Regio’s maken werk van energiedoelen

22 juni 2016

Regio’s gaan zelf aan de slag om een bijdrage te leveren aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het Rijk en IPO, VNG en Unie van Waterschappen - de koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen-  gaan de regio’s ondersteunen bij het opstellen van ‘regionale energiestrategieën’. Daartoe tekenden zij op 22 juni de ‘deal pilots regionale energiestrategieën’. Ook een breed netwerk van energiepartners, kennisorganisaties en maatschappelijke partijen zijn betrokken.   Versnellen energietransitie Doel van een regionale energiestrategie is om op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie, krachten in de regio nog meer te bundelen en concrete projecten te versnellen. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen.   Cruciaal in de aanpak is de samenwerking binnen de regio, tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook tussen de decentrale overheden en het Rijk. Door de aanpak op regionale schaal in te steken, kijken provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk naar de energieopgave en het potentieel voor besparing en duurzame opwekking van energie in hun regio.   Pilotregio's Als eerste gaan de pilotregio’s Midden-Holland, West-Brabant, Hart van Brabant, Friesland en Drechtsteden van start.  Zij hebben over een jaar een uitvoeringsplan opgesteld. Tegelijkertijd treffen ook andere regio's voorbereidingen om tot een regionale energiestrategie te komen. Zij maken hierbij gebruik van de ervaringen van de vijf pilotregio’s en regio’s die al verder zijn. Het doel is dat uiteindelijk alle regio's een regionale energiestrategie hebben, zodat er een landelijk dekkend overzicht ontstaat.

Energieneutraal Op Europees niveau is de ambitie afgesproken om in 2050 80-95% CO2 te besparen ten opzichte van 1990. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben het doel om al voor 2050 energieneutraal te zijn. Een energiestrategie geeft aan wat op korte en lange termijn hiervoor nodig is wat betreft besparing en verduurzaming,  hoe en waar energieprojecten in de regio gerealiseerd kunnen worden en welke partijen daarbij een rol hebben. De regionale en nationale keuzes op korte en lange termijn kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd.

Arie Stuivenberg, IPO-portefeuillehouder Energie en gedeputeerde in Flevoland, heeft de deal namens de  provincies ondertekend. Stuivenberg: “de realisatie van de energietransitie moet plaatsvinden in de regio. Met deze deal geven we die transitie een boost. De stip aan de horizon is duidelijk, het is nu de uitdaging om gezamenlijk invulling te geven aan het ‘hoe’. Dat kan het beste van onderop, mét alle betrokken partijen en het bieden van maatwerk. Provincies spelen daarbij een belangrijke rol, onder andere als regisseurs van de ruimtelijke ordening én de regionale economie. Ik ben ervan overtuigd dat de lessen uit deze pilots andere regio’s zullen inspireren en tot successen zullen leiden.”

 

ondertekening regionale energiestrategie.jpg


Gerelateerde berichten

Wind op land: later dan gepland, maar meer dan voorzien

10 juli 2018 - Windparken op land zijn later gereed dan gepland, maar er wordt straks meer duurzame stroom opgewekt dan voorzien. In 2020 zal de productiecapaciteit van 6.000 Megawatt (MW) – zoals afgesproken in het Energieakkoord – nog niet volledig worden gehaald. Daarentegen groeit de projectcapaciteit van de geplande windparken na 2020 naar bijna 6.900 MW. Dat concludeert de RVO in de ‘Monitor Wind op Land 2017’, die vandaag door minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Lees meer

Hoofdlijnen Klimaatakkoord gepresenteerd

10 juli 2018 - Op dinsdag 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen door Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, aangeboden aan minister Wiebes van EZK. Dit is het resultaat na maanden onderhandelen door overheden, waaronder de provincies, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het IPO is blij met de inbreng die de provincies hebben kunnen leveren en dat de regionale energie strategieën (RES) een belangrijke plek krijgen in het Klimaatakkoord.  
Lees meer

Limburg trapt af: eerste bestuurlijke bijeenkomst over RES

27 juni 2018 - “Hoe komen we van regionale initiatieven naar een provinciaal bod aan het Rijk, voor het Klimaatakkoord? Hoe zetten we ambities om naar resultaten? Is compleet gasloos wonen in bestaande bebouwing een utopie? Hoe krijgen we de burger goed mee nu de besluitvorming nog niet definitief is?” Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de eerste van twaalf bestuurlijke informatiebijeenkomsten over de regionale energie en klimaatstrategie (RES). De provincie Limburg organiseerde de bijeenkomst op 25 juni, in samenwerking met het IPO, de UvW, de VNG en het Rijk.
Lees meer