Regionale aanpak vormt basis voor een Klimaatakkoord

28 februari 2018

Gemeenten, provincies en waterschappen zetten bij de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord in op een regionale aanpak. Om de energie- en klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen moet samengewerkt worden tussen overheden en met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Alleen met integrale strategieën lukt het de kwaliteit van het landschap te behouden en de economie te verduurzamen.

De koepels VNG, IPO en de Unie van Waterschappen voelen zich gesteund door het pleidooi van minister Wiebes voor een stevige regionale verankering in het Klimaatakkoord. Zoals al in de 'Investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ aangegeven, pleiten zij voor een nationale programmatische aanpak waarin over sectorgrenzen heen programma’s worden ontwikkeld en geïnvesteerd wordt in kennisdeling en innovatie.

Samenwerken
De decentrale overheden vinden het belangrijk om proeftuinen en pilots te ontwikkelen om expertise en ervaringen op te halen en te delen. De energietransitie is niet alleen een technisch, maar vooral ook een maatschappelijk vraagstuk. Hoe vinden we een oplossing waarbij de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld? Het vraagt van alle betrokkenen de bereidheid om los komen van sectoraal denken en eigen belangen. Gemeenten, provincies en waterschappen dragen bij aan de samenwerking op het gebied van kennis en innovatie tussen overheden, bedrijfsleven, maatschappij en clusters in de regio.
 
Onderhandelingen
Afgelopen vrijdag heeft minister Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer het proces geschetst om te komen tot een Klimaatakkoord. De onderhandelingen vinden plaats aan vijf inhoudelijke sectortafels (industrie, transport, landbouw en landgebruik, elektriciteit en governance). Afgevaardigden van de decentrale overheden nemen plaats aan álle vijf sectortafels om samen met het Rijk en de maatschappelijk partners te werken aan een uitvoeringsagenda. Uiteindelijk moet elke tafel een zelfstandig inhoudelijk akkoord opleveren. De komende maanden organiseren de koepels provinciale bijeenkomsten waarin het aanstaande Klimaatakkoord en de Regionale Energie- en Klimaatstrategieën worden besproken met bestuurders en ambtenaren.
 

Gerelateerde berichten

‘Regionale Energiestrategie gaat verder dan ambities’

27 augustus 2018 - De ambtelijke bijeenkomsten over een regionale aanpak van de energietransitie hebben binnen gemeenten, provincies en waterschappen tot een groter gevoel van urgentie geleid, constateert Richard Kleefman, adviseur Energietransitie bij het IPO. Deze week starten de bestuurlijke bijeenkomsten, die tot bestuurlijke afspraken en regiovorming moeten leiden. “Er is werk aan de winkel.”
Lees meer

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer