Regionale woningbehoefte: een toezichthoudende rol voor provincies

18 december 2017

Op 11 december vond in de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen Wonen en Ruimtelijke Ordening plaats. Diverse Kamerleden stelden de minister de vraag hoe zij haar regisserende rol wil gaan oppakken bij het invullen van de regionale woningbehoefte.
De minister gaf aan dat de provincies een toezichthoudende rol hebben en daarbij ook verschillende belangen kunnen afwegen: de belangen tussen infrastructuur, groen en wonen. Zij doen dat volgens de minister over de grenzen van de gemeenten heen.

Naar aanleiding van een motie van CDA en VVD zegde de minister toe dat ze de Kamer vóór 1 april 2018 zal informeren over de afspraken met gemeenten en provincies over de harde plancapaciteit voor de komende twee jaar en de prognose op middellange en lange termijn.

Ook werden er enkele vragen gesteld over de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De minister noemde de vraag onder welk departement deze onderwerpen vallen ‘niet vreselijk interessant’. Maar nu de Omgevingswet en NOVI onder haar departement behoren, ziet ze mogelijkheden om makkelijker integraal te werken met de onderdelen vanuit de klassieke BZK-portefeuille, ruimtelijke ordening en wonen. 

 


Gerelateerde berichten

Provincies vragen om voortzetting EU investeringsfondsen in nieuw MFK

18 januari 2018 - Bert Pauli, gedeputeerde van provincie Noord-Brabant en IPO-voorzitter regionale economie, vroeg Euro Commissaris Oettinger ook in het nieuwe MFK de EU investeringsfondsen voor Nederland te behouden. Hij vroeg tevens de Tweede Kamerleden om oog te hebben voor het fundamentele belang van EFRO-middelen. Ter illustratie bood hij de Euro Commissaris en de Tweede Kamerleden een flyer aan met inspirerende innovatieve voorbeelden uit de regio’s.  
Lees meer

Vijf transitieagenda’s schetsen contouren voor circulaire samenleving in 2050

16 januari 2018 - Op maandag 15 januari nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) tijdens de start van de week van de circulaire economie namens het kabinet de vijf transitieagenda’s in ontvangst die de contouren schetsen voor een circulaire Nederlandse samenleving in 2050. Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van provincie Flevoland, benadrukte het belang van de rol van de provincies als decentrale overheid hierin. 
Lees meer

Sander de Rouwe over de Retailagenda: “Provincies zijn de ideale middenvelder”

18 december 2017 - Hij maakt zich hard voor de leefbaarheid van binnensteden. “Ik weet zeker dat we het spook van de verloedering kunnen uitdrijven”, aldus Sander de Rouwe, gedeputeerde provincie Fryslân en portefeuillehouder retail binnen het IPO. Samenwerking en regionale afstemming is daarbij erg belangrijk: “Door samen te werken, kun je zorgen voor goede winkelcentra die veel werkgelegenheid opleveren en waar geen sprake is van leegstand.”
Lees meer