Rechter gaat niet mee in bezwaar IPO tegen bezuiniging BDU

13 oktober 2015

Het regionale Openbaar Vervoer is de afgelopen jaren geconfronteerd met verschillende kostenstijgingen en bezuinigingen. Ook op de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (de BDU), die bedoeld is om de exploitatie van het regionaal Openbaar Vervoer te financieren, is door het rijk bezuinigd. De indexatie-methode is zodanig gewijzigd dat deze praktisch op nul staat. De inkomsten blijven dus gelijk, terwijl de kosten voor het OV blijven stijgen. De financiële druk op het regionaal OV wordt daarmee steeds groter, waardoor provincies steeds meer genoodzaakt zijn om in buslijnen en frequenties waarop bussen rijden te snijden.

Het IPO heeft namens de twaalf provincies bezwaar en uiteindelijk beroep aangetekend bij de rechtbank tegen deze indexatiemethode en daarmee bezuinigingsmaatregel. De rechtbank gaat in haar uitspraak niet mee met de bezwaren die het IPO heeft geuit  en zal deze bezuinigingsmaatregel daarmee niet ongedaan maken. De provincies betreuren de uitspraak en beraden zich op verdere stappen.

Eén van de stappen is de urgentie van de financiële situatie in het regionale OV via een onderzoekstraject beter in kaart te brengen. Aan dit onderzoek werken naast de provincies, ook de twee vervoerregio’s en het ministerie van I&M mee.

 


Gerelateerde berichten

Rfv: ‘Kijk bij regionale economie meer naar provincies'

10 juli 2017 - De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) zet in dit advies de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven. Directe aanleiding voor dit advies is het rapport van de Studiegroep openbaar bestuur Maak verschil, waarin vanuit regionaal economisch perspectief wordt gekeken naar de bestuurlijke inrichting van Nederland. In het advies van de Rfv staat de vraag centraal wat de betekenis is van de financiële verhoudingen voor (regionale) economisch opgaven.
Lees meer

Eerste Kamer neemt wetsvoorstel verdeelmodel in behandeling

10 februari 2017 - De Tweede Kamer heeft vorige week unaniem het wetsvoorstel vereenvoudiging verdeelmodel provinciefonds gesteund. Deze week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel in behandeling genomen. Provincies rekenen er op dat de nieuwe verdeling nu snel en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari zal gelden.
Lees meer

Nieuw verdeelmodel provinciefonds: eenvoudig en transparant

16 december 2015 - Het IPO-bestuur van 10 december is unaniem tot overeenstemming gekomen over een nieuw verdeelmodel voor het provinciefonds. Het nieuwe verdeelmodel, dat is uitgewerkt door een externe commissie onder leiding van mr. Geert Jansen, is eenvoudiger en transparanter dan het oude model en sluit beter aan bij de kerntaken van de provincies. IPO-voorzitter Remkes: “De commissie is er in geslaagd een zeer complex model te vereenvoudigen, waarmee bij uitstek recht wordt gedaan aan de provinciale autonomie”. Het rapport ‘Redelijk Verdeeld’ waarin het nieuwe verdeelmodel is opgenomen, is aan minister Plasterk van BZK aangeboden met het verzoek om het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2017 in te voeren en hiervoor de financiële verhoudingswet aan te passen.
Lees meer