Regionale aanpak vormt basis voor een Klimaatakkoord

28 februari 2018

Gemeenten, provincies en waterschappen zetten bij de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord in op een regionale aanpak. Om de energie- en klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen moet samengewerkt worden tussen overheden en met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Alleen met integrale strategieën lukt het de kwaliteit van het landschap te behouden en de economie te verduurzamen.

De koepels VNG, IPO en de Unie van Waterschappen voelen zich gesteund door het pleidooi van minister Wiebes voor een stevige regionale verankering in het Klimaatakkoord. Zoals al in de 'Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ aangegeven, pleiten zij voor een nationale programmatische aanpak waarin over sectorgrenzen heen programma’s worden ontwikkeld en geïnvesteerd wordt in kennisdeling en innovatie.

Samenwerken
De decentrale overheden vinden het belangrijk om proeftuinen en pilots te ontwikkelen om expertise en ervaringen op te halen en te delen. De energietransitie is niet alleen een technisch, maar vooral ook een maatschappelijk vraagstuk. Hoe vinden we een oplossing waarbij de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld? Het vraagt van alle betrokkenen de bereidheid om los komen van sectoraal denken en eigen belangen. Gemeenten, provincies en waterschappen dragen bij aan de samenwerking op het gebied van kennis en innovatie tussen overheden, bedrijfsleven, maatschappij en clusters in de regio.
 
Onderhandelingen
Afgelopen vrijdag heeft minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer het proces geschetst om te komen tot een Klimaatakkoord. De onderhandelingen vinden plaats aan vijf inhoudelijke sectortafels (industrie, transport, landbouw en landgebruik, elektriciteit en governance). Afgevaardigden van de decentrale overheden nemen plaats aan álle vijf sectortafels om samen met het Rijk en de maatschappelijk partners te werken aan een uitvoeringsagenda. Uiteindelijk moet elke tafel een zelfstandig inhoudelijk akkoord opleveren. De komende maanden organiseren de koepels provinciale bijeenkomsten waarin het aanstaande Klimaatakkoord en de Regionale Energie- en Klimaatstrategieën worden besproken met bestuurders en ambtenaren.
 

Gerelateerde berichten

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer

Impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018

23 april 2018 - De ministeries van Infrastructuur en Water (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaan in 2018 honderd inkoopprojecten van overheden ‘on the job’ ondersteunen. Het zijn projecten met een wezenlijk effect op CO2 besparingen en/of circulariteit. 
Lees meer

IPO, UvW en VNG organiseren bijeenkomsten over regionale aanpak Energietransitie

20 april 2018 - Decentrale overheden hebben hun eigen regionale doelstellingen en initiatieven op het gebied van Energie en klimaat. Om de ambities aan te laten sluiten bij de landelijke opgave en de realisatie van regionale aanpakken te versnellen en te verbeteren, hebben het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het rijk het initiatief genomen om dit samen op te pakken. Zij organiseren tussen april en juli een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst per provincie over de regionale aanpak van de Energietransitie.
Lees meer