Regio’s maken werk van energiedoelen

22 juni 2016

Regio’s gaan zelf aan de slag om een bijdrage te leveren aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Het Rijk en IPO, VNG en Unie van Waterschappen - de koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen-  gaan de regio’s ondersteunen bij het opstellen van ‘regionale energiestrategieën’. Daartoe tekenden zij op 22 juni de ‘deal pilots regionale energiestrategieën’. Ook een breed netwerk van energiepartners, kennisorganisaties en maatschappelijke partijen zijn betrokken.   Versnellen energietransitie Doel van een regionale energiestrategie is om op regionaal niveau stevig in te zetten op de energietransitie, krachten in de regio nog meer te bundelen en concrete projecten te versnellen. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen.   Cruciaal in de aanpak is de samenwerking binnen de regio, tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook tussen de decentrale overheden en het Rijk. Door de aanpak op regionale schaal in te steken, kijken provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk naar de energieopgave en het potentieel voor besparing en duurzame opwekking van energie in hun regio.   Pilotregio's Als eerste gaan de pilotregio’s Midden-Holland, West-Brabant, Hart van Brabant, Friesland en Drechtsteden van start.  Zij hebben over een jaar een uitvoeringsplan opgesteld. Tegelijkertijd treffen ook andere regio's voorbereidingen om tot een regionale energiestrategie te komen. Zij maken hierbij gebruik van de ervaringen van de vijf pilotregio’s en regio’s die al verder zijn. Het doel is dat uiteindelijk alle regio's een regionale energiestrategie hebben, zodat er een landelijk dekkend overzicht ontstaat.

Energieneutraal Op Europees niveau is de ambitie afgesproken om in 2050 80-95% CO2 te besparen ten opzichte van 1990. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben het doel om al voor 2050 energieneutraal te zijn. Een energiestrategie geeft aan wat op korte en lange termijn hiervoor nodig is wat betreft besparing en verduurzaming,  hoe en waar energieprojecten in de regio gerealiseerd kunnen worden en welke partijen daarbij een rol hebben. De regionale en nationale keuzes op korte en lange termijn kunnen zo beter op elkaar worden afgestemd.

Arie Stuivenberg, IPO-portefeuillehouder Energie en gedeputeerde in Flevoland, heeft de deal namens de  provincies ondertekend. Stuivenberg: “de realisatie van de energietransitie moet plaatsvinden in de regio. Met deze deal geven we die transitie een boost. De stip aan de horizon is duidelijk, het is nu de uitdaging om gezamenlijk invulling te geven aan het ‘hoe’. Dat kan het beste van onderop, mét alle betrokken partijen en het bieden van maatwerk. Provincies spelen daarbij een belangrijke rol, onder andere als regisseurs van de ruimtelijke ordening én de regionale economie. Ik ben ervan overtuigd dat de lessen uit deze pilots andere regio’s zullen inspireren en tot successen zullen leiden.”

 

ondertekening regionale energiestrategie.jpg


Gerelateerde berichten

Regionale aanpak energietransitie vraagt om samenwerking

26 april 2018 - Hoe gaan de decentrale overheden de energietransitie in de praktijk waarmaken? En hoe zorgen we voor het verankeren van de regionale initiatieven in het Nationaal Energieakkoord? Ongeveer zestig vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen bespraken ‘hun’ regionale energie- en klimaat strategieën (REKS) deze week in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
Lees meer

Impuls klimaatneutraal en circulair inkopen in 2018

23 april 2018 - De ministeries van Infrastructuur en Water (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaan in 2018 honderd inkoopprojecten van overheden ‘on the job’ ondersteunen. Het zijn projecten met een wezenlijk effect op CO2 besparingen en/of circulariteit. 
Lees meer

IPO, UvW en VNG organiseren bijeenkomsten over regionale aanpak Energietransitie

20 april 2018 - Decentrale overheden hebben hun eigen regionale doelstellingen en initiatieven op het gebied van Energie en klimaat. Om de ambities aan te laten sluiten bij de landelijke opgave en de realisatie van regionale aanpakken te versnellen en te verbeteren, hebben het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen(UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het rijk het initiatief genomen om dit samen op te pakken. Zij organiseren tussen april en juli een ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst per provincie over de regionale aanpak van de Energietransitie.
Lees meer