Regio’s maken werk van energiedoelen

22 juni 2016

Regio’s gaan zelf aan de slag om een bijdrage te leveren aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het Rijk en IPO, VNG en Unie van Waterschappen - de koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen-  gaan de regio’s ondersteunen bij het opstellen van ‘regionale energiestrategieën’. Daartoe tekenden zij op 22 juni de ‘deal pilots regionale energiestrategieën’. Ook een breed netwerk van energiepartners, kennisorganisaties en maatschappelijke partijen zijn betrokken.   Versnellen energietransitie Doel van een regionale energiestrategie is om op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie, krachten in de regio nog meer te bundelen en concrete projecten te versnellen. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen.   Cruciaal in de aanpak is de samenwerking binnen de regio, tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook tussen de decentrale overheden en het Rijk. Door de aanpak op regionale schaal in te steken, kijken provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk naar de energieopgave en het potentieel voor besparing en duurzame opwekking van energie in hun regio.   Pilotregio's Als eerste gaan de pilotregio’s Midden-Holland, West-Brabant, Hart van Brabant, Friesland en Drechtsteden van start.  Zij hebben over een jaar een uitvoeringsplan opgesteld. Tegelijkertijd treffen ook andere regio's voorbereidingen om tot een regionale energiestrategie te komen. Zij maken hierbij gebruik van de ervaringen van de vijf pilotregio’s en regio’s die al verder zijn. Het doel is dat uiteindelijk alle regio's een regionale energiestrategie hebben, zodat er een landelijk dekkend overzicht ontstaat.

Energieneutraal Op Europees niveau is de ambitie afgesproken om in 2050 80-95% CO2 te besparen ten opzichte van 1990. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben het doel om al voor 2050 energieneutraal te zijn. Een energiestrategie geeft aan wat op korte en lange termijn hiervoor nodig is wat betreft besparing en verduurzaming,  hoe en waar energieprojecten in de regio gerealiseerd kunnen worden en welke partijen daarbij een rol hebben. De regionale en nationale keuzes op korte en lange termijn kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd.

Arie Stuivenberg, IPO-portefeuillehouder Energie en gedeputeerde in Flevoland, heeft de deal namens de  provincies ondertekend. Stuivenberg: “de realisatie van de energietransitie moet plaatsvinden in de regio. Met deze deal geven we die transitie een boost. De stip aan de horizon is duidelijk, het is nu de uitdaging om gezamenlijk invulling te geven aan het ‘hoe’. Dat kan het beste van onderop, mét alle betrokken partijen en het bieden van maatwerk. Provincies spelen daarbij een belangrijke rol, onder andere als regisseurs van de ruimtelijke ordening én de regionale economie. Ik ben ervan overtuigd dat de lessen uit deze pilots andere regio’s zullen inspireren en tot successen zullen leiden.”

 

ondertekening regionale energiestrategie.jpg


Gerelateerde berichten

Tevreden met snelle reactie kabinet; zorgen over uitblijven heldere keuzes voor klimaat

08 oktober 2018 - De gezamenlijke provincies zijn tevreden met de snelle reactie van het kabinet op de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de inhoud van de reactie: het kabinet geeft wel richting, maar heldere kaders blijven uit en veel wordt doorgeschoven naar de tafels. Dat maakt het lastig om per 1 december concrete voorstellen met bijbehorende instrumenteninzet gereed te hebben.  Juist nu is samenwerking nodig om die noodzakelijke concrete uitwerking voor elkaar te krijgen. Wij werken door aan ons aanbod voor de regionale uitwerking in de Regionale Energie Strategieën (RES). En we roepen het kabinet op om mee te denken aan de klimaattafels, aldus de gezamenlijke provincies in een eerste reactie.
Lees meer

Regionale Energiestrategie: wat betekent dit?

04 oktober 2018 - Een Regionale Energiestrategie (RES): wat is dit? Wat is het doel van de RES? En wat levert het op? Het IPO maakte samen met de VNG en Unie van Waterschappen een publicatie met antwoorden op deze vragen.
Lees meer

120 miljoen euro voor ‘proeftuinen’ aardgasvrije wijken in 27 gemeenten

01 oktober 2018 - Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) kent aan 27 gemeenten een rijksbijdrage toe voor het aardgasvrij maken van een wijk. Daarvoor is uit de Klimaatenvelop van het kabinet 120 miljoen euro beschikbaar. In het Programma Aardgasvrije Wijken doen gemeenten kennis en ervaring op om bestaande wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen. Het IPO is partner binnen het programma om kennis en ervaring uit te wisselen binnen de provincies. Elke provincie heeft minimaal één proeftuin.
Lees meer