Regio’s maken werk van energiedoelen

22 juni 2016

Regio’s gaan zelf aan de slag om een bijdrage te leveren aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het Rijk en IPO, VNG en Unie van Waterschappen - de koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen-  gaan de regio’s ondersteunen bij het opstellen van ‘regionale energiestrategieën’. Daartoe tekenden zij op 22 juni de ‘deal pilots regionale energiestrategieën’. Ook een breed netwerk van energiepartners, kennisorganisaties en maatschappelijke partijen zijn betrokken.   Versnellen energietransitie Doel van een regionale energiestrategie is om op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie, krachten in de regio nog meer te bundelen en concrete projecten te versnellen. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen.   Cruciaal in de aanpak is de samenwerking binnen de regio, tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook tussen de decentrale overheden en het Rijk. Door de aanpak op regionale schaal in te steken, kijken provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk naar de energieopgave en het potentieel voor besparing en duurzame opwekking van energie in hun regio.   Pilotregio's Als eerste gaan de pilotregio’s Midden-Holland, West-Brabant, Hart van Brabant, Friesland en Drechtsteden van start.  Zij hebben over een jaar een uitvoeringsplan opgesteld. Tegelijkertijd treffen ook andere regio's voorbereidingen om tot een regionale energiestrategie te komen. Zij maken hierbij gebruik van de ervaringen van de vijf pilotregio’s en regio’s die al verder zijn. Het doel is dat uiteindelijk alle regio's een regionale energiestrategie hebben, zodat er een landelijk dekkend overzicht ontstaat.

Energieneutraal Op Europees niveau is de ambitie afgesproken om in 2050 80-95% CO2 te besparen ten opzichte van 1990. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben het doel om al voor 2050 energieneutraal te zijn. Een energiestrategie geeft aan wat op korte en lange termijn hiervoor nodig is wat betreft besparing en verduurzaming,  hoe en waar energieprojecten in de regio gerealiseerd kunnen worden en welke partijen daarbij een rol hebben. De regionale en nationale keuzes op korte en lange termijn kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd.

Arie Stuivenberg, IPO-portefeuillehouder Energie en gedeputeerde in Flevoland, heeft de deal namens de  provincies ondertekend. Stuivenberg: “de realisatie van de energietransitie moet plaatsvinden in de regio. Met deze deal geven we die transitie een boost. De stip aan de horizon is duidelijk, het is nu de uitdaging om gezamenlijk invulling te geven aan het ‘hoe’. Dat kan het beste van onderop, mét alle betrokken partijen en het bieden van maatwerk. Provincies spelen daarbij een belangrijke rol, onder andere als regisseurs van de ruimtelijke ordening én de regionale economie. Ik ben ervan overtuigd dat de lessen uit deze pilots andere regio’s zullen inspireren en tot successen zullen leiden.”

 

ondertekening regionale energiestrategie.jpg


Gerelateerde berichten

Op weg naar de nieuwe Warmtewet

23 februari 2018 - Op 14 en 20 februari was de wijziging van de Warmtewet onderwerp van debat in de Tweede Kamer. De wijziging van de Warmtewet is een eerste stap op weg naar een nieuwe Warmtewet, welke een belangrijke rol in de energietransitie gaat spelen. Onderdeel van de nieuwe Warmtewet wordt de vraag wie warmtenetten, een belangrijke vervanger voor gasverwarming, moet en mag gaan aanleggen. In december was Han Weber namens de gezamenlijke provincies deelnemer aan een rondetafelgesprek over de Warmtewet, waar hij onder meer gesproken heeft over de noodzaak voor mogelijkheden tot experimenten.
Lees meer

Intensiveringspakket brengt doelstellingen energieakkoord binnen bereik

14 februari 2018 - De doelen van het Energieakkoord komen binnen bereik dankzij een nieuw maatregelenpakket. Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de overheid hebben extra maatregelen afgesproken om de doelen voor hernieuwbare energie, energiebesparing en werkgelegenheid in 2020 te kunnen halen. Dit staat in de ‘Uitvoeringsagenda 2018’ van de Borgingscommissie, die minister Wiebes (EZK) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees meer

Wet Voortgang Energietransitie met grote meerderheid aangenomen en verslag AO klimaat

02 februari 2018 - Het wetsvoorstel VET is met grote meerderheid aangenomen. Vanuit het IPO was een lobby ingezet op het verbreden van de mogelijkheden voor de netbeheerders en netwerkbedrijven. Dit heeft een plaats gevonden in de wet door middel van een nota van wijziging. Er komt meer vrijheid in de rol van netbeheerder/netwerkbedrijf: een uitbreiding van hun taken op basis van enkele principes is mogelijk.
Lees meer