In de rapportage zijn diverse voorbeelden opgenomen die laten zien hoe provincies samen met hun gebiedspartners werken aan een gezonde en aantrekkelijke natuur, vaak gekoppeld aan andere regionale opgaven zoals waterbeheer en recreatie. Gelderse Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk, tevens IPO-bestuurslid Vitaal Platteland: “Uit deze concrete praktijkvoorbeelden spreekt het enthousiasme waarmee de provincies de samenwerking zoeken met gebiedspartijen in de regio en verbindingen weten te leggen met andere beleidsterreinen. Provinciaal natuurbeleid moet deel uit maken van belevingswereld van mensen en moet natuuropgaven verbinden met andere maatschappelijke opgaven, zodat meer burgers, ondernemers en maatschappelijke partijen betrokken raken bij natuur. De provincie blijkt in de praktijk de juiste overheid om die verbinding te realiseren. Ik kijk met genoegen terug op de resultaten die we tot nu toe hebben behaald, maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Ook de komende jaren gaan we laten zien dat de natuur in goede handen is bij de provincies.”

 

Download de tweede voortgangsrapportage natuur

Download infographic voortgang Natuurnetwerk Nederland

Download infographic praktijkvoorbeelden


Gerelateerde berichten

Droogte in Nederland vraagt om verdeling water

02 augustus 2018 - De aanhoudende droogte zorgt dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons land binnenstroomt. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet op 2 augustus aan de Tweede Kamer weten deze waterverdeling vanaf nu bij het Managementteam Watertekorten MTW te beleggen.
Lees meer

Kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer gebundeld en beschikbaar

26 juli 2018 - BIJ12 heeft alle relevante en beschikbare kennis over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) bij elkaar gebracht in de ANLb Kennisbank. De ANLb-Kennisbank is de verzamelplaats voor alle beleids- en uitvoeringsinformatie over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in Nederland. Het laat de uitgangspunten van het stelsel zien en brengt alle ketenpartners en hun verantwoordelijkheden en activiteiten overzichtelijk in beeld.
Lees meer

Overheden maken afspraken voor vitaal platteland

19 juli 2018 - Een duurzamere landbouw die rendabel is en ecologisch verantwoord, bodemdaling en waterbeheer vormen grote uitdagingen voor het landelijk gebied. Om het platteland in Nederland economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam te houden en te versterken, hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), IPO, VNG en de Unie van Waterschappen besloten deze opgaven gezamenlijk op te pakken.
Lees meer